Hrubieszów: W 2021 roku ubyło 450 mieszkańców miasta!!!

Według przygotowanego przez urząd miasta „Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021” – w roku 2021 w Hrubieszowie ubyło 450 mieszkańców!!!

Reklamy

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku miasto zamieszkiwane było przez 16 782 osób, w tym na pobyt stały zameldowanych było 16 558 osób, a na pobyt czasowy 224 osób

Ludność miasta Hrubieszowa w latach 2018-2021 przedstawia poniższa tabela:

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano postępujący spadek liczby ludności miasta. W ostatnim roku liczba ludności zmalała o 2,6% w porównaniu z 2020 rokiem (17 232), zmalała też o 5,4% na przestrzeni ostatnich 4 lat (od 2018 do 2021 ubytek 953 osób, por. tabela 1).

Podstawowym przekrojem pozwalającym badać strukturę ludności jest płeć. Biorąc pod uwagę udział mężczyzn i kobiet w ogólnej liczbie ludności, okazuje się, że w skali całej populacji miasta Hrubieszów większość stanowią kobiety. Na koniec 2021 roku liczba kobiet wyniosła 8 875 (co stanowi 53,97% populacji), zaś mężczyzn 7 907 (47,1% populacji). Na przestrzeni ostatnich 4 lat proporcje te są zbliżone do siebie.

W ostatnich latach znaczący wpływ na zmiany w liczbie ludności na terenie kraju ma przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie.

Z danych za 2021 r. opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w Polsce po raz kolejny odnotowano więcej zgonów niż urodzeń. Podobnie rzecz się ma w Hrubieszowie, bowiem na koniec 2021 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny, tj. o 188 mniej urodzeń niż zgonów (wskaźnikowo – 11,20 na 1 000 ludności).

Liczba urodzeń żywych w 2021 r. wyniosła 84 i była mniejsza o 8,7% w porównaniu z 2020 r. (92), była to też wartość najniższa w analizowanym przedziale czasowym (2018–2021). W odstępie czteroletnim w 2021 roku urodziło się o 33,8 % mniej dzieci niż w 2018 roku.

W 2021 roku zmarło 272 mieszkańców miasta Hrubieszów i jest to wzrost w porównaniu z 2020 r. o 7,5% (253), natomiast w porównaniu z 2018 r. (177) jest to wzrost aż o 53,7%.

Struktura ludności to także ilustracja demograficzna uwzględniająca cechę taką jak wiek. Ekonomiczne grupy wieku ludności to grupy ludności uporządkowane ze względu na wiek zdolności do pracy, wśród których wyróżnia się:

• wiek przedprodukcyjny obejmujący okres od urodzenia do 17 r.ż.,
• wiek produkcyjny – osoby od 18 do 59 r.ż. w przypadku kobiet i do 64 r.ż. dla mężczyzn,
• wiek poprodukcyjny to moment, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową; dla

mężczyzn jest to 65, dla kobiet 60 lat.

Przedziały wiekowe w statystyce publicznej zostały określone niezależnie od wieku emerytalnego ustawowo określonego w prawie. Dane dla Hrubieszowa zostały przedstawione w tabeli 6.

Niepokojącym zjawiskiem w Hrubieszowie jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat, w mieście Hrubieszów ubyło osób w wieku produkcyjnym (spadek o 4,8% w porównaniu z 2018 r.) i następnie przedprodukcyjnym (spadek o 4,4% w porównaniu z 2018 r.). Przybyło natomiast mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 10,2% w porównaniu do 2018 roku).

­

Powyższe dane pochodzą z Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021.

­

(źródło: BIP / UM Hrubieszów, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: W latach 2004-2020 ubyło nas prawie 8 procent

Hrubieszów: W latach 2004-2020 ubyło nas prawie 8 procent