Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: Rozbudowa Stacji Bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL „Eaststadt 5267” na działkach 543/3 i 544/4 ul. Dwernickiego 10 w Hrubieszowie.

Reklamy

br />Na podstawie art.61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego, art.32, art.46 ust.3, art.46a ust.1, art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r Nr 129 poz.902, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że na wniosek PTK CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, jako inwestora, złożony za pośrednictwem pełnomocnika: WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Rozbudowa Stacji Bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL „Eaststadt 5267” na działkach 543/3 i 544/4 ul. Dwernickiego 10 w Hrubieszowie
W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska i jego ochrony prowadzonym przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa zamieszczone zostały dane dotyczące wniosku o wydanie w/w decyzji (nr wpisu 2007/A/0035) oraz raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko (nr wpisu 2007/E/0001). W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 15, tel. 084 6962380 w.55, można uzyskać dostęp do w/w dokumentów oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania umieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hrubieszowa, na stronie internetowej www.bip.miasto.hrubieszow.pl oraz doręczone stronom postępowania.