26 września 2023

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Akademia rozwoju usług turystycznych – Lubelszczyzna XXI wieku”.

Reklamy

Zakres usług:

Doradztwo zawodowe (2 godz./osoba) – diagnoza indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestnika, analiza sytuacji zawodowej uczestnika, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.

Reklamy

Warsztaty aktywizujące z zakresu planowania własnego rozwoju zawodowego, radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia (6 godz.)

Usługi szkoleniowe:
a. Profesjonalna obsługa klienta w przedsiębiorstwie turystycznym (40 godz.)
b. Marketing usług hotelarskich i gastronomicznych (40 godz.)
c. Audytor wewnętrzny systemu HACCP w gastronomii (52godz.)

Reklamy

Grupa docelowa projektu:

– pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło,

– zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracujące na terenie
woj. lubelskiego,

– zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych.

Obszar realizacji projektu:
pow. parczewski, włodawski, chełmski, m. Chełm, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski,
m. Zamość, lubartowski, lubelski, m. Lublin, Łęczyński.

Więcej informacji:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Filia w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok.27
22-400 Zamość
tel. 84 627 11 91
www.fundacja.lublin.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.