Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego: Pierwszy rok pracy za nami!

Szanowni Państwo! W listopadzie br. mija dokładnie rok od wyborów samorządowych, w których wybraliśmy swoich przedstawicieli do Rady Powiatu.

Reklamy


Szanowni Państwo,

W listopadzie br. mija dokładnie rok od wyborów samorządowych, w których wybraliśmy swoich przedstawicieli do Rady Powiatu.

Reklamy

Na pierwszej sesji, która odbyła się 21 listopada 2018 roku, dziewiętnastu Radnych złożyło uroczyste ślubowanie. Wybrano również Prezydium oraz Zarząd Powiatu. Przewodniczącym Rady Powiatu została Aneta Karpiuk, Wiceprzewodniczącymi Małgorzata Wojturska i Danuta Muzyczka.

Przewodniczącym Zarządu została Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski, Wojciech Sołtysiak – Wicestarosta Hrubieszowski oraz Marcelina Pogódz- Kukiełka, Jan Mołodecki i Marek Kata wybrani jako Członkowie Zarządu.

Był to rok ciężkiej pracy, ogromnego zaangażowania oraz służby na rzecz rozwoju naszego powiatu i lokalnej społeczności. Kolejne lata to nowe wyzwania, plany oraz szereg inicjatyw służących dobru ziemi hrubieszowskiej.

Powiat Hrubieszowski w minionym roku realizował szereg inwestycji służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców. Możemy zapewnić, że wykorzystujemy wszelkie dostępne nam szanse rozwoju w pożądanych i przyszłościowych kierunkach. Przedstawione poniżej inwestycje i projekty, to owoc pozyskanych środków zewnętrznych, współpracy z Zarządem Powiatu Hrubieszowskiego, poparcia Radnych Powiatowych oraz zaufania ze strony współpracujących z nami jednostek samorządowych.

W 2018 roku zakończyliśmy inwestycję: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej nr 3446L od km 2+000,00 do km 2+530,00 i od km 2+580,00 do km 2+900,00 w miejscowościach Honiatyn i Oszczów, gmina Dołhobyczów.” Inwestycja realizowana była w ramach wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochronny wąwozów lessowych przed erozją dofinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Ogólny koszt zadania wyniósł 772 689,08 zł, z czego kwota 531 000,00 zł stanowiła otrzymaną dotację z budżetu państwa, kwota 241 689,08 zł to wkład własny.

W ramach poprawy infrastruktury drogowej zakończonych zostało szereg inwestycji Każda z nich to usprawnienie ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa jego uczestników.

• w dniu 26 listopada br. została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazanie placu budowy na przebudowa drogi przygranicznej powiatowej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa od km 3+767,00 do km 6+800,00, długości 3,033 km na terenie gminy Hrubieszów. Ogólny koszt zadania wynosi 5 528 592,84 zł. Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

• przebudowa drogi przygranicznej Nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa o długości 2,770 km na terenie gminy Dołhobyczów. Dofinansowanie zostało otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, koszt zadania: 4 812 240, 00 zł;

• remont drogi powiatowej Nr 3427 L Sahryń – Modryń w miejscowości Modryń, Gmina Mircze, o długości 955 mb, koszt zadania: 358 129,20 zł;

• remont drogi powiatowej Nr 3430 Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów w miejscowości Mieniany, Gmina Hrubieszów, o długości 955 mb, koszt zadania: 410 769, 51 zł;

• remont drogi powiatowej Nr 3407 L Matcze -Kopyłów – Szpikołosy – Dziekanów – Hrubieszów w miejscowości Hrubieszów, ul. Dziekanowska, Miasto Hrubieszów, o długości 955 mb, koszt zadania: 389 184,40 zł;

• remont drogi powiatowej Nr 3287L Uchanie- Drohiczany – Mołodiatycze-Werbkowice w miejscowości Józefin, Gmina Trzeszczany o długości 955 mb, koszt zadania: 404 558, 48 zł;

• remont drogi powiatowej Nr 3438L Mircze-Stara Wieś- Łykoszyn miejscowości Stara Wieś odc. 990mb oraz 3450L Poturzyn -Przewodów-Tarnoszyn w miejscowości Przewodów odc. 990mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 606 862,82 zł;

• remont drogi powiatowej Nr 3408L Kobło-Husynne m. Ciołki odc. 952mb; Nr 3404L Teratyn-Horodło m. Teratyn odc. 990mb oraz drogi Nr 3417L Drogojówka – Trzeszczany m. Drogojówka odc. 990mb; Nr 3421L Werbkowice – Tyszowce – Łaszczów m. Werbkowice odc. 990mb. Koszt inwestycji wyniósł 1 212 347,78 zł;

• przebudowa drogi powiatowej Nr 3423L m. Metelin – 710 mb, koszt przebudowy wyniósł 295 338,99zł;

• remont nawierzchni drogowej na terenie Gminy Werbkowice Nr 3421L Werbkowice – Tyszowce – Łaszczów m. Werbkowice;

• remont dwóch odcinków dróg powiatowych Nr 3438L Mircze-Stara Wieś- Łykoszyn miejscowości Stara Wieś oraz Nr 3450L Poturzyn -Przewodów-Tarnoszyn w miejscowości Przewodów odc. 990mb.

W gminie Mircze powstały nowe chodniki. Odcinek pierwszy obejmował budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 3437 L Lipowiec – Wereszyn w miejscowości Wiszniów o długości 185 mb. Odcinek drugi obejmował budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 3437L Lipowiec – Wereszyn w miejscowości Wiszniów o długości 250,00 mb. Inwestycje współfinansowane były przez Powiat Hrubieszowski i Gminę Mircze.

Ochronna zdrowia mieszkańców to dla nas priorytet. W tym roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie został wyposażony w nowy samochód marki Fiat Fioino Cargo Base Busines, który przeznaczony jest do transportu odpadów medycznych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 39 758,00zł brutto.

W ramach rządowego „Programu wymiany ambulansów”, Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Teratynie, otrzymała dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł. na wymianę ambulansu.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Całkowity koszt zadania to 1 250 000,00 zł., z czego dofinansowanie wynosi 1 000 000,00 zł, a środki własne Powiatu 250 000 zł.

Uzyskaliśmy dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie to 560 000 zł w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III.

Szczegółowe działania w ramach projektu to:

1. Zakup 9-miejscowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który przystosowany jest do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie;

2. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie Pracy w Hrubieszowie – realizacja projektu przewidziana w II turze, tj. jesienią;

3. Zakup 20-miejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Alojzowie

4. Zakup 23-miejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Dołhobyczów na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie.

Na kwotę 33 996,00 zł, podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje” programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Jest to pierwsza taka umowa PFRON w województwie lubelskim zawarta z samorządem powiatowym.

Z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej uzyskaliśmy dofinansowanie, w kwocie 49 595 zł. W ramach projektu wydano publikację „Powiat Hrubieszowski fauna, flora krajobrazy i ich ochrona”, odbył się konkurs z wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu oraz konferencja naukowa.

W ramach współpracy Starostwa Powiatowego i Miasta Hrubieszów realizowany jest projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów”. Współdzielony budynek przy ul. Dobrzańskiego Hubala, zostanie wyremontowany. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a wartość dofinansowania to ponad 1,5 mln zł.

Państwowa Straż Pożarna w Hrubieszowie wzbogaci się o nowy samochód bojowy. Przewidywany koszt inwestycji to 450 000 zł.

Rok 2019 jest dla Powiatu Hrubieszowskiego szczególnie ważny. To właśnie teraz przypada 590 rocznica utworzenia hrubieszowskiego powiatu sądowego ziemskiego z ośrodkiem władzy administracyjnej, 100 rocznica powrotu na mapę niepodległej Polski oraz 20 rocznica funkcjonowania powiatu w obecnym kształcie. W gminach powiatu hrubieszowskiego odbywały się wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe, które objęte zostały honorowym Patronatem Starosty Hrubieszowskiego. Oficjalnym podsumowaniem była Gala Jubileuszu 590-lecia Powiatu Hrubieszowskiego, która odbyła się 28 września 2019 r.

Honorowym Patronatem Starosty Hrubieszowskiego, zostały objęte m.in. następujące wydarzenia:

• Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina – Powiatowy konkursu fotograficzny „Czytanie nadal w modzie…” ;

• Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie- Wernisaż OSOBIE Katarzyny Makieła – Organisty;

• Gmina Werbkowice-Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w karate Koluchstyl;

• Gmina Trzeszczany – Bieg upamiętniający 590 – lecie istnienia Powiatu Hrubieszowskiego;

• Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie-I Powiatowy konkurs z wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu;

• Gmina Mircze – Bieg Kwietny;

• Miasto Hrubieszów – Kocert Europa na Ludowo;

• Gmina Uchanie- Gminne Święto Kultury-Uchanie 2019;

• Gmina Horodło – Powiatowy Jarmark Nadbużański;

• Gmina Hrubieszów -Biesiada Archeologiczna;

• Gmina Dołhobyczów- Biesiada Wiejska.

Realizowane projekty na tak wielu płaszczyznach to przede wszystkim krok w stronę rozwoju oraz lepszych warunków życia naszych mieszkańców. Bezpieczeństwo, infrastruktura, ochrona zdrowia– to obszary, w których inwestycje są konieczne dla podniesienia komfortu i jakości życia.

Dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu Hrubieszowskiego za owocną współpracę i wzajemne zaufanie, władzom poszczególnych gmin, którzy przyczynili się do lepszej i skutecznej realizacji strategicznych inwestycji w minionym roku.

Jednocześnie dziękuję mieszkańcom Powiatu Hrubieszowskiego za szereg konstruktywnych uwag oraz wsparcie w budowaniu pozytywnego wizerunku powiatu. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły, dołożymy wszelkich starań w ich realizację, bo praca na rzecz rozwoju Naszej Małej Ojczyzny jest warta poświęcenia i zaangażowania.

 

W imieniu Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego

Starosta Hrubieszowski

Maryla Symczuk

 

fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Burmistrz Marta Majewska: Podsumowaliśmy ten rok…