Oświadczenie Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w związku z sytuacją zaistniałą w SP ZOZ

Zarządu Powiatu w Hrubieszowie przesłał do naszej redakcji oświadczenie w związku z sytuacją zaistniałą w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Oświadczenie
Zarządu Powiatu w Hrubieszowie

 

Odnosząc się do zarzutów stawianych w oświadczeniu z dnia 25.03.2021 r. przez Pana Dariusza Gałeckiego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, są zdaniem Zarządu Powiatu nieprawdziwe i nie miały miejsca.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący (Powiat) sprawuje nadzór nad zgodnością działań SP ZOZ z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Zgodnie z art. 121 wspomnianej ustawy kontrola i ocena obejmują w szczególności: realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi oraz gospodarką finansową.

W związku z tym w okresie od grudnia 2020 r. do marca 2021 r. dyrektor SP ZOZ został poproszony do odpowiedzi w szczególności na następujące pisma:

 • pismo z dnia 15.12.2020 r. dotyczące udzielenia informacji na temat przeprowadzanych remontów w poszczególnych oddziałach szpitala,
 • pismo z dnia 15.12.2020 r. w sprawie realizacji zadań związanych z zakupem tomografu i uruchomieniem pracowni tomograficznej.
 • pismo z dnia 29.12.2020 r. dotyczące udzielenia informacji na temat jaki jest stopień wykorzystania kredytu, który poręczył Powiat Hrubieszowski dla SP ZOZ
  w Hrubieszowie,
 • pismo z dnia 07.01.2021 r. dotyczące udzielenia informacji na temat kolejności wykonywanych szczepień przeciwko COVID-19 w SP ZOZ w Hrubieszowie,
 • pismo z dnia 11.01.2021 r. dotyczące kontroli w sprawie prawidłowości przeprowadzanych szczepień przeciwko COVID-19 w SP ZOZ w Hrubieszowie,
 • pismo z dnia 16.02.2021 r. dotyczące stanowiska NFZ Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie kontroli w sprawie możliwości poddania się kontroli przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,
 • pismo z dnia 05.03.2021 r. dotyczące udzielenia wyjaśnień w sprawie skargi
  na działalność Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie,
 • pismo z dnia 15.03.2021 r. dotyczące udzielenia wyjaśnień w sprawie aneksu
  do umowy związanej z kredytem inwestycyjnym,
 • pismo z dnia 17.03.2021 r. dotyczące udzielenia informacji na temat wycieku danych osobowych i medycznych w SP ZOZ w Hrubieszowie,

których treść dotyczyła tylko i wyłącznie funkcjonowania szpitala. Zarząd Powiatu nie zobowiązał dyrektora Gałeckiego do samodzielnego redagowania odpowiedzi na przekazane pisma. Wyżej wymieniona czynność nie powinna stanowić jednak problemu, ze względu na znaczącą liczbę osób zatrudnionych w administracji szpitala.

W trosce o ustalone zasady przeprowadzania szczepień wynikające z Narodowego Programu Szczepień Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli w tym zakresie. Jednak z uwagi na odmienną interpretację przepisów prawnych przez dyrektora szpitala w/w kontrola się nie odbyła, chociaż pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 05.02.2021 r. nr DZM.425.31.2021 (RPW/22275/2021) potwierdzało możliwość przeprowadzenia takiej kontroli. Podstawą do takiej kontroli były niepokojące doniesienia mieszkańców oraz wpisy w mediach społecznościowych o nieprzestrzeganiu kolejności szczepień grupy „0”. Ukształtowana praktyka stanowi, iż organ wykonawczy podmiotu tworzącego (Zarząd Powiatu, a nie jednoosobowo Starosta) jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli podmiotu leczniczego (przy wsparciu merytorycznym pracowników Urzędu bądź firmy zewnętrznej) oraz powinien zapewnić bieżący, kompleksowy nadzór nad funkcjonowaniem podmiotu leczniczego.

Te kwestie były szeroko komentowane i omawiane w mediach gdyż te nieprawidłowości  zdarzyły się  w innych  placówkach służby zdrowia na terenie kraju.

Nadmienić należy że dyrektor Gałecki  był zapraszany do starostwa celem omówienia sytuacji związanych z funkcjonowaniem  szpitala. Już wówczas dyrektor Dariusz Gałecki chciał złożyć rezygnację z pełnionej przez niego funkcji z przyczyn zdrowotnych. Jednakże z uwagi na rozpoczęte inwestycje postanowił odłożyć w czasie zapowiedzianą rezygnację, o czym poinformował członków Zarządu Powiatu.

W chwili obecnej członkowie Zarządu Powiatu o planowanej rezygnacji Pana Dariusza Gałeckiego z funkcji dyrektora SP ZOZ dowiedzieli się w dniu 22.03.2021 r. z wiadomości mailowej przesłanej do Starostwa  Powiatowego przez redaktora Kroniki Tygodnia Pana Mariusz Parola.

Duże zaniepokojenie członków Zarządu Powiatu budził sposób jaki dyrektor porozumiewał się z samorządem Powiatu Hrubieszowskiego, wykorzystując do tego celu między innymi lokalne media.

Kierowane zarzuty dotyczące braku możliwości współpracy ze strony Powiatu dotyczyły jedynie Starosty Hrubieszowskiego Pani Anety Karpiuk, co może jedynie świadczyć o uprzedzeniach i braku chęci porozumienia się z Zarządem Powiatu, którego Starosta jest Przewodniczącym.

Przykłady przytoczone w oświadczeniu dyr. Pana Dariusza Gałeckiego nie znajdują potwierdzenia z opisanymi wyżej zdarzeniami i mogą być uznane jako chęć pomówienia i zdyskredytowania funkcjonariusza publicznego, którym jest Starosta Hrubieszowski Pani Aneta Karpiuk.

W odniesieniu do zarzutów stawianych wobec Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego dotyczących zarówno braku współpracy jaki braku zainteresowania problemami służby zdrowia w Powiecie Hrubieszowskim, możemy wymienić wiele wymiernych przykładów troski samorządu powiatowego w postaci chociażby:

 • zakupu tomografu komputerowego w kwocie 1 100 000,00 zł – umowa z dnia 09.07.2020 r.,
 • dofinansowania zakupu chłodni do prosektorium w związku z pogarszającą się sytuacja epidemiologiczną związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 55 350,00 zł – umowa z dnia 29.01.2021 r.

Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie zależy na sprawnym i właściwym funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie dla dobra ogółu społeczności Powiatu Hrubieszowskiego.

Apelujemy do wszystkich grup społecznych i zawodowych o rozwagę i zjednoczenie wspólnych wysiłków i działań do walki z pandemią.

Zarządu Powiatu w Hrubieszowie

Zobacz też:

Oświadczenie Dariusza Gałeckiego w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora SP ZOZ

Oświadczenie Dariusza Gałeckiego w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora SP ZOZ

Hrubieszów: Personel medyczny masowo składa wypowiedzenia? Apel do starosty hrubieszowskiego

LubieHrubie na YouTube