Hrubieszów: Oświadczenie Dariusza Gałeckiego

Oświadczenie Dariusza Gałeckiego – dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Dzisiaj do naszej redakcji przysłał swoje oświadczenie dyrektor SP ZOZ Dariusz Gałecki. Oto jego treść.

 
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Hrubieszowskiego,

 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej skrajnie różnymi informacjami i opiniami, dotyczącymi rezygnacji, jaką złożyłem z funkcji dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie, jestem zobowiązany odnieść się do ich wybranych treści, które stoją w sprzeczności ze stanem faktycznym.

Swój kategoryczny sprzeciw chciałbym wyrazić zwłaszcza wobec oświadczenia Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, które w mojej ocenie trudno uznać za jednomyślne stanowisko w przedmiocie sporu z uwagi na brak imiennych podpisów osób, które złożyły niniejsze oświadczenie woli.

W tym miejscu chciałbym również podkreślić, że przedmiotowy dokument, mimo że nie ma żadnej mocy prawnej, nie został w pierwszej kolejności przesłany do SP ZOZ w Hrubieszowie a opublikowany w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz w lokalnym portalu internetowym, co ewidentnie dowodzi o lekceważeniu mojej osoby, jak również wprowadza w błąd opinię publiczną.

Z treścią oświadczenia zapoznałem się na portalu lubiehrubie.pl, również chciałbym podkreślić, że do tej pory, mimo licznych deklaracji Pani Starosty nie rozpoczęto ze mną żadnych rozmów. Ponadto informacja podana w dniu 26 marca 2021 roku do publicznej wiadomości, jako stanowisko Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego w sprawie odmowy przyjęcia mojej rezygnacji z funkcji dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie godzi, co kategorycznie podkreślam, w dobre imię personelu medycznego naszej placówki, jest nieetyczne oraz urąga zasadom współżycia społecznego.

Pragnę przypomnieć, że władze powiatu są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom, tymczasem w sytuacji drastycznie rosnącej w naszym powiecie zachorowalności na Covid-19, Zarząd Powiatu pod przewodnictwem starosty Anety Karpiuk niezbyt udolnie stara się przerzucić ciężar odpowiedzialności za własne zaniedbania na personel naszego szpitala, cynicznie odwołując się do słów przysięgi Hipokratesa. Taki stan rzeczy nie może być zatem dłużej akceptowany, ani przeze mnie, ani przez moich kolegów i koleżanki z personelu medycznego.

Proszę przyjąć do wiadomości, że jako ludzie niosący pomoc – jesteśmy personelem z długoletnim stażem zawodowym, nie zostawimy nikogo w potrzebie, będziemy służyć swoją pomocą z najwyższą starannością i poświęceniem, jednak nie pozwolimy dłużej na obrażanie nas wypowiedziami, które w społeczeństwie deprecjonują nas i naszą ciężką pracę.

Oświadczam, że sięgniemy po wszelkie prawnie przewidziane środki, aby władze powiatu zrozumiały, że eskalując przedmiotowy konflikt narażają życie i zdrowie nas wszystkich. Pragnę również wskazać, iż chaos i destabilizacja w naszej placówce to skutek szeregu działań starosty Anety Karpiuk, która przekonana o swojej nadrzędnej roli w powiecie z racji politycznie zajmowanego stanowiska, uzurpuje sobie prawo do absolutnego podporządkowania jej osobie wszelkich procesów decyzyjnych w SP ZOZ w Hrubieszowie.

Nieprawdą jest, że władze powiatu dążą do zażegnania kryzysu, jaki same wywołały, powodując realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców w czasie pandemii koronawirusa, czego dowodzą przekazywane do mediów nieprawdziwe informacje przez Starostę Hrubieszowskiego.

Totalnym absurdem jest ciągle podkreślanie przez Panią Starostę Anetę Karpiuk, że moje działania są polityczne. Jednoznacznie chciałbym podkreślić, że nie należę do żadnej partii politycznej. Jestem lekarzem, a z racji stanowiska dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie zależy mi na ciągłym rozwoju szpitala, podnoszeniu jakości świadczeń dla pacjentów oraz dbałość o personel medyczny.

Na szczególną krytykę zasługują również wypowiedzi Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ Marcina Zająca, zamieszczane w mediach społecznościowych, w których przypisuje mi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Chciałbym przypomnieć, że Marcin Zając aplikując do przewodnictwa w Społecznej Radzie SP ZOZ, która jest organem doradczym, podjął zobowiązanie w kwestii pełnej pomocy dla sprawnego funkcjonowania placówki medycznej.

Warto również podkreślić, że Marcin Zając jako radny Rady Powiatu w Hrubieszowie oraz Andrzej Barczuk – etatowy członek Zarządu Powiatu, którego powołano na ww. stanowisko, m.in. w związku z pandemią Covid-19, powinni przyjąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców w czasie pandemii. W związku z powyższym uważam, że powierzone im funkcje powinny obligować ich do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu.

Wyrażam nadzieję, że Marcin Zając jako Przewodniczący Społecznej Rady SP ZOZ oraz radny powiatu podejmie się stosownej mediacji z Zarządem Powiatu Hrubieszowskiego w osobach: Aneta Karpiuk – Starosta, Marek Kata – WiceStarosta, Andrzej Barczuk – członek, Paweł Augustynek – członek, Tomasz Ożóg – członek.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Hrubieszowskiego, Koledzy i Koleżanki – droga załogo SP ZOZ – bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, liczne i gorące słowa otuchy oraz wszelkie gesty solidarności.

Dariusz Gałecki
Hrubieszów, dn. 27 marca 2021 r.

Oświadczenie – plik .pdf


Zobacz też:

Hrubieszów: Wojewoda apeluje do obu stron o zawieszenie konfliktu – ZDJĘCIA, WIDEO

Hrubieszów: Wojewoda apeluje do obu stron o zawieszenie konfliktu – ZDJĘCIA, WIDEO

 

LubieHrubie na Instagramie