Zawiadomienie mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Hrubieszów” ul. Listopadowa 5,7,9,11 o terminie pisemnego głosowania celem podjęcia uchwał.

ZAWIADOMIENIE mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Hrubieszów” ul. Listopadowa 5,7,9,11 o terminie pisemnego głosowania celem podjęcia uchwał.

Reklamy

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z tym, że komuś bardzo zależy, aby Państwo nie dowiedzieli się o tym, że w naszej Wspólnocie Mieszkaniowej, w najbliższych dniach odbędzie się głosowanie dwóch uchwał; pisma zawiadomień o terminie głosowania i kserokopie podejmowanych uchwał, po tym jak wywiesiłam 13 grudnia na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w blokach Wspólnoty, w tym samym dniu, parę godzin później ktoś przeszedł po klatkach schodowych i zabrał. W tej sytuacji, ponowne wywieszanie na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych zawiadomień i kserokopii uchwał nie ma sensu.

Reklamy

­

Dlatego niniejszym zawiadamiam Państwo, że w dn. 17 (sobota) i 19-21 grudnia br. (poniedziałek – środa) w godz. 15-18 będę zbierała pisemne głosy pod dwiema uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej. Przedstawiam również szczegóły głosowania i treść podejmowanych uchwał.

­UWAGA! NINIEJSZYCH UCHWAŁ NIE PROCEDUJE ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ – UCHWAŁY ZNAJDUJĄ SIĘ W POSIADANIU PANI MONIKI BARAŃCZUK I ONA, ZGODNIE Z WOLĄ WŁAŚCICIELI LOKALI – a nie Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej – BĘDZIE ZBIERAŁA OD PAŃSTWA PISEMNE GŁOSY.

­

Monika Maria Barańczuk

Hrubieszów, dnia 13 grudnia 2022 roku

ZAWIADOMIENIE

o podejmowanych we Wspólnocie Mieszkaniowej “Hrubieszów”

Listopadowa 5,7,9,11 w Hrubieszowie uchwałach

Szanowni Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej “Hrubieszów”,

we Wspólnocie Mieszkaniowej odbędzie się pisemne głosowanie dwóch uchwał:

UCHWAŁY nr 1 ws. zmiany członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – uchwała dotyczy wyboru na członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Pana Janusza Nowaka i odwołania Pani Marii Pachlii z funkcji członka Zarządu;

UCHWAŁY nr 2 ws. usunięcia gniazd ptaków i zabezpieczenia budynku przy ul. Listopadowej 11 przed zakładaniem ptasich gniazd.

Przed głosowaniem proszę zapoznać się z treścią, omówieniem i uzasadnieniem prawnym podejmowanych uchwał – kserokopie uchwał wraz ze wzorem listy do głosowania zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń razem z niniejszym zawiadomieniem, w każdej klatce schodowej, we wszystkich czterech blokach Wspólnoty;  

 • w razie pytań dot. podejmowanych uchwał, proszę kontaktować się z Panią Moniką Barańczuk (mieszka przy ul. Listopadowa 11/23).

UWAGA!na listach do głosowania nie ma rubryki: “wstrzymał się od głosu”, gdyż we wspólnocie mieszkaniowej uchwały są podejmowane większością głosów (uchwała zostaje podjęta wówczas, gdy opowie się za nią ponad połowa właścicieli lokali). Dlatego głosy właścicieli lokali, którzy wstrzymali się od głosu, nie zostaną odjęte od sumy głosów, ale zostaną zaliczone do tych, którzy nie głosują za uchwałą, a zatem są przeciwni jej podjęciu. Wobec tego, jeśli właściciel lokalu nie jest przeciwny podjęciu uchwał, powinien wziąć udział w głosowaniu

TERMIN ZBIERANIA GŁOSÓW

Głosy pod uchwałami będą zbierane w okresie dwóch tygodni (w tym tygodniu i do połowy tygodnia następnego):

aby każdy właściciel lokalu miał możliwość wziąć udział w głosowaniu, głosy:

“od drzwi – do drzwi” w dniach 17 (sobota) i 19 – 21 grudnia (poniedziałek – środa) w godzinach 15 – 18 będzie zbierała Pani Monika Barańczuk;

–  głosy pod uchwałami, we wcześniejszych dniach, mogą Państwo oddać kontaktując się osobiście z Panią Moniką:

 – w godz. 14-16 proszę przyjść do pod blok Listopadowa 11 (III klatka schodowa) i zadzwonić domofonem pod nr mieszkania “23” 

– lub telefonicznie umówić się na dogodną godzinę i zadzwonić do Pani Moniki pod nr tel. 509 500 829.

­

Monika Barańczuk

ZAWIADOMIENIE – plik do pobrania »

Uchwała

podejmowana w trybie indywidualnego zbierania głosów

właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową “Hrubieszów”

Listopadowa 5,7,9,11 w Hrubieszowie

w sprawie: zmiany członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

 • 1

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali właściciele lokali postanawiają: 

 • wybrać na członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej “Hrubieszów” Listopadowa 5,7,9,11 w  Hrubieszowie Pana Janusza Nowaka; w Zarządzie zastąpi Panią Marię Pachlę – reprezentanta właścicieli lokali nieruchomości położonej przy ul. Listopadowej 11, 
 • odwołać Panią Marię Pachlę z funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej “Hrubieszów” Listopadowa 5,7,9,11 w Hrubieszowie;
 • 2

Właściciele lokali postanawiają: – podjąć uchwałę w trybie indywidualnego zbierania głosów,

                                                          – głosować według zasady “jeden właściciel – jeden głos”           

 • 3

Właściciele lokali wyrażają zgodę do zebrania pisemnych głosów przez Panią Monikę Barańczuk;

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;

 • 5

Właściciele lokali postanawiają, że Zarząd Wspólnoty: przyjmie uchwałę z zebranymi pisemnymi głosami, nada uchwale numer, poinformuje właścicieli lokali zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o własności lokali o podjętej uchwale.

Omówienie:

     Do Zarządu zostanie wybrana osoba, która będzie pełnić funkcję członka Zarządu bez pobierania wynagrodzenia oraz posiada odpowiednie kompetencje do pełnienia tej funkcji, Wspólnota zaś zaoszczędzi na kosztach wynagrodzeń członków Zarządu, mianowicie:

Pan Janusz Nowak – w przeciwieństwie do obecnych członków Zarządu – chce pełnić funkcję członka Zarządu bez wynagrodzenia. Jest właścicielem mieszkania w bloku przy ul. Listopadowa 11. Wyróżnia się życiowym podejściem do spraw codziennych i doświadczeniem zawodowym (jest byłym pracownikiem administracyjnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie oraz z zawodu hydraulikiem). Posiada potrzebną do zajmowania się sprawami Wspólnoty wiedzę techniczną i administracyjną związaną z funkcjonowaniem budynku. Dodatkowo Pan Janusz Nowak chciałby zajmować się konserwacją instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz dokonywać drobnych napraw tych instalacji (również w lokalach mieszkalnych) – zastąpiłby albo przejął (odpłatnie) część prac wykonywanych przez obecnego konserwatora Wspólnoty;

     Obecni członkowie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej pełnią funkcję członków Zarządu odpłatnie; każdy członek pobiera miesięczną dietę w wysokości, najprawdopodobniej co najmniej 300 zł;

– zgodnie z prawem podatkowym, zarobki zarządu wspólnoty mieszkaniowej podlegają pod opodatkowanie podatkiem dochodowym: 17 % stawka bazowa od stycznia do czerwca 2022; 12 % dla dochodu od 1 lipca 2022); 

– można zatem oszacować, że w sumie wynagrodzenie jednego obecnego członka Zarządu kosztuje właścicieli lokali nieco ponad 4 000 zł rocznie (300 zł x 12 = 3 600 zł + 522 zł kwota podatku (306 + 216); zaś roczny koszt wynagrodzeń obecnych czterech członków Zarządu wynosi 16 488 zł (4 122 zł x 4).

PRZEPISY USTAWOWE:

 1.       Stosownie do brzmienia art. 20 ust. 2 ustawy o własności lokali „zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.”

Podjęcie powyższej decyzji nie wymaga uzasadnienia, nie jest też uzależnione od zaistnienia jakichś okoliczności faktycznych. Uchwała o odwołaniu zarządu lub poszczególnych jego członków zapada w trybie regulowanym w art. 23 Uchwały właścicieli lokali” (por. Prawo mieszkaniowe, A. Doliwa, CH Beck, Warszawa 2006, s.711).

Uchwała o odwołaniu członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej może być zaskarżona w trybie art. 25 ustawy o własności lokali (właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu). Jednakże z uwagi na swobodę właścicieli w zakresie zmiany składu osobowego zarządu uchwała może być skutecznie zaskarżona jedynie z przyczyn formalnych, a nie merytorycznych (por. Własność lokali. Komentarz, R. Strzelczyk. A. Turel, s. 360).

 1.     W zakresie zmiany członków zarządu przepis art. 20 ust. 2 ustawy o własności lokali mówi zaś jedynie, że zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali odwołani. Właściciele lokali nie muszą udowadniać zarządowi wspólnoty żadnych nieprawidłowości w zarządzaniu nią, żeby móc odwołać członka zarządu; powodem może być wybranie lepszego kandydata do objęcia stanowiska w zarządzie.

UZASADNIENIE PRAWNE dot. zbierania głosów przez Panią Monikę Barańczuk

 1.     Z uwagi na wystąpienie konfliktu interesów, niewłaściwe byłoby opracowanie przez Zarząd Wspólnoty i przedłożenie pod głosowanie uchwały o odwołaniu jego członka.

Pani Monika Barańczuk sporządziła treść uchwały i zadbała o organizacyjne przygotowanie jej głosowania. Z uwagi, że mieszka w jednym z bloków Wspólnoty, jest dyspozycyjna do zbierania podpisów.

       Stosownie do art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali właściciele lokali mogą podejmować uchwały bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwały wspólnoty mieszkaniowej mogą być zatem podejmowane bez konieczności zwoływania zebrania; 

– w tym miejscu należy zauważyć, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej właśnie w trybie indywidualnego zbierania głosów procedował ostatnio podjętą we Wspólnocie uchwałę, którą była uchwała nr 12/2022 z dnia 18.11.2022 r. ws. wdrożenia przez Gminę systemu indywidualnej segregacji odpadów oraz (…).

 1.   Orzecznictwo dopuszcza, aby podpisy pod uchwałą zbierane były przez osoby nieuprawnione, czyli niebędące członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej, pod warunkiem, jeżeli uchybienie to nie będzie miało wpływu na treść uchwały, mianowicie;

W licznym orzecznictwie ugruntowany został bowiem pogląd, że: “uprawnienie do zbierania głosów ma tylko zarząd, jednak podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów, dokonanego przez osoby nieuprawnione (nie będące członkiem zarządu), może stanowić podstawę jej uchylenia przez sąd tylko wówczas, jeżeli uchybienie to miało lub mogło mieć wpływ na jej treść. Jeżeli uchwała uzyskała określoną większość, to właściciele, którzy skarżą ją z przyczyn formalnych powinni wykazać, że uchybienia formalne miały rzeczywisty wpływ na podjęcie uchwały lub jej treść” (pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 8 lipca 2004 r., sygn. akt IV CK 543/03 i Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2014 r. sygn. akt IV CSK 727/13);

Również w ocenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu (w wyroku z dnia 7 maja 2015 roku, sygnatura akt IC 1509/11) fakt zbierania głosów przez osobę niebędącą członkiem zarządu wspólnoty nie stanowi naruszenia przepisów ustawy o własności lokali. Sąd zauważył, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie jest stroną czynności prawnej (uchwały) podejmowanej przez właścicieli wspólnoty, a jedynie dokonuje czynności o charakterze technicznym w postaci zbierania głosów, a wykonywanie tych czynności w imieniu zarządu może wykonywać inna osoba niebędąca członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej, zwłaszcza gdy dysponuje wiedzą na temat zarządzania nieruchomością wspólną i jest dyspozycyjna, a w sytuacji, gdy treść uchwały jest w formie pisemnej – nie przyczyni się w nieuprawniony sposób na podjęcie przez właścicieli lokali decyzji, w szczególności przez wprowadzanie ich w błąd co do treści uchwały;

     – niniejsza uchwała podejmowana jest w formie pisemnej; z jej treścią, trybem podejmowania, terminem zbierania głosów, wzorem listy do głosowania, właściciele lokali przed głosowaniem mogli się zapoznać – kserokopie podejmowanej uchwały wraz z zawiadomieniem o głosowaniu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w każdej klatce schodowej w czterech blokach Wspólnoty.

LISTA DO GŁOSOWANIA 

UWAGA! W zależności od decyzji, należy złożyć podpis w kolumnie „ZA” lub „PRZECIW”  

na liście do głosowania nie ma rubryki: “wstrzymał się od głosu”, gdyż we wspólnocie mieszkaniowej uchwały są podejmowane większością głosów (uchwała zostaje podjęta wówczas, gdy opowie się za nią ponad połowa właścicieli lokali). Dlatego głos właściciela lokalu, który wstrzymał się od głosu, nie zostanie odjęty od sumy głosów, ale będzie zaliczony do tych, którzy nie głosują za uchwałą, a zatem są przeciwni jej podjęciu;

należy złożyć czytelny podpis, aby można było zweryfikować, czy głos oddała osoba upoważniona do głosowania.

właścicieli lokali w nieruchom. przy ul. Listopadowa 5  właścicieli lokali w nieruchom. przy ul. Listopadowa 7
Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 21
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
właścicieli lokali w nieruchom. przy ul. Listopadowa 9 właścicieli lokali w nieruchom. przy ul. Listopadowa 11
Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51
52
53
54
55

Za przyjęciem uchwały głosowało ………………… właścicieli lokali

Przeciw uchwale głosowało ……………….. właścicieli lokali

Potwierdzenie przyjęcia przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej “Hrubieszów” Listopadowa 5,7,9,11 w Hrubieszowie podjętej uchwały

Podpisy członków Zarządu*:

 1.  ………………………………………………………………….
 1. ………………………………………………………………….

* Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

Uchwała w sprawie zmiany członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – plik do pobrania »

Uchwała

podejmowana w trybie indywidualnego zbierania głosów

właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową “Hrubieszów”

Listopadowa 5,7,9,11 w Hrubieszowie

w sprawie: usunięcia gniazd ptaków i zabezpieczenia budynku przy ul. Listopadowej 11 przed zakładaniem ptasich gniazd

 • 1

Działając na podstawie art. 27 ustawy z dn. 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt właściciele lokali postanawiają wyrazić zgodę na usunięcie gniazd ptaków z otworów wentylacyjnych stropodachu i z przewodów kominowych oraz na wykonanie metalowych zabezpieczeń przed zakładaniem ptasich gniazd w otworach wentylacyjnych stropodachu i w kominach w budynku mieszkalnym przy ul. Listopadowej 11;

 • 2

Koszty robót, o których mowa w par. 1 niniejszej uchwały zostaną pokryte ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości Listopadowa 11; 

 • 3

Właściciele lokali upoważniają Zarząd do zawarcia umowy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na wykonanie prac, o których mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały ze Spółdzielnią Pracy Kominiarzy w Lublinie;

 • 4

Właściciele lokali postanawiają: – podjąć uchwałę w trybie indywidualnego zbierania głosów,

                                                          – głosować według zasady “jeden właściciel – jeden głos”;                   

 • 5

Właściciele lokali wyrażają zgodę do zebrania pisemnych głosów przez Panią Monikę Barańczuk; 

 • 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • 7

Właściciele lokali postanawiają, że Zarząd Wspólnoty: przyjmie uchwałę z zebranymi pisemnymi głosami, nada uchwale numer, poinformuje właścicieli lokali zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o własności lokali o podjętej uchwale oraz zajmie się wykonaniem par. 3 niniejszej uchwały.

PRZEPISY USTAWOWE:

Zgodnie z § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt: “zakaz usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne”.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Wymogi wobec obiektu budowlanego) obiekt budowlany należy utrzymywać i użytkować zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy; w pkt 1 lit. c jest mowa, aby obiekt budowlany spełniał wymagania dotyczące higieny i zdrowia.

Zgodnie z art. 27 ustawy o własności lokali “każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną”. 

Omówienie:

1)   W budynku mieszkalnym przy ul. Listopadowej 11, we wszystkich otworach wentylacyjnych stropodachu, gołębie i inne ptaki, od wielu lat zakładają gniazda. W związku z tym, mieszkańcy, co roku – niestety bezskutecznie zwracają się w rozmowach do Zarządu Wspólnoty o podjęcie działań, aby zapezpieczyć budynek przed dostępem gołębi i innych ptaków.

2)   Z obecnością gołębi wiąże się niezmiennie problem ich odchodów. Gołębie mogą być źródłem zakażeń dla ludzi i nieść zagrożenie rozwojem chorób. Ich odchody, pióra i gniazda są idealnym siedliskiem dla bakterii, wirusów i grzybów. Z badań wynika, że mogą przenosić wiele chorób odzwierzęcych stanowiących poważne zagrożenie zwłaszcza dla osób z obniżoną odpornością. Trudno nie przyznać racji w kwestii, że blok mieszkalny nie jest miejscem do zakładania gniazd. Wartość zdrowia mieszkańców jest najważniejsza, a mieszkańcy mają prawo do spokojnego życia i zadbania o właściwe warunki higieniczne ich mieszkań;

3)  Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Lublinie posiada odpowiednie zdolności wykonawcze do wykonania w sposób profesjonalny usługi kominiarskiej, jaką jest usunięcie ptasich gniazd z otworów wentylacyjnych stropodachu i z przewodów kominowych (wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem przewodów i osiatkowaniem);

Pani Monika Barańczuk jest inicjatorem niniejszej uchwały; zwróciła się do Spółdzielni z zapytaniem o wykonanie ww. usługi. Po wstępnych rozmowach, jeśli właściciele lokali, uchwałą wyrażą zgodę na wykonanie tej usługi, Spółdzielnia mogłaby wykonać prace (jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające) po nowym roku i znaleźć termin, aby prace wykonać do końca lutego – ustawowego terminu, do którego można bez zezwolenia usuwać ptasie gniazda;

4)   zlecenie wykonania prac budowlanych nieruchomości wspólnej, w szczególności wydatkowanie środków zgromadzonych na funduszu remontowym, stanowi przekroczenie zarządu nieruchomością wspólną; wykonanie tych czynności, dla swej skuteczności, wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w formie uchwały;

 

UZASADNIENIE PRAWNE dot. zbierania głosów przez Panią Monikę Barańczuk:  

 1.   Do tej pory Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej – pomimo otrzymanych wielu zgłoszeń i próśb mieszkańców o rozwiązanie powtarzającego się co roku problemu związanego z zakładaniem ptasich gniazd w budynku przy ul. Listopadowej 11 – z własnej inicjatywy nie podjął skutecznych działań, aby zabezpieczyć budynek przed dostępem gołębi i innych ptaków.

Pani Monika Barańczuk jest inicjatorem niniejszej uchwały; sporządziła treść uchwały i zadbała o organizacyjne przygotowanie jej głosowania. Z uwagi, że mieszka w jednym z bloków Wspólnoty, jest dyspozycyjna do zbierania podpisów.

 1.   Orzecznictwo dopuszcza, aby podpisy pod uchwałą zbierane były przez osoby nieuprawnione, czyli niebędące członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej, pod warunkiem, jeżeli uchybienie to nie będzie miało wpływu na treść uchwały, mianowicie;

W licznym orzecznictwie ugruntowany został bowiem pogląd, że: “uprawnienie do zbierania głosów ma tylko zarząd, jednak podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów, dokonanego przez osoby nieuprawnione (nie będące członkiem zarządu), może stanowić podstawę jej uchylenia przez sąd tylko wówczas, jeżeli uchybienie to miało lub mogło mieć wpływ na jej treść. Jeżeli uchwała uzyskała określoną większość, to właściciele, którzy skarżą ją z przyczyn formalnych powinni wykazać, że uchybienia formalne miały rzeczywisty wpływ na podjęcie uchwały lub jej treść” (pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 8 lipca 2004 r., sygn. akt IV CK 543/03 i Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2014 r. sygn. akt IV CSK 727/13);

Również w ocenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu (w wyroku z dnia 7 maja 2015 roku, sygnatura akt IC 1509/11) fakt zbierania głosów przez osobę niebędącą członkiem zarządu wspólnoty nie stanowi naruszenia przepisów ustawy o własności lokali. Sąd zauważył, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie jest stroną czynności prawnej (uchwały) podejmowanej przez właścicieli wspólnoty, a jedynie dokonuje czynności o charakterze technicznym w postaci zbierania głosów, a wykonywanie tych czynności w imieniu zarządu może wykonywać inna osoba niebędąca członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej, zwłaszcza gdy dysponuje wiedzą na temat zarządzania nieruchomością wspólną i jest dyspozycyjna, a w sytuacji, gdy treść uchwały jest w formie pisemnej – nie przyczyni się w nieuprawniony sposób na podjęcie przez właścicieli lokali decyzji, w szczególności przez wprowadzanie ich w błąd co do treści uchwały;

     – niniejsza uchwała podejmowana jest w formie pisemnej; z jej treścią, trybem podejmowania, terminem zbierania głosów, wzorem listy do głosowania, właściciele lokali przed głosowaniem mogli się zapoznać – kserokopie podejmowanej uchwały wraz z zawiadomieniem o głosowaniu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w każdej klatce schodowej w czterech blokach Wspólnoty.

LISTA DO GŁOSOWANIA 

UWAGA! W zależności od decyzji, należy złożyć podpis w kolumnie „ZA” lub „PRZECIW”  

na liście do głosowania nie ma rubryki: “wstrzymał się od głosu”, gdyż we wspólnocie mieszkaniowej uchwały są podejmowane większością głosów (uchwała zostaje podjęta wówczas, gdy opowie się za nią ponad połowa właścicieli lokali). Dlatego głos właściciela lokalu, który wstrzymał się od głosu, nie zostanie odjęty od sumy głosów, ale będzie zaliczony do tych, którzy nie głosują za uchwałą, a zatem są przeciwni jej podjęciu;

należy złożyć czytelny podpis, aby można było zweryfikować, czy głos oddała osoba upoważniona do głosowania.

właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Listopadowa 5  właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Listopadowa 7
Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
cd. właścicieli lokali w nieruchom. przy ul. Listopadowa 5 cd. właścicieli lokali w nieruchom. przy ul. Listopadowa 7
Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Listopadowa 9 właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Listopadowa 11
Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
cd. właścicieli lokali w nieruchom. przy ul. Listopadowa 9 cd. właścicieli lokali w nieruchom. przy ul. Listopadowa 11
Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data Nr lokalu ZA

(podpis właściciela)

PRZECIW

(podpis właściciela)

Data
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51
52
53
54
55

Za przyjęciem uchwały głosowało ………………… właścicieli lokali

Przeciw uchwale głosowało ……………….. właścicieli lokali

Potwierdzenie przyjęcia przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej “Hrubieszów” Listopadowa 5,7,9,11 w Hrubieszowie podjętych uchwał

Podpisy członków Zarządu*:

 1.  ………………………………………………………………….
 1. ………………………………………………………………….

* Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

Uchwała w sprawie: usunięcia gniazd ptaków – plik do pobrania »

Ogłoszenie płatne – tekst nadesłany


Zobacz też:

Hrubieszów: Otwarcie oddziału intensywnej terapii [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Otwarcie oddziału intensywnej terapii [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →