3 grudnia 2023

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 29.03.2011 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wręczenie krzyży zasług, medali za dlugoletnią służbę oraz odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”.

5. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu z dnia 25 stycznia 2011 r.

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie za 2010 r. o stanie bezpieczeństwa powiatu hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
-wystapienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie informacji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu hrubieszowskiego za 2010 r.
– wystapienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z dzialalnosci Centrum w 2010 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie hrubieszowskim.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego w 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz oddawania ich w dzierżawe, najem, użytkowanie lub użyczenie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjecie uchwały.

13. Rozpatrzenie informacji z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych w powiecie hrubieszowskim w 2010r.
– wystapienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie określenia zadań, na które przeznacza sie środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych w powiecie hrubieszowskim na 2011r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwaly.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2011 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

18. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

19. Wnioski i oświadczenia radnych.

20. Zakończenie obrad.