21 lipca 2024

Zarzuty i środki zapobiegawcze dla kierownictwa Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące szeregu nieprawidłowości, do jakich miało dojść w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie. Wobec Józefa K. i Leszka C. prokurator zastosował jednakowe środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych oraz poręczenia majątkowe w wysokości po 25 000 zł.

Reklamy

 

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące szeregu nieprawidłowości, do jakich miało dojść w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie. Postępowanie prowadzone jest wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział do walki z Korupcją.


Przedmiot śledztwa.

Reklamy

Jednym z wątków śledztwa jest fakt uzyskania ze środków Unii Europejskiej przez Starostwo Hrubieszowskie dofinansowania projektu przebudowy drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów za pomocą poświadczających nieprawdę dokumentów, w wyniku czego Urząd Marszałkowski w Lublinie wypłacił tytułem tego dofinansowania Starostwu nienależną kwotę w wysokości 4 068 669 zł.

Po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego prokurator wydał w dniu 29 września 2017 r. postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zarzuty dotyczą czterech osób: Starosty Hrubieszowskiego Józefa K., Wicestarosty Hrubieszowskiego Leszka C., byłego dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie Zbigniewa W. oraz osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego Tadeusza K.

Reklamy

 

Zarzuty i wyjaśnienia podejrzanych.

Zbigniew W. podejrzany jest o to, że na przełomie lutego i marca 2015 r. w Hrubieszowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako pełniący obowiązki dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie oraz jako kierownik budowy inwestycji „przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów” uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy inwestycji, poświadczył nieprawdę w tym dzienniku w ten sposób, że dokonał nieprawdziwego wpisu stwierdzającego, że w dniu 7 marca 2013 r. nastąpiło przekazanie placu budowy oraz pogłębienie rowu odpływowego, podczas gdy w tej dacie żadne roboty budowlane związane z inwestycją nie zostały wykonane, zaś te wskazane w dzienniku budowy wykonano w 2012 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg, co miało znaczenie prawne, gdyż taki wpis o dokonaniu robót automatycznie przedłużał ważność pozwolenia na budowę o 3 lata, które to pozwolenie faktycznie wygasło z dniem 8 marca 2013 r.

Czyn podejrzanego został zakwalifikowany jako przestępstwo określone w art. 271 § 3 kk.

Zbigniew W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego jako pierwszy, w dniu 16 listopada 2017 r. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył szczegółowe wyjaśnienia pokrywające się z ustalonym stanem faktycznym.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niniejsze postępowanie zostało zainicjowane w sierpniu 2016 r. pisemnym zawiadomieniem właśnie Zbigniewa W., który wskazał na okoliczności sprawy i udział kierownictwa Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Już wtedy Zbigniew W. – ówcześnie jako świadek – wskazywał na możliwość popełnienia przez siebie przestępstwa. Okoliczności te potwierdził będąc przesłuchanym w dniu 16 listopada 2017 r. jako podejrzany. Za każdym razem konsekwentnie twierdził, iż popełnienie przez niego czynu zabronionego było spowodowane naciskami, jakie wywierały na niego osoby funkcyjne ze Starostwa. Znajduje to odzwierciedlenie w treści zarzutów przypisanych tym osobom.

 

Tadeusz K. podejrzany jest o czyn analogicznie opisany do czynu Zbigniewa W., z tą tylko różnicą, że Tadeusz K. działał jako osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji „przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów”. W ramach pełnienia tej funkcji podejrzany również poświadczył nieprawdę w dzienniku budowy, dokonując w nim wpisu, iż w dniu 7 marca 2013 r. dokonał odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem rowu odpływowego. W rzeczywistości – podobnie jak w przypadku Zbigniewa W. – w tej dacie żadne roboty budowlane związane z inwestycją nie zostały wykonane, zaś te wpisane przez Tadeusza K. wykonano w 2012 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Czyn tego podejrzanego również zakwalifikowano jako przestępstwo określone w art. 271 § 3 kk.

Tadeusz K. nie został jak do tej pory przesłuchany w charakterze podejrzanego, ponieważ przebywa na długotrwałej hospitalizacji.

 

Leszek C. podejrzany jest o dwa czyny:

1/ w lutym i marcu 2015 r. w Hrubieszowie, jako Wicestarosta Hrubieszowski, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z Józefem K. pełniącym funkcję Starosty Hrubieszowskiego, wielokrotnie nakłaniał Zbigniewa W. działającego jako kierownik budowy inwestycji „przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów” uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy inwestycji – do poświadczenia nieprawdy w tym dzienniku poprzez dokonanie nieprawdziwego wpisu stwierdzającego, że w dniu 7 marca 2013 r. nastąpiło przekazanie placu budowy oraz pogłębienie rowu odpływowego, podczas gdy w tej dacie żadne roboty budowlane związane z inwestycją nie zostały wykonane, zaś te wskazane w dzienniku budowy wykonano w 2012 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg, co miało znaczenie prawne, gdyż taki wpis o dokonaniu robót automatycznie przedłużał ważność pozwolenia na budowę o 3 lata, które to pozwolenie faktycznie wygasło z dniem 8 marca 2013 r.

Czyn ten stanowi przestępstwo określone w art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk, popełnione w formie podżegania (nakłaniania).

2/ od lipca do sierpnia 2015 r. w Hrubieszowie, jako Wicestarosta Hrubieszowski, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z Józefem K. pełniącym funkcję Starosty Hrubieszowskiego, przekroczył swoje uprawnienia i wprowadził w błąd Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ten sposób, że do wniosku o dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów w ramach regionalnego programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dołączył kserokopie dziennika budowy tej inwestycji, w którym znajdowały się wpisy kierownika budowy (Zbigniewa W.) i inspektora nadzoru inwestorskiego (Tadeusza K.) poświadczające nieprawdę, czym doprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 068 669 zł, które to pieniądze zostały wypłacone jako dofinansowanie projektu.

Czyn ten stanowi przestępstwo określone w art. 231 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 273 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Leszek C. został przesłuchany w charakterze podejrzanego w dniu 22 listopada 2017 r. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

 

Józef K. podejrzany jest o trzy czyny:

1/ pierwszy czyn opisany jest analogicznie do pierwszego czynu Leszka C., albowiem jak wynika z materiału dowodowego mieli oni dopuścić się go wspólnie i w porozumieniu. Chodzi o nakłanianie Zbigniewa W. do poświadczenia nieprawdy w dzienniku budowy. Identyczna w tym przypadku jest również kwalifikacja prawna czynu.

2/ w lutym i marcu 2015 r. w Hrubieszowie, jako Starosta Hrubieszowski, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłonił Tadeusza K. działającego jako inspektor nadzoru inwestorskiego inwestycji „przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów” uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy inwestycji – do poświadczenia nieprawdy w tym dzienniku poprzez dokonanie nieprawdziwego wpisu stwierdzającego, że w dniu 7 marca 2013 r. nastąpił odbiór robót ziemnych związanych z wykonaniem rowu odpływowego, podczas gdy w tej dacie żadne roboty budowlane związane z inwestycją nie zostały wykonane, zaś te wskazane w dzienniku budowy wykonano w 2012 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg, co miało znaczenie prawne, gdyż taki wpis o dokonaniu robót automatycznie przedłużał ważność pozwolenia na budowę o 3 lata, które to pozwolenie faktycznie wygasło z dniem 8 marca 2013 r. Czyn ten stanowi przestępstwo określone w art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 3 kk, popełnione w formie podżegania (nakłaniania).

3/ trzeci czyn opisany jest analogicznie do drugiego czynu Leszka C., albowiem jak wynika z materiału dowodowego także i tego czynu Józef K. i Leszek C. mieli dopuścić się wspólnie i w porozumieniu. Chodzi o przekroczenie uprawnień i wprowadzenie w błąd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów wraz z kserokopiami dziennika budowy zawierającymi wpisy Zbigniewa W. i Tadeusza K. poświadczające nieprawdę, czym doprowadzono Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 068 669 zł. Identyczna w tym przypadku jest również kwalifikacja prawna czynu.

Józef K. został przesłuchany w charakterze podejrzanego w dniu 4 grudnia 2017 r. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Ponadto, złożył wniosek o wyłączenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu od dalszego prowadzenia śledztwa. Wniosek ten zostanie w najbliższych dniach rozpoznany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Środki zapobiegawcze.

Wobec Zbigniewa W. i Tadeusza K. – uznając ich pomniejszą rolę w zdarzeniach oraz fakt, że byli nakłaniani do popełnienia przestępstw – prokurator nie stosował środków zapobiegawczych.

Wobec Józefa K. i Leszka C. postanowieniami z dnia 4 grudnia 2017 r. prokurator zastosował jednakowe środki zapobiegawcze:

– zawieszenie w czynnościach służbowych polegających na wykonywaniu obowiązków odpowiednio Starosty i Wicestarosty Hrubieszowskiego (środki te staną się wykonalne z chwilą uprawomocnienia się postanowień),

– poręczenia majątkowe w wysokości po 25 000 zł płatne w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się postanowień.

 

Zagrożenie karą i środkami karnymi.

Za poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 § 3 kk) kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Analogiczne zagrożenie występuje w przypadku nakłaniania do popełnienia takiego przestępstwa (art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 3 kk).

Za przestępstwo przekroczenia uprawnień i wyłudzenia dotacji wielkiej wartości (art. 231 § 2 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i inne) kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

 

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

źródło: Prokuratura Okręgowa w Zamościu