Rada Powiatu zgodziła się na zwolnienie radnego Tomasza Ożoga z pracy

Radni powiatowi większością głosów podjęli dziś uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez SP ZOZ w Hrubieszowie z radnym Tomaszem Ożogiem.

Reklamy

Na dzisiejszej sesji, Rada Powiatu w Hrubieszowie większością głosów podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Ożogiem, nawiązanego z pracodawcą – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Za podjęciem uchwały było 11 radnych, przeciwko głosowało 2, również 2 wstrzymało się od głosu.

­

W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy:

W dniu 20 sierpnia 2021 r. wpłynął do Rady Powiatu w Hrubieszowie wniosek p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Panem Tomaszem Ożogiem. Radny jest zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów na stanowisku Pełnomocnika
ds. jakości świadczeń pozaszpitalnych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wniosek ten w dniu 1 września 2021r. został uzupełniony o okoliczności związane z naruszaniem przez pracownika porządku i dyscypliny pracy.

Zdaniem pracodawcy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie reprezentowanego przez p.o. Dyrektora podstawą rozwiązania umowy o prace za wypowiedzeniem jest art. 30 § 1 pkt 2 kodeksu pracy w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r., z późn. zm.) zaś przyczyną jest likwidacja w strukturze organizacyjnej SP ZOZ w Hrubieszowie stanowiska pracy – Pełnomocnika ds. jakości świadczeń pozaszpitalnych.

Pracodawca po przeanalizowaniu struktury organizacyjnej SP ZOZ w Hrubieszowie ustalił, że w strukturze tej nie znajduje się stanowisko pracy „Pełnomocnika ds. jakości świadczeń pozaszpitalnych. ”Oznacza to że obowiązujący w SP ZOZ w Hrubieszowie Regulamin Organizacyjny, który określa strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego w podziale na zakłady lecznicze, jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy, nie zawiera stanowiska „Pełnomocnik ds. jakości świadczeń pozaszpitalnych.”

Dalej Pracodawca po przeanalizowaniu zakresu obowiązków (czynności) jaki został określony dla ww. stanowiska „Pełnomocnika ds. jakości świadczeń pozaszpitalnych”, stwierdził, iż są to obowiązki, które w większości są wykonywane przez pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach pracy, przewidzianych w strukturze organizacyjnej SP ZOZ w Hrubieszowie.

Pracodawca wskazuje również, że funkcjonowanie stanowiska Pełnomocnika ds. jakości świadczeń pozaszpitalnych w strukturze SP ZOZ w Hrubieszowie, generuje wysokie koszty jego wynagrodzenia, co wobec braku potrzeb jego istnienia, jak też trudnej sytuacji finansowej SP ZOZ w Hrubieszowie, uzasadnia jego likwidację.

Dodatkowo radny dopuścił się naruszenia porządku i dyscypliny pracy, gdyż od dnia 26 sierpnia 2021 r. nie stawia się do pracy i nie usprawiedliwia swojej nieobecności, rażąco naruszając w ten sposób podstawowe obowiązki pracownika.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz.920 z późn. zm.) rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Niezbędne jest rozgraniczenie sfery interesów radnego, jako funkcjonariusza publicznego, posiadacza mandatu i członka organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, od sfery interesów pracowniczych radnego – pracownika (wyrok NSA z dnia 6 lipca 2016 r. sygn. akt II OSK 847/16.). Rada Powiatu, podejmując rozstrzygnięcie w przedmiocie wyrażenia zgody na zwolnienie radnego nie powinna ingerować w prawo pracodawcy do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem tam, gdzie ma ono swe uzasadnienie w obowiązującym porządku prawnym i nie jest związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Rada, co wymaga podkreślenia, nie posiada uprawnień do tego, aby działając w trybie przydanych jej mocą art. 22 ust. 2 u.s.p. kompetencji, oceniać konieczność czy zasadność ruchów personalnych podejmowanych przez pracodawcę. Rada winna się jedynie skupić na zbadaniu istnienia związku pomiędzy planowanym zwolnieniem, a wykonywaniem mandatu przez radnego, co w niniejszej sprawie zostało szczegółowo przeanalizowane i znalazło swój wyraz w uzasadnieniu uchwały.

W ocenie Rady, wniosek złożony przez p.o. Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie wskazują, iż rzeczywistym motywem planowanego rozwiązania z radnym Tomaszem Ożogiem stosunku pracy nie jest jego aktywność, jako radnego w związku z tym uznać należy, że zamiar rozwiązania stosunku pracy z radnym nie ma związku z wykonywaniem przez Radnego Pana Tomasza Ożoga mandatu radnego w Radzie Powiatu w Hrubieszowie.

O motywach, jakimi kierowała się Rada, rozpoznając wniosek pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Ożogiem, można dowiedzieć się z uzasadnienia uchwały. Przyjmuje się więc, że uchwała wyrażająca zgodę powinna być należycie uzasadniona, co wynika nie tylko ze standardów demokratycznego państwa prawnego, ale również z zasady jawności działania władzy publicznej (wyrok WSA w Poznaniu z 25 czerwca 2020r. II SA/ Po 158/20).

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Ożogiem przez Radę, jest uzasadnione.

­

(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Hrubieszów: Dziewięć ujawnionych wykroczeń z wykorzystaniem drona

Hrubieszów: Dziewięć ujawnionych wykroczeń z wykorzystaniem drona


LubieHrubie na Instagramie