Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

Horodło

Reklamy

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Horodło uzyskała dotację w wysokości równowartości 83 300 Euro z czego kwotę 16.000,00 zł. przeznacza na realizację niżej określonej usługi.

1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Horodło, dnia 27.07.2010 r. o godzinie 10.00 Urząd Gminy Horodło ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło, woj. lubelskie

3. PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa a Wójtem Gminy Horodło, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
[Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych].

WARIANTY
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

1). ” Prowadzenie Międzypokoleniowej Wymiany Wiedzy i Umiejętności”

Zamawiający wymaga od usługodawcy:
a) Prowadzenie usługi z myślą o dzieciach, młodzieży oraz osobach starszych polegającej na prowadzeniu Międzypokoleniowej Wymiany Wiedzy i Umiejętności (usługą objęta grupa min. 50 osób),
b) Dostępność usługi 3 razy w tygodniu przez minimum 4 godziny dziennie,
c) Usługa prowadzona z udziałem dzieci i młodzieży oraz osób starszych w dwóch miejscowościach gminy,
d) Prowadzenie zajęć warsztatowych (np. z dziedziny haftu, orgiami, bukieciarstwa, garncarstwa, wikliniarstwa),
e) Zajęcia prowadzone w partnerstwie z grupą formalną,
f) Zorganizowanie wystawy celem prezentacji wytworzonych wyrobów,
g) Prawidłowo przeprowadzona promocja realizowanego projektu,
h) Stworzenie miejsca pamięci starych oraz nowo wytworzonych wyrobów z dziedziny rękodzieła.

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych, jako: godzina

Termin wykonania zamówienia: 09.08.2010 r. do 30.09.2010 r.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:
a) usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub
b) usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ[1]

1. w odniesieniu do części I
a. Przedstawienie programu realizowanych zajęć.
b. Dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (min. 80m2) z zapleczem kuchennym i toaletą.
c. Dysponowanie min. 1 osobą z wykształceniem lub umiejętnościami z dziedziny plastyki,
d. Oferent wskaże działania jakie będzie podejmował w celu zapewnienia kontynuacji usługi.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
– Oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem z wymaganym wyposażeniem,
– CV personelu mającego realizować usługę,
– Program i harmonogram realizowanych zajęć,
– Wykaz osób mających prowadzić oferowane zajęcia,
– Dokument potwierdzający współpracę z grupą formalną,

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy Horodło w terminie do 03.08.2010 r.
b) Oferta ważna jest przez 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usługi: Prowadzenie Międzypokoleniowej Wymiany Wiedzy i Umiejętności”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami),

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p.o. Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego I Ochrony Środowiska Renata Czekaj tel. (084)651-54-02, lel.fax (084)65-15-443 e-mail: ug@horodlo.pl

9. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy
3. Wzór sprawozdania

[1] – Kryteria techniczne winny być dostosowane do charakteru i zakresu zamawianych usług, winny być ustalone w taki sposób aby możliwym była ocena „spełnia/nie spełnia”. Kryteria winny być tak ustalone że niespełnienie chociażby jednego warunku oznacza w praktyce że dany usługodawca nie ma możliwości zrealizowania usługi w zakładanym kształcie.

***

Info:
Aneta Hunkiewicz
UG Horodło