Starostwo Powiatowe informuje: Szpital w Hrubieszowie wciąż będzie leczył pacjentów

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie przesłało do redakcji lubiehrubie.pl z prośbą o publikację tekst dotyczący sytuacji hrubieszowskiego szpitala.

Reklamy

Szpital w Hrubieszowie wciąż będzie leczył pacjentów

Hrubieszów i okolice zostały obklejone plakatami, zawieszono transparenty, a ulotki rozdawane są w mieście, czy podrzucane mieszkańcom do ich domów. Dużo wypowiedzianych słów, niepodpartych rzetelną wiedzą, przesyconych złośliwością, negatywnymi emocjami czy nawet nienawiścią. Większość z nich na specjalnie utworzonych grupach i forach w internecie. Efekt? Potęgowanie poczucia niepokoju, strachu, manipulacja opinią publiczną i świadome wprowadzanie mieszkańców powiatu w błąd.

Jak teraz wytłumaczyć mieszkańcom, że szpital w Hrubieszowie funkcjonuje i nikt nie chce go zamykać czy prywatyzować? Jak wytłumaczyć, że prawda nie zawsze leży w tym miejscu, gdzie krzyczy się najgłośniej?

Przypominamy, że Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego 13 kwietnia 2021 r., stosowną uchwałą, przyjął rezygnację dyrektora SPZOZ Hrubieszowie Dariusza Gałeckiego i odwołał go z zajmowanego stanowiska.

Dotychczasowy dyrektor złożył rezygnację 23 marca 2021 r., motywując ją brakiem porozumienia ze Starostą. Zarzucał także nadmierne interesowanie się Zarządu sytuacją w szpitalu. Powiat jako podmiot tworzący powinien, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, sprawować nadzór nad działaniami SPZOZ pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. Stąd też oraz ze względu na pojawiające się wątpliwości w sprawach sytuacji finansowej szpitala, w okresie od grudnia 2020 r. do marca 2021 r., Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego wystosował zapytania do dyrektora szpitala, na które Zarząd nie otrzymał wyczerpujących odpowiedzi. W tej sytuacji, oraz w trosce o szpital i pacjentów, został zlecony audyt w SPZOZ w Hrubieszowie.

Porozumiewając się głównie za pośrednictwem mediów, dyrektor zaczął oskarżać Starostę o uniemożliwianie pracy w okresie pandemii, wywołując medialną burzę. Czy pandemia koronawirusa może stać się przykrywką do być może niewłaściwego zarządzania szpitalem i do uniemożliwiania sprawdzenia działań dyrektora?

Należy dodać, że moment złożenia rezygnacji przez dyrektora przypadł na czas narastającej fali pandemii, gdy liczba zakażeń w powiecie hrubieszowskim drastycznie wzrosła. Zarząd Powiatu, kierując się dobrem mieszkańców, początkowo nie przyjął jego rezygnacji, ponieważ gwałtowne zmiany kadrowe w SPZOZ w dobie szalejącej epidemii, mogłyby doprowadzić do utrudnień w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w powiecie. Zarząd Powiatu wielokrotnie apelował do dyrektora placówki oraz innych lekarzy, którzy postanowili wraz z dyrektorem odejść ze szpitala, o odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjentów.

Znalazła się jednak odpowiednia osoba, z niemałym dorobkiem i sukcesami w zarządzaniu jednostkami medycznymi, która z pewnością zaradzi niełatwej sytuacji hrubieszowskiego szpitala –
pani Alicja Jarosińska. Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego na mocy uchwały od 13 kwietnia 2021 r. powierzył jej pełnienie obowiązków dyrektora szpitala. Stanowisko to objęła na czas trwania stanu epidemii.

Nowa dyrektor ma duże doświadczenie w prowadzeniu placówek medycznych i ogromne umiejętności managerskie. Drogę zawodową zaczęła w 1988 roku w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie – Międzylesiu. W późniejszym okresie, w latach 2002 – 2006 zarządzała przychodnią lekarską w Nowym Sączu jako prezes spółki. Później zarządzała przychodnią lekarską przy Szpitalu Powiatowym w Gorlicach w Małopolsce. W latach 2009 – 2011 pełniła funkcję dyrektora Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju w Małopolsce. Ostatnio, od 2011 r., do kwietnia br., była dyrektorem ds. pielęgniarstwa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Już po kilku dniach pracy nowej p.o. dyrektora Starostwo otrzymało dane finansowo-księgowe z działalności szpitala. Uczciwie należy przyznać, że kondycja finansowa szpitala jest obecnie bardzo trudna.

Zanotował on stratę na koniec roku 2020 w wysokości 2 300 635 zł, pomimo otrzymywania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia w transzach miesięcznych, które nie musiały być rozliczane, przy uwzględnieniu wykonanych świadczeń. Szpital otrzymywał również dodatkowe środki na walkę z COVID -19.

W porównaniu z ujemnym wynikiem finansowym za 2019 r. wynoszącym 3 985 640, 10 zł, sytuacja nie uległa polepszeniu. Bardzo niepokojącym sygnałem dla Zarządu Powiatu jest wynik szpitala za pierwszy kwartał 2021 roku zamykający się stratą 2 227 178, 29 zł.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zarządzanie szpitalem zostało powierzone od 25 marca 2019 r. panu Dariuszowi Gałeckiemu, który do końca sprawowania swojej funkcji pomijał fakt strat finansowych w rozmowach i kontaktach z Zarządem Powiatu.

Coraz trudniejsza sytuacja finansowa jest szczególnie widoczna w miesiącu kwietniu, gdzie stan zobowiązań szpitala wynosi 4 224 800 00 zł, a środki finansowe istnieją w kwocie 2 941 000, 00 zł. Szpital już w kwietniu nie bilansował się na kwotę 1 283 000, 00 zł. Ta sytuacja stwarza realne zagrożenie utraty płynności finansowej w okresie najbliższych 2-3 miesięcy.

Wiele emocji budzi także ustalone przez Zarząd Powiatu wynagrodzenie dla nowego dyrektora w wysokości 23 tys. zł. W tym miejscu należy wyjaśnić, że poprzedni dyrektor pan Dariusz Gałecki w 2020 r. pobrał wynagrodzenie w łącznej wysokości 542 039, 40 zł. W ostatnich miesiącach wynosiło ono – grudzień 2020 r. – 50 659, 80 zł, styczeń 2021r. – 48 414, 88 zł , luty 2021r. – 54 311, 29 zł i marzec 2021r.- 52 838, 71 zł. Można w tej sytuacji jedynie zadać pytanie, czy szpital w Hrubieszowie stać było na tak wysokie wynagrodzenie, mając na uwadze jego trudności finansowe? Wynagrodzenie to zostało ustalone przez poprzedni Zarząd Powiatu, który widocznie nie przewidywał skutków swojej decyzji.

Należy również sprostować informacje, dotyczące rzekomego zakazu leczenia w hrubieszowskim szpitalu, które Zarząd Powiatu miałby wydać wobec dr. Dariusza Gałeckiego. W tym przypadku chodzi o sposób zapisu umowy o pracę dotychczasowego dyrektora. Aby działać zgodnie z prawem pracy i we właściwy sposób przyjąć złożoną przez niego rezygnację, należało odwołać i cofnąć pozwolenia na wszelkie świadczone w szpitalu usługi medyczne na okres wypowiedzenia, czyli do 31 lipca 2021 r. Po tym okresie, jeśli doktor Gałecki będzie miał taką wolę, będzie mógł podjąć pracę w hrubieszowskim szpitalu.

Z pewnością wiele kontrowersji może budzić także fakt podwyżek dla pracowników szpitala. Ofiarna i pełna poświęcenia praca lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego powinna być jak najlepiej wynagradzana. Nie mamy co do tego wątpliwości. Chcielibyśmy, aby każdy pracownik czuł się usatysfakcjonowany z pracy w hrubieszowskim szpitalu. To jednak na dyrektorze placówki ciąży obowiązek racjonalnego wydatkowania pieniędzy. W ostatnim czasie 80% kosztów ponoszonych przez szpital stanowiły wynagrodzenia dla pracowników. Specjaliści w zakresie zarządzania placówkami medycznymi zgodnie przyznają, że jest to zawyżony pułap o około 10%.

Choć dobre imię i renoma szpitala są ważnym elementem zarządzania, nie stanowią one istoty świadczenia usług medycznych. Należy również zaznaczyć, że w okresie niestabilnej sytuacji finansowej, na działania w Public Relations (m. in. w mediach społecznościowych) szpital przeznaczał kwotę 10 tys. zł. miesięcznie.

Zarząd Powiatu chce podjąć wszelkie działania i dołożyć należytej staranności, aby szpital funkcjonował w sposób ciągły i niezakłócony. Wszystkie informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej i na portalach społecznościowych, ponadto na transparentach, plakatach i ulotkach o rzekomej likwidacji lub prywatyzacji szpitala są kłamstwem i wprowadzeniem mieszkańców w błąd. Takich działań Zarząd Powiatu nie planuje, gdyż jego priorytetem jest zapewnienie społeczności lokalnej dostępu do świadczeń szpitalnych w niezakłócony sposób. Zatrudnienie osoby p.o. dyrektora szpitala, ma na celu wyprowadzenie go z trudnej sytuacji, usprawnienie jego działania, zapewnienie właściwego poziomu świadczenia usług medycznych.

Kłamstwem i oszczerstwem jest również informacja, którą publicznie wyraża pan Dariusz Gałecki, o rzekomych naciskach, które miały być kierować w jego stronę, dotyczących polecenia zwolnienia któregoś z pracowników szpitala. To jest ewidentne działanie, mające na celu odebranie dobrego imienia Staroście Anecie Karpiuk.

Obecnie chcielibyśmy, żeby nasz szpital rozwijał się pod względem medycznym, podnosił jakość świadczonych usług i warunki pobytu w placówce. Jesteśmy za tym, żeby lekarze i cały personel pracował w spokojnej atmosferze dla dobra wszystkich pacjentów. Nie chcemy, aby waśnie i spory dominowały nad merytoryczną dyskusją na temat sytuacji w szpitalu i kierunków wyjścia z niej.

Chcemy zapewnić wszystkich mieszkańców, pacjentów jak i pracowników szpitala, że dołożymy wszelkich starań, aby tę trudną sytuację szpitala ustabilizować, by mógł on nieść pomoc pacjentom i służyć społeczności lokalnej wraz z udziałem wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry medycznej.

Apelujemy o niepodsycanie retoryki, która sugeruje, że Starostwo dąży do zamknięcia SPZOZ w Hrubieszowie. Destabilizujący wpływ na jego funkcjonowanie mają wyłącznie osoby, którym zależy na potęgowaniu atmosfery konfliktu. Są to środowiska, które m.in. nawołują do strajku czy podtrzymują negatywne emocje wśród mieszkańców, posługując się argumentami, które nie są poparte faktami. Proszę o refleksję wszystkich, którzy angażują się w tego typu działania.

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Zobacz też:

Zdarzenia TVP3 Lublin o konflikcie w hrubieszowskim szpitalu – WIDEO

Zdarzenia TVP3 Lublin o konflikcie w hrubieszowskim szpitalu – WIDEO