17 kwietnia 2024

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego: Pierwszy rok pracy za nami! – ZDJĘCIA

Obecny Zarządu Powiat Hrubieszowskiego podsumował pierwszy rok swojej działalności.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Hrubieszowskiego,

W czerwcu 2021 r. mija rok od powołania nowego Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego na czele którego, stanęła Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk. Dla Zarządu był to okres ciężkiej oraz wytężonej pracy – przede wszystkim z myślą o Mieszkańcach Ziemi Hrubieszowskiej, a także zrównoważonym rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Miniony czas był niezwykle trudnym okresem, nie tylko z powodu pandemii koronawirusa, ale także fali nieprawdziwych i nierzetelnych informacji, pojawiających się w przestrzeni publicznej oraz medialnej – jawnie godzących w dobre imię Starosty, Zarządu oraz Rady Powiatu. Nie zważając jednak na te trudności, nadal za prymat obieramy życie, zdrowie oraz rozwój Mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego, wierząc że ta szlachetna idea stanowi najwyższą wartość naszej pracy w samorządzie.

Jeden z najsłynniejszych polskich pisarzy epoki realizmu – nowelista związany z Powiatem Hrubieszowskim – Bolesław Prus pisał: „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.”

To właśnie Ci ludzie – Mieszkańcy Powiatu Hrubieszowskiego są dla nas tym bogactwem, a rolą Starosty oraz Zarządu jest efektywna praca na rzecz ich rozwoju oraz dobrostanu.

Szanowni Państwo!

Otrzymując tak ważny mandat zaufania społecznego, jako Starosta, Zarząd oraz Rada Powiatu, jesteśmy zobligowani do rzeczowego i sumiennego wykonywania naszych obowiązków, mając przeświadczenie, że prawda oraz dobro – obronią się same. Nasze działania podejmowane są przede wszystkim z myślą o mieszkańcach – a oni sami dokonają najlepszej oceny, oddając swój głos w następnych wyborach.

W poniższym dokumencie prezentujemy przełom roku 2020/21 w dużym skrócie – choć dla nas był to długi oraz intensywny rok, obfitujący w wiele samorządowych doświadczeń i wytężonej pracy na rzecz rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego.

Inwestujemy w infrastrukturę.

Pomimo trudności jakie niosła za sobą pandemia koronawirusa, przełom roku 2020/21 możemy uznać za udany, pod względem zrealizowanych zadań drogowo-mostowych. Kompleksowej przebudowy doczekał się most przy ul. Ludnej w centrum Hrubieszowa dzięki czemu mieszkańcy Powiatu Hrubieszowskiego oraz miasta zyskali nowoczesną infrastrukturę. Powiat Hrubieszowski uzyskał dofinansowanie na powyższą inwestycję z dwóch źródeł finansowania przy koszcie całkowitym wynoszącym 2 777 596,71 zł. dołożył ze środków własnych jedynie kwotę 447 333,96 zł. Ponadto wyremontowany został, także obiekt mostowy przy skrzyżowaniu ulicy Ciesielczuka z ulicą Działkową w Hrubieszowie. Most ten poza swoją oczywistą funkcją drogową, służy także do regulacji rzeki Huczwy. Powiat Hrubieszowski w ramach inwestycji w mieście Hrubieszowie, przyczynił się do przywrócenia dawnego uroku zabytkowej części miasta, a także zadbał o poprawę bezpieczeństwa i stanu technicznego infrastruktury drogowej, w tym celu podejmując przebudowę ul. Podzamcze oraz ul. Wspólnej. Wyremontowano również ulicę Prostą i Targową- stanowiące jedne z głównych ulic centralnej części miasta o sporym natężeniu ruchu. W szczególności należy zwrócić uwagę na utworzone, tak bardzo potrzebne nowe miejsce parkingowe. Dodatkowo przeprowadzony został remont chodników przy ul. Narutowicza, Mickiewicza oraz mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala’’, gdzie wybudowano zatokę parkingową przy przedszkolu. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 639 207,00 zł. pozwoliły na modernizację ponad 10 km dróg powiatowych na odcinkach: Werbkowice-Malice, Teratyn-Stefankowice oraz w miejscowości Szpikołosy.

W ramach powziętych działań położono nową nawierzchnię, powstały nowe przejścia dla pieszych, wyremontowano chodniki, a także oczyszczono istniejące rowy drogowe. Obecnie kontynuowana jest przebudowa drogi Sahryń-Modryń o długości blisko 3 km, która zostanie zakończona tego lata.

Na realizację tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano dofinansowanie
w wysokości 750 005,00 zł. Powiat Hrubieszowski dołożył starań, aby poprawić infrastrukturę drogową na terenie każdej z gmin w ramach bieżących remontów prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Wykonano remonty i przebudowy nawierzchni w Mołdiatyczach, Drohiczanach, Starej Wsi, Kopyłowie, Chyżowicach, Białowodach Uchaniach, Szychowicach, Kolonii Miętkie, Łuszczowie, Kościaszynie, Rozkoszówce, Liskach, Setnikach, Szychowicach, Dziekanowie, Bokinii, Pielakach, Staszicu
i Wilkowie o łącznej długości blisko 14 km na kwotę 4 611 341,55 zł. W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych wybudowano 751 mb chodników m.in.: w Mienianach, Zadębcach, Koble i Werbkowicach. Ogółem koszt wykonania remontów i przebudowy chodników przy drogach powiatowych wyniósł 420 608,68 zł. Nie ustają starania w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Powiat Hrubieszowski pozyskał dwa istotne źródła finansowania, które pozwolą na realizacje znaczących inwestycji. W 2020 r. otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w naborze podstawowym w kwocie 2 496 344,00 zł., które zostały przeznaczone na wkład własny do realizacji inwestycji.

W naborze uzupełniającym pozyskano dofinansowanie w kwocie5 000 000,00 zł, które zostanie przeznaczone na przebudowę drogi nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów na odcinku zlokalizowanym na terenie Gminy Trzeszczany, zły stan nawierzchni tej drogi od dawna stanowiłistotny problem dla mieszkańców tych okolic. W przyszłości planowana jest kontynuacja przebudowy pozostałych odcinków drogi powiatowej. W 2021r. z Ministerstwa Infrastruktury pozyskano dofinansowanie w wysokości 865 818,00 zł. na przebudowę mostu w Werbkowicach. Po zrealizowaniu zadania poprawie ulegnie bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu w obrębie przedmiotowej inwestycji. Planowana infrastruktura zostanie dostosowana do obowiązujących wymagań technicznych oraz środowiskowych. Łącznie Powiat Hrubieszowski uzyskał dofinansowanie na poprawę infrastruktury drogowej w kwocie 12 818 333,00 zł. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych przez Powiat Hrubieszowski oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie opiewana kwotę bagatela – 17 442 930,55 zł. W tym okresie w Powiecie Hrubieszowskim przebudowano ponad 8 km dróg, remontu doczekało się blisko 20 km dróg powiatowych. Przebudowano i wyremontowano dwa obiekty mostowe oraz przebudowano i wyremontowano1066 mb chodników.

Zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców.

Powiat Hrubieszowski na przełomie 2020/21 roku, zrealizował szereg inwestycji o wysokim znaczeniu dla szeroko pojętego dobra publicznego. Życie i zdrowie Mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej – to temat najwyższej wagi. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie otrzymał dotację celową w kwocie 600 000,00 zł, która w połączeniu z kwotą 1 100 000,00 zł przekazaną przez Powiat Hrubieszowski, pozwoliła zakupić do szpitala nowoczesny tomograf komputerowy. Ponadto Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zakupił nowoczesny aparat RTG o łącznej wartości1 249 500,00 zł. z czego Powiat Hrubieszowski wsparł inwestycję kwotą 299 100, 00 zł. Dzięki zaangażowaniu Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk, hrubieszowski Szpital znajdujący się w dramatycznej sytuacji finansowej, uzyskał wsparcie płynące z Ministerstwa Sprawiedliwości.30 maja 2021 r. przed Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie odbył się briefing prasowy z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Romanowskiego, Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk, p. o. Dyrektora Szpitala Pani Alicji Jarosińskiej oraz Radnego Rady Powiatu Przewodniczącego Społecznej Rady SP ZOZ w Hrubieszowie Pana Marcina Zająca. Dzięki zaangażowaniu Wiceministra Sprawiedliwości Pana Marcina Romanowskiego, SP ZOZ w Hrubieszowie otrzymał 538 920 ,00 zł. w maju 2021 roku. Dzięki temu dofinansowaniu, Szpital Powiatowy w Hrubieszowie będzie w stanie zrealizować zakup toru wizyjnego, pompy do kanału, wideokolonoskopu, wideogastroskopu, myjni dezynfekatora dla endoskopów, systemu archiwizacji badań, insulflatora, ssaka medycznego, stołu do badań endoskopowych oraz szafy endoskopowej na 8 endoskopów. Ponadto na XXXI Sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie, na dalsze funkcjonowanie Szpitala przekazana została kwota bagatela – 1 500 000 ,00 zł.

To ważne, aby Mieszkańcy Powiatu Hrubieszowskiego mieli dostęp do rzetelnych informacji na temat złej sytuacji finansowej w jakiej znalazł się Hrubieszowski Szpital. W ostatnich tygodniach mierzymy się z falą nieprawdziwych informacji wypełniających naszą przestrzeń publiczną. Dementujemy wszelkie pomówienia dotyczące ewentualnej próby prywatyzacji SP ZOZ w Hrubieszowie czy też całkowitego jego zamknięcia.

W grudniu 2020 r. podpisane zostały umowy o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego i kierunku pielęgniarstwo. Podpisano jedną umowę o przyznanie stypendium dla studentki kierunku lekarskiego i 7 umów dla studentek pielęgniarstwa.

Studenci będą otrzymywać pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów studiów w systemie miesięcznym w wysokości 2.000 zł. brutto (studenci medycyny) oraz 1.200 zł. brutto (studenci pielęgniarstwa). Stypendia przyznano na okres 6 lub 9 miesięcy. Wszyscy studenci zobowiązali się, po zakończeniu studiów i uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, że będą pracować w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przez okres co najmniej 3 lat oraz że podejmą dalsze kształcenie w kierunku wybranej specjalizacji.

 

Pomoc, przełamanie barier i wyrównanie szans.

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk, stojąc na czele Zarządu, podjęła liczne działania, które zmierzają w kierunku przełamania barier, niesienia pomocy oraz wyrównania szans. W ciągu minionego roku naszej pracy, podpisano dwie umowy o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”. Dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zostały przekazane laptopy, urządzenia wielofunkcyjne oraz środki ochrony osobistej o wartości ponad 177 200,00 zł. W ramach aktywizacji zawodowej w 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie organizował staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. Ponadto, zrealizowano projekt likwidacji barier architektonicznych w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych
w Hrubieszowie oraz zmodernizowano infrastrukturę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie służącą zapewnieniu utrzymania właściwych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W maju 2021 roku, Wiceminister Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski, Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk, Radny Rady Powiatu Marcin Zając oraz asystenci ramienia Pana Ministra, spotkali sięz Michałem Zarosińskim oraz jego rodzicami. Tragiczna historia Michała, jest dobrze znana mieszkańcom Powiatu Hrubieszowskiego. Jako młody, niespełna 20 letni mężczyzna, został brutalnie pobity, czego wynikiem był rozległy uraz czaszkowo-mózgowy z ostrym krwiakiem nadtwardówkowym. Wsparcie takich osób to walka z pewną nierównością i niesprawiedliwością społeczną. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zaoferowała pomoc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w zniesieniu barier architektonicznych w miejscu zamieszkania Państwa Zarosińskich oraz możliwość skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego – w którym Michał tak chętnie uczestniczy.

W ramach przekazanych środków z budżetu Powiaty Hrubieszowskiego zakupiony został pionizator Coco został za kwotę 9 350,00 zł.  na potrzeby uczniów z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk w dniu 15 czerwca 2021 roku przekazała zakupiony pionizator do Placówki Szkolnej. Jest to dziecięcy sprzęt rehabilitacyjny, zapobiegający skutkom długotrwałego bezruchu w pozycji leżącej lub siedzącej, z którego będą korzystać nasi uczniowie, a swoją przygodę na początek z pionizatorem rozpocznie Olivier Florek. Głównym celem pionizacji jest odtwarzanie wzorców ruchowych i funkcji lokomocji. Dodatkowo pozwala uniknąć negatywnych skutków długotrwałego leżenia, np. w postaci zaników mięśniowych i odleżyn. Olivier Florek lat 12, chodzi do klasy III szkoły podstawowej. Pionizator umożliwi nauczycielowi/osobom pracującym na co dzień z Olivierem na komfortowe przemieszczanie urządzenia wraz z dzieckiem w obrębie sali lekcyjnej, rehabilitacyjnej czy szkoły rehabilitacyjnej. Dzięki temu chłopiec, będzie mógł oglądać i poznawać świat własnymi oczami – brać udział w życiu społecznym jak pełnosprawna osoba. Ponadto w dniu 15 czerwca 2021 roku miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Pożary, powodzie i różne codzienne z życia sprawy – Strażak zawsze pomoc swą okaże”, nad którym patronat honorowy objęła Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk.

W konkursie wzięło udział aż 35 prac, a głównym zadaniem konkursu  było przedstawienie działań Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, zaś celem konkursu – ukazanie  strażaków – ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Zadaniem konkursu było również promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Lokalny patriotyzm.

Trudne koleje losu Powiatu Hrubieszowskiego, przepełnione są bohaterstwem oraz walką o dobro najwyższe – wolność i suwerenność naszego kraju. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk stojąc na czele Zarządu Powiatu, daje wyraz temu jak ważną częścią historii naszego regionu są Bohaterowie Ziemi Hrubieszowskiej.

Ich niezwykle silna wola walki oraz niezłomność, stanowi  wzór dla przyszłych pokoleń, które pamięcią wyrażają swoją wdzięczność. Wielu naszych przodków – synów tej ziemi, brało udział  w strategicznych dla losów całej Europy działaniach. W określanej mianem największej powietrznodesantowej operacji II Wojny Światowej „Market Garden”, udział wziął hrubieszowianin ppor. Mieczysław Pińkowski.

Cisi, niekiedy zapomniani Bohaterowie naszego Powiatu, brali również udział w zaciętych walkach pod Monte Cassino, odnosząc historyczne zwycięstwo. Pielęgnowanie pamięci o tych wydarzeniach, pomaga uchronić od zapomnienia część naszej tradycji oraz prawdy historycznej. Również działania cywilne, zasługują na najwyższe uznanie. Podczas III Powstania Śląskiego, rolnicy z terenu Powiatu Hrubieszowskiego wspomagali Ślązaków dostawami żywności, dzieląc się tym co mieli – często swymi niewielkimi zasobami.

Pomimo faktu, że sami nie posiadali wiele, nie odmówili swoim rodakom w potrzebie. Wspaniała wizytówka otwartości oraz braku zobojętnienia naszych przodków, udowadnia jak ważna jest świadomość o bogatej historii naszego regionu wśród młodzieży. Z tego faktu, Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk, w 100. Rocznicę III Powstania Śląskiego, postanowiła dać uczniom żywą lekcję patriotyzmu, organizując akcję sadzenia Dębu Śląskiego. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie, jedynej rolniczej szkoły
w Powiecie Hrubieszowskim, biorąc udział w wydarzeniu, uświadomili sobie, że dobro ma wielką moc, a szlachetne czyny służą przyszłym pokoleniom. Ponadto, Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk podejmuje liczne działania, ukierunkowane na kształtowanie tożsamości kulturowej oraz przywiązania do miejsca urodzenia. Honorowym patronatem objęty został projekt „Wędrując z Historią”, którego celem było  wspólne poznawanie historii lokalnej, uczczenie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz poznawanie pieśni patriotycznych przez naszych najmłodszych mieszkańców – Zuchów jak i Harcerzy. Budowanie takich pozytywnych postaw wśród dzieci, stanowi silne podłoże dla patriotyzmu oraz dumy z bycia Polakiem.

Młodzi mieszkańcy to przyszłość Powiatu.

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk, stojąc na czele Zarządu Powiatu w Hrubieszowie, wspiera młodych mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego.

Cykl promocyjny Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie, udowodnił jak wielu młodych, pełnych chęci i zaangażowania rolników, planuje związać swoją przyszłość zawodową – właśnie z Ziemią Hrubieszowską. Starosta doceniła fakt, że młodzi mieszkańcy naszego Powiatu, pragną się rozwijać oraz pozostać właśnie na naszych terenach, aktywnie prowadząc przy tym swoje gospodarstwa rolne oraz produkując zdrową i naturalną żywność. Takie działania, to wsparcie w kreowaniu tożsamości kulturowej oraz przywiązania z regionem Ziemi Hrubieszowskiej. Rolnictwo to jedna z najistotniejszych gałęzi gospodarki Powiatu Hrubieszowskiego, a sami rolnicy to ciężko pracujący, szlachetni ludzie, zasługujący na szacunek i uznanie społeczne. Jedyna w naszym Powiecie szkoła rolnicza, ma za zadanie przygotować uczniów tak – aby po jej ukończeniu, absolwent był w stanie samodzielnie podejmować liczne działania w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich, dofinansowań, dopłat za straty czy też wiedzy na temat załatwiania spraw urzędowych. Plany młodych rolników o powiększaniu własnego gospodarstwa, parku maszynowego czy też zwiększeniu produkcji, świadczą o tym, że ciężka praca, zaangażowanie oraz odpowiednia edukacja – są składnikami do odniesienia sukcesu. Starosta oraz Zarząd Powiatu, wiedzą jak niezwykle istotną kwestią jest szkolnictwo, w tym – zawodowe, które stanowi obecnie istotny obszar systemu kształcenia dzieci  i młodzieży, a kluczowym zadaniem jest przygotowanie dobrze wykształconych pracowników, którzy znajdą zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym i często nieprzewidywalnym rynku pracy.

Do świadomości młodych ludzi dotarło, że ukończenie szkoły zawodowej przynosi duże korzyści oraz jest szansą na realizację własnych planów i zamierzeń. Właśnie dlatego Powiat Hrubieszowski przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Kuźnia szans w Hrubieszowie”, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów Technikum i Branżowej Szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, oczekiwanych przez pracodawców, a także zdobycie doświadczenia zawodowego w czasie staży uczniowskich. Nauczyciele kształcenia zawodowego tej szkoły otrzymają wsparcie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych. Dodatkowo, baza dydaktyczna Technikum oraz Szkoły Branżowej zostanie doposażona w nowoczesne pracownie. Okres realizacji projektu to lata 2020-2023,
a całkowita wartość zadania wyniesie  – 2 339 264,45 zł. W ramach projektu zostały doposażone następujące pracownie – dla kierunku mechanik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, spawalnicza, montażu instalacji sanitarnych, montażu instalacji hydraulicznych, a dodatkowo dla kierunku technik hotelarstwa w trakcie realizacji znajduje się jednostka mieszkalna do prowadzenia zajęć praktycznych. Należy również zauważyć, że ostatnio rok, okazał się niezwykle trudny dla uczniów, którzy przez okres pandemii, realizowali naukę zdalną. Wraz z początkiem 2021 roku, Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk zainicjowała powstanie Hrubieszowskiej Młodzieżowej Grupy Medialnej, której celem będzie przede wszystkim zachęcenie młodych mieszkańców do odkrycia na nowo potencjału Ziemi Hrubieszowskiej, jej dorobku i bogactwa kulturowego, a także aktywizacja oraz zerwanie z utartym schematem braku perspektyw. Uczniowie szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski, od ponad roku kontynuują naukę w trybie zdalnym. Oczywistym jest fakt, że niesie to za sobą pewne konsekwencje w postaci braku bezpośredniego kontaktu ze swoimi rówieśnikami oraz nauczycielami. Zadaniem Hrubieszowskiej Młodzieżowej Grupy Medialnej będzie odbudowanie tych relacji
oraz stworzenie szansy na poznanie nowych osób spoza kręgu danej szkoły.

Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk wyraziła szczerą nadzieję, że podjęcie takiej inicjatywy na nowo wzbudzi w młodzieży chęć zainteresowania naszym regionem, pozwoli odkrywać swoje pasje i zainteresowania, a także zbuduje tożsamość kulturową naszej Małej Ojczyzny. W wyniku tej aktywności młodzież będzie prężnie działać w hrubieszowskich social mediach, biorąc udział w warsztatach dziennikarskich, radiowych czy telewizyjnych.

11 marca 2021 r. obiegła nas wspaniała wiadomość! Uczeń klasy II E3 – hrubieszowskiego Staszica, Stanisław Adamowicz uzyskał tytuł najlepszego młodego tłumacza w Polsce. Co za tym idzie, dołączył do grona 27 najlepszych młodych tłumaczy z całej Unii Europejskiej. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk gratulując wybitnego osiągnięcia, podziękowała za ciężką pracę i zaangażowanie, a także za wspaniałą wizytówkę zarówno dla Szkoły jak i Powiatu Hrubieszowskiego. Edukacja stanowi najlepszą inwestycję, jaką możemy sobie zapewnić, a nauka to długa podróż, którą odbywamy przez cale życie, wyznaczając coraz
to nowe cele. Starosta  doceniła ponadto całe grono pedagogiczne – ich sposób podejścia do uczniów, umiejętność przekazywania wiedzy oraz promowania pasji do nauki.  „Wiedza jest jedyną rzeczą która wzbogaca, a której nikt – nikomu nie może odebrać…” W grudniu 2020 r. na ręce najzdolniejszych uczniów – Stypendystów Prezesa Rady Ministrów wręczone zostały okolicznościowe dyplomy i nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, uczniom szkół średnich z terenu Powiatu Hrubieszowskiego. W dniu 19 listopada 2020 r. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk oraz Członek Zarządu Powiatu Andrzej Barczuk, podpisali umowę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu  „Aktywna tablica”.  I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zakupiło 5 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Całkowity koszt wymienionych pomocy dydaktycznych wynosi 17 500, 00 zł. Wartym odnotowania jest również fakt przekazania przez Zarząd Powiatu w Hrubieszowie 35 000, 00 zł na zakup laptopów dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz 45 000, 00 zł. na zakup 18 laptopów dla ZS Nr 3 w Hrubieszowie.

Działania aktywizujące i promocyjne Powiatu.

Oprócz inwestycji w zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, infrastrukturę oraz szkolnictwo, istotną kwestią dla Zarządu Powiatu i Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk jest energiczne działanie na rzecz aktywizacji mieszkańców oraz promowania Powiatu Hrubieszowskiego. Miniony rok, przede wszystkim kojarzy nam się z obostrzeniami, pracą zdalną oraz utrudnionym kontaktem z bliskimi. Po mimo trudnej sytuacji, z jaka przyszło nam się mierzyć – udało nam się zjednoczyć oraz nadać mieszkańcom naszego regionu nadzieję – że sytuacja wkrótce wróci do normy, a my spotkamy się w końcu w większym gronie. Zachowując wszelkie zalecenia sanitarne we wrześniu 2020 roku, dołączyliśmy do szlachetnej inicjatywy pod hasłem „Dalej. Wyżej. Razem”. Ideą całego wydarzenia było przejechanie rowerem wyznaczonej trasy – wspierając tym samym wspólny cel – doposażenie Oddziału Dziecięcego hrubieszowskiego szpitala. Trasa w kształcie litery „S” o długości niespełna 60 km miała swój punkt startowy w miejscowości Sułowiec (pow. zamojski) i przebiegała przez malowniczą drogę rozciągająca się nad zalewem w Nieliszu, zmierzając
w stronę Władysławina (pow. krasnostawski), Żółkiewki-Osady, kończąc w Chorupniku (gm. Gorzków). Drużyna Starostwa Powiatowego na czele ze Starostą Hrubieszowskim, w niezmiennym składzie przejechała całą trasę (60 km) od początku do końca, co zajęło około 6 godzin. W grudniu 2020 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, dołączyliśmy do Szlachetnej Paczki. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk przekazała na ręce Wolontariuszy świąteczne podarunki, będące efektem przeprowadzonej zbiórki. Starosta dziękując darczyńcomoraz wolontariuszom za ich zaangażowanie i ofiarność, podkreśliła
jak ważna jest pomoc drugiej osobie – szczególnie w świątecznym okresie, kojarzonym z ciepłem, radością, spokojem oraz rodziną. Umiejętność dostrzegania ludzkich dramatów, czy też samotności jest niezwykle cenną wartością w dzisiejszym świecie. Pomoc drugiej osobie oraz brak obojętności wobec jej problemów, potrafi przynieść sporo satysfakcji.

Dając dobry przykład wierzymy, że dobro powróci ze zdwojoną siłą. Szczera radość i uśmiech obdarowanych osób, okazał się największą nagrodą – jaką mogliśmy sobie wymarzyć. Ta inicjatywa ukazała jak ważne jest okazanie wsparcia oraz pamięci o innych – nadając im wiarę oraz siłę do pokonywania własnych trudności.

W grudniu 2020 r., stwarzając niezwykłą – świąteczną atmosferę Starosta wcieliła się rolę Świętego Mikołaja! W ramach akcji mikołajkowej, Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk otrzymała urzekające listy, w których autorzy w ciepłych słowach zwrócili się o mikołajkowy prezent, argumentując tym samym swoją prośbę. Starosta Hrubieszowski po dokładnym zapoznaniu się z każdym z listów, postanowiła wynagrodzić wszystkich uczestników, doceniając tym samym wkład oraz niezwykłe zaangażowanie. Grudzień był niezwykle aktywnym i energicznym okresem. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk wraz z Wicestarostą Markiem Katą oraz Członkiem Zarządu Andrzejem Barczukiem wręczyli laureatom nagrody w konkursie pn. „Powiat Hrubieszowski Jesienią”. Na konkurs wpłynęło aż 71 prac! Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk dziękując za tak duże zaangażowanie, postanowiła – oprócz nagrodzenia laureatów – przyznać również nagrody pocieszenia dla każdego uczestnika, doceniając tym samym wszystkie prace. Wydarzenie odbyło
się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych oraz interwałów czasowych. Konkurs przeprowadzony był w 2 formach – plastycznej oraz fotograficznej, w 3 kategoriach wiekowych: I – klasy 1-4, II – klasy 5-8 i III – szkoły średnie. Przeprowadzony konkurs wspierał rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, a także rozwijał ich warsztat fotograficzny, ukazując sposób w jaki przedstawiony został Powiat Hrubieszowski podczas Polskiej, malowniczej jesieni. Ponadto tuż przed Mikołajkami, Starostę odwiedzili najmłodsi mieszkańcy Cegielni (gm. Horodło) pod opieką Pani Sołtys. Działania Starosty oraz Zarządu, ukierunkowane były również na działalność artystyczną. W październiku 2020 r. w Starostwie gościł zespół Arabeska z Mircza. Panie przybyły na zaproszenie Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk, celem spotkania było podsumowanie ponad 10 – letniej aktywnej działalności.

Starosta Hrubieszowski podziękowała członkiniom zespołu za zaangażowanie w krzewienie kultury, promocję powiatu hrubieszowskiego oraz owocną współpracę z Powiatem na przestrzeni lat.

W nagrodę za dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia Starosta przyznała nagrodę w wysokości 1000 zł na zakup akcesoriów scenicznych. Na zakończenie spotkania zespół wykonał dwa utwory ze swego cygańskiego repertuaru.

W maju 2021 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Prof. Wiktora Zina odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Powiatowym konkursie wiedzy o filmach Stanisława Barei „Król Krzywego Zwierciadła”, objęty honorowym patronatem Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a całe wydarzenie było zwieńczeniem Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Cała akcja miała również na celu zachęcić Mieszkańców Powiatu do czytelnictwa oraz do korzystania z zasobów biblioteki.

Warto dodać, że Powiat Hrubieszowski posiada niezwykle bogatą historię sportową.

W 2020 roku na Stadionie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbył się finał Turnieju o Puchar Starostów. W finałowym pojedynku zagrały drużyny: GKS Andoria Mircze oraz Raiders Hrubieszów. Zdobywcą pucharu została drużyna Andorii Mircze, pokonując Raiders Hrubieszów 10-0. Uczestnicy rozgrywek, w ramach podziękowania za udział w Turnieju, otrzymali vouchery oraz okolicznościowe nagrody.

W czerwcu 2021 r. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk objęła honorowym patronatem 50. Grand Prix Hrubieszowa w jeździe indywidualnej na czas – trasa 23 km Białopole – Hrubieszów. Starosta doceniła szlachetną ideę sportu i zdrowej rywalizacji.

Ideę która potrafi łączyć pokolenia, aktywizować mieszkańców oraz wyznaczać sobie coraz to nowe cele. Pod koniec kwietnia 2021 r. podpisana została umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie lekkiej atletyki w powiecie hrubieszowskim”. Całkowita wartość dotacji Powiatu wyniosła 10000 zł. W ramach zadania, MKS „Unia” przeprowadzi cykl zajęć z lekkiej atletyki oraz zorganizowany zostanie obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. W czerwcu 2021 r. MKS „Unia” Hrubieszów złożył ofertę – pn. „Upowszechnianie piłki nożnej w powiecie hrubieszowskim”, a Zarząd Powiatu uznał jej celowość. Integracja oraz aktywizacja międzypokoleniowa mieszkańców naszego regionu, stanowić będzie ważne zadanie w po-pandemicznej rzeczywistości. Powiat Hrubieszowski swoimi działaniami nakierowany będzie na odbudowanie naturalnych więzi społecznych
jaki przywiązania mieszkańców do kultury i tradycji.

 

Plany na przyszłość i dalszy zrównoważony rozwój.

Przełom roku 2020/21 był nieprzewidywalny i szczególnie trudny, z uwagi na kryzys związany z epidemią koronawirusa. Jego skutki odczuwają wszyscy: mieszkańcy, firmy, ale także instytucje. Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk oraz Zarząd Powiatu w Hrubieszowie podjął wytężone starania, aby mimo trudnej sytuacji rozwój Powiatu Hrubieszowskiego nie został wyhamowany. Było to możliwe między innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniu oraz samorządowemu doświadczeniu. Dzięki współpracy Zarządu i Rady Powiatu w Hrubieszowie udało nam się zrealizować oraz zainicjować wiele przedsięwzięć, wpływających korzystnie na nasz region. Okres ten dzięki aktywnym i efektywnym działaniom w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, infrastruktury drogowej, pomocy społecznej daje nadzieję na poprawę jakości życia mieszkańców. W najbliższym czasie planujemy realizację zadań zwiększających dostęp dla osób niepełnosprawnych, modernizację wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 – koszt zadania 133 864, 91 zł., dofinansowanie PFRON 44 849, 55 zł., przebudowa istniejących klatek schodowych w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych łączny koszt zadania 300 485, 00 zł., w tym dofinansowanie PFRON w ramach zadania „Szkoła bez barier” 50 051, 00 zł. Budowa długo wyczekiwanego parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34 – koszt realizacji inwestycji ok. 74 000, 00 zł. Oprócz wymienionych wcześniej strategicznych inwestycji drogowych, takich jak przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów od km 27+200 do km 30+780 – planowany koszt 5 055 000, 00 zł. oraz drogi powiatowej Nr 3417L Drogojówka-Trzeszczany od km 0+995 do km 2+740, w miejscowości Drogojówka- planowany koszt 726 436, 03zł., a także przebudowa mostu drogowego przez rzekę Huczwę w ciągu drogi powiatowej nr 3422L Bormańce-Terbiniec-Werbkowice w miejscowości Werbkowice w km 3+655,00 – planowany koszt1 876 500, 00 zł., w najbliższym czasie planujemy między innymi: przebudowę drogi powiatowej 3413L w miejscowości Wolica-Brodzica planowany koszt 552 000, 00 zł., nr 3407L na odcinku Kopyłów-Matcze planowany koszt 357 618, 00 zł., nr 3414L Moniatycze-Nieledew w m. Moniatycze planowany koszt 369 560, 19 zł., przebudowa drogi powiatowej nr 3449L odc. Uśmierz -Sulimów planowany koszt 408 084, 70 zł., przebudowa drogi powiatowej nr 3449L odc. Chłopiatyn-Setniki planowany koszt 398 343, 83 zł., przebudowa drogi powiatowej nr 3429L Kryłów-Adelina w m. Kol. Kryłów planowany koszt 416 794, 09 zł.,czy też budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej
nr 3230L przy ul. Grabowieckiej w Hrubieszowie pl. koszt 204 340, 44 zł. Dodatkowo planowane są przebudowy dróg powiatowych – nr 3402L Staszic-Chyżowice (planowany koszt 100 000,00 zł.), nr 3404L na odcinku Kopyłów-Poraj (pl. koszt 201 257, 54 zł.), nr 3409L w miejscowości Strzyżów (pl. koszt 200 000, 00 zł.), nr 3427L Sahryń-Modryń w miejscowości Modry() Kolonia (pl. koszt 100 000,00 zł.), nr 3430L na odcinku Dołhobyczów-Małków (pl. koszt 100 000,00 zł.), nr 3435L Miętkie-Kolonia -Miętkie-Mircze w miejscowości Miętkie Kolonia (pl. koszt 200 000, 00 zł.) Wiemy jak ważna dla mieszkańców jest budowa tzw. „kilometrówek” – dlatego też o wykonaniu tych zadań myślimy z wyprzedzeniem. Wyżej wymienione zadania to jeszcze nie koniec naszych planów związanych z poprawą infrastruktury Powiatu Hrubieszowskiego. O kolejnych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco!

Marzeniem nas wszystkich jest stworzenie obrazu Powiatu cechującego się wysokim poziomem bezpieczeństwa, szkolnictwa, szeroko dostępnej służby zdrowia oraz krzewienia wśród młodych ludzi tożsamości kulturowej powiązanej z Ziemią Hrubieszowską. Wizja takiej przyszłości może stać się naszą rzeczywistością dzięki naszemu zaangażowaniu jak i całego społeczeństwa. Jednym z kluczy do osiągnięcia takiego celu niech będą konsekwentne działania – pomimo wielu trudności jakie stawiane są na naszej drodze. Istotnym kierunkiem rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego, będą dalsze działania na rzecz dobra najwyższej wagi – zdrowia i życia Mieszkańców – inwestycja w nasz Szpital Powiatowy celem zapewnienia szerokiego dostępu do sprawnie działającej służby zdrowia, a także poprawa jakości infrastruktury drogowej, otwartość na współpracę oraz pomoc w odbudowie naturalnych więzi społecznych w po-pandemicznej rzeczywistości. Jednym z priorytetów stawianych sobie przez Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego jest poprawa jakości infrastruktury drogowej, a przede wszystkim przebudowa strategicznych z punktu widzenia Powiatu, ciągów dróg, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort podróżujących. Będziemy składać kolejne wnioski, ubiegając się tym samym o dofinansowanie dalszych inwestycji drogowych, jednocześnie licząc na zrozumienie i wsparcie rządzących. Stawiane przed nami zadania wykonujemy sumiennie i z pełnym zaangażowaniem, wiedząc że wszystko co robimy dotyczy Powiatu Hrubieszowskiego – Naszej Małej Ojczyzny.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie

Hrubieszów, dnia 16 czerwca 2021 r.


(fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Pionizator dla Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie – ZDJĘCIA

Pionizator dla Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie