Hrubieszów: Szpital poszukuje ratowników medycznych oraz kierownika Izby Przyjęć i Pogotowia

Hrubieszowski Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej zatrudni ratowników medycznych oraz kierownika Działu Pomocy Doraźnej.

Reklamy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów ogłasza nabór ofert na stanowiska:

– ratownik medyczny

Reklamy

– ratownik medyczny kierowca.

Kwalifikacje:

Wymagane:

• dla ratowników medycznych

– określone w art. 10 w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

• dla kierowcy ponadto warunki przewidziane w art. 106 w związku z art. 131 ustawyz dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Pożądane:

– doświadczenie w pracy w zespołach ratownictwa medycznego i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych.

Dodatkowe:

– dyspozycyjność

– odpowiedzialność

oraz umiejętności: szybkiego reagowania, komunikacji, współpracy, pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie,

2) życiorys lub CV

3) dyplom ratownika medycznego

4) karta przebiegu doskonalenia zawodowego

5) kopie dokumentów poświadczających spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego,

6) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku,

7) orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

dodatkowo dla kierowcy:

– prawo jazdy kat. B

– zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych

– orzeczenie psychologiczne

– orzeczenie od lekarza uprawnionego do badań kierowców

– kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub zaświadczenie o prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych przed 19 stycznia 2013 r.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę, życiorys lub CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko ratownika medycznego/ratownika medycznego-kierowcy”.

Oferty należy składać w siedzibie SP ZOZ w Hrubieszowie w sekretariacie Dyrekcji w godz. od 7.30 do 15.00 lub pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.

***

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów ogłasza nabór ofert na stanowisko kierownika Działu Pomocy Doraźnej (Izby Przyjęć i Pogotowia Ratunkowego).

Kwalifikacje

Wymagane:

1) spełnienie jednego z poniższych warunków:

a. wykształcenie wyższe medyczne na kierunku lekarskim i tytuł specjalisty oraz 5 lat stażu pracy,

b. wykształcenie wyższe medyczne na kierunku lekarskim i I stopień specjalizacji oraz 7 lat stażu pracy,

2) aktualne prawo wykonywania zawodu

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

Pożądane:

– tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub anestezjologii i intensywnej terapii

– doświadczenie w pracy w zespołach ratownictwa medycznego

Dodatkowe:

– dyspozycyjność

– rzetelność

– odpowiedzialność

oraz umiejętności: zarządzania zespołem pracowników, planowania pracy własnej i podległego personelu, rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktów, przekazywania i przyswajania informacji, współpracy, dokonywania analiz, obsługi komputera, pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie,

2) życiorys lub CV

3) dyplom lekarza

4) prawo wykonywania zawodu

5) dyplom specjalizacji

6) kopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

7) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę, życiorys lub CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Na kopercie należy umieścić:: imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Doraźnej”.

Oferty należy składać w siedzibie SP ZOZ w Hrubieszowie w sekretariacie Dyrekcji w godz. od 7.30 do 15.00 lub pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.

(info: SP ZOZ, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Starostwo Powiatowe informuje: Szpital w Hrubieszowie wciąż będzie leczył pacjentów

Starostwo Powiatowe informuje: Szpital w Hrubieszowie wciąż będzie leczył pacjentów


LubieHrubie na Instagramie