Hrubieszów: Sprawa niezakończonej inwestycji – parking przy ulicy Ciesielczuka Hrubieszów – uwagi do odpowiedzi – ZDJĘCIA

Oto odpowiedzi władz miasta i uwagi do nich mieszkańca Hrubieszowa, który w ramach udostępnienia informacji publicznej, wystąpił do Burmistrza Miasta o wyjaśnienie zagadnień związanych z inwestycją, jaką jest parking przy ulicy Ciesielczuka w Hrubieszowie.

Reklamy

Hrubieszów, 17 sierpnia 2021 roku

S.1431.72.2021.MP

Reklamy

Pan Jan Burak

­

Udostępnienie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), w związku ze złożeniem w dniu 11 sierpnia br. wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie informacji dotyczącej inwestycji budowy parkingu przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie udostępniam informację publiczną w następującym zakresie:

1. Czy w wydanym pozwoleniu na budowę z dnia 09.10.2015 r – decyzja nr. 259/2015 – znak sprawy BA.670.260.2015 były określone terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji? Kto opracował dokumentację projektowo- techniczną tej inwestycji?

Odp. W wydanym pozwoleniu na budowę określona jest tylko jego ważność i jest to 3 lata od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata. Dokumentację projektową opracował Pan Andrzej Strupiechowski posiadający uprawnienia budowlane nr BGPK-VI-8387/65/89 nr ewid. izby LUB/BD/1998/01.

2. Czy inwestor Miasto Hrubieszów tego zadania inwestycyjnego podpisało jakąś umowę lub wydało zlecenie Miejskiej Służbie Drogowej na wykonanie tej inwestycji – wielkość planowanych nakładów według jakiego kosztorysu i przez kogo opracowanego?

Odp. Zadanie realizowała Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie w ramach wykonania budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów, na podstawie planu finansowego tej jednostki. Zadanie realizowane było przez MSD tzw. „systemem gospodarczym”, jednostka nie zlecała wykonania robót podmiotowi zewnętrznemu. Kosztorys inwestorski opracował projektant Pan Andrzej Strupiechowski. Planowane koszty inwestycji w 2015 r. 70 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 69 991,46 zł. Planowane koszty inwestycji w 2016 r. 30 000,00 zł zrealizowano w wysokości 29 999,05 zł.

3. Czy inwestor Miasto Hrubieszów powołał inspektora nadzoru budowlanego dla tej inwestycji, a jak nie to kto dokonywał nadzór nad tą budową z ramienia inwestora i akceptował wydatki inwestycyjne i zapłaty?

Odp. Inwestor – Gmina Miejska Hrubieszów nie powołał inspektora nadzoru. Inwestycję prowadził kierownik Miejskiej Służby Drogowej Pan Zbigniew Dolecki, który pełnił funkcję kierownika budowy.

W kwestii finansowania Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie należy wskazać, że MSD jest jednostką budżetową. Jej działalność w zakresie finansów regulują m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Akceptacji dokumentów księgowych będących podstawą wydatków dokonywał kierownik jednostki po sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym przez głównego księgowego MSD.

4. Powiatowy Inspektor Budowlany podaje, że inwestycja nie została zakończona, bo nie otrzymał zawiadomienia w tej sprawie od inwestora. Jak to się stało, że inwestycja budowla nieruchomość parking nie został ukończona a faktycznie jest 5 lat użytkowana. Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie zwracał się z żądaniem wyjaśnienia, dlaczego inwestycja nie została zakończona i brak protokołów odbioru wykonanych robót i przekazania do użytkowania?

Odp. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie nie zwracał się z żądaniem wyjaśnienia, dlaczego inwestycja nie została zakończona i przekazana do użytkowania.

W Urzędzie Miasta Hrubieszów, jak również w Miejskiej Służbie Drogowej w Hrubieszowie nie ma dokumentów świadczących o żądaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu wyjaśnienia spraw związanych z parkingiem.

5. Kiedy odbył się odbiór częściowy- czy końcowy i kto przejął obiekt i dopuścił do publicznego użytkowania – budowlę do użytkowania? -proszę podać decyzję, datę i kto ją wydał.

Odp. W Urzędzie Miasta Hrubieszów, jak również w Miejskiej Służbie Drogowej w Hrubieszowie nie ma dokumentów potwierdzających odbiór robót i dopuszczenie parkingu do publicznego użytkowania.

6. Kiedy dopuszczono parking z placem manewrowym do ruchu drogowego wszelkiego rodzaju pojazdów? – proszę podać decyzję, datę wydania odpowiedniego organu.

Odp. Urząd Miasta Hrubieszów, jak również Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie nie posiada dokumentów, o których mowa w zapytaniu.

7. Kto jest administratorem tej budowli od 5 lat i kto odpowiada za bezpieczeństwo, ład i porządek a także odpowiada co tam się dzieje szczególnie w nocy, gdzie każdej nocy występuje łamanie prawa? Położenie parkingu to centrum miasta i osiedla mieszkaniowego, a tam co dnia występuje zakłócanie ciszy nocnej mieszkańcom.

Odp. Parking znajduje się częściowo w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Ciesielczuka, która zarządzana jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie i częściowo na terenach należących do Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sprzątaniem terenu parkingu zajmują się pracownicy HOSiR i MSD w Hrubieszowie, natomiast ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w ruchu drogowym jest podstawowym zadaniem Policji.

8. Proszę podanie z jakich środków te nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane i czy mieściły się w budżecie jednostki samorządowej – miasto Hrubieszów a może jakiejś innej jednostki oraz podanie w czyjej ewidencji środków trwałych – grupa 2 – budowle znajduje się powstały w czasie realizacji tej inwestycji środek trwały i czy został przyjęty do ewidencji środków trwałych czy nadal w sprawozdaniu finansowym i ewidencji księgowej znajduje się jako inwestycje w toku (w budowie).

Odp. Inwestycja w latach 2015 i 2016 została zrealizowana ze środków własnych w ramach budżetu Miasta, wydatki zostały zrealizowane przez Miejską Służbę Drogową w ramach jej planu finansowego odpowiednio na 2015 r. i 2016 r.

Szczegółowa informacja o zakresie wykonanych robót w poszczególnych latach znajduje się:

– 2015 r. – poz. IC.4 Załącznika Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2015 (https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/z222.pdf),

– 2016 r. – poz. IC.2 Załącznika Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016 (https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/z_418_zalacznik_1.pdf).

Inwestycja została przyjęta jako środek trwały przez Miejską Służbę Drogową w 2017 r., w związku z czym począwszy od 2017 r. nie jest wykazywana w Bilansie w poz. A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje), w latach 2015 i 2016 była wykazywana.

9. Dlaczego w żadnym sprawozdaniu Burmistrza Miasta Hrubieszów od 2016 nie ma informacji, że miasto posiada niezakończone inwestycje i kiedy ma zamiar je zakończyć?

Odp. Informacja o kwocie nakładów poniesionych na inwestycje, które nie zostały zakończone znajduje się w Bilansie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego w pozycji A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje).

10. Jak Komenda Powiatowa w Hrubieszowie miała zabezpieczyć porządek publiczny na budowli? Czy Komenda Powiatowa w Hrubieszowie zwracała się o wyjaśnienie jaki jest stan prawny budowanej inwestycji i kiedy zostanie zakończona budowa?

Odp. Do Urzędu Miasta Hrubieszów, jak również do Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie nie wpłynęło takie zapytanie. Odnosząc się natomiast do ewentualnych deliktów na tym obiekcie powodujących zakłócanie ciszy nocnej należy wskazać, że zadanie Policji jakim jest wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców nie ogranicza się do terenów zakończonych formalnie budowli, które mają pozwolenie na użytkowanie.

­

Z upoważnienia Burmistrza

Monika Podolak

Sekretarz Miasta

***

A oto uwagi mieszkańca Hrubieszowa do powyższej udzielonej informacji publicznej (Ldz. S.1431.72.2021 z dnia 17 września 2021 r.) związanych z inwestycją – parking przy ulicy Ciesielczuka w Hrubieszowie:

­

Hrubieszów , dnia 26 sierpnia 2021r.

22-500 Hrubieszów

Pani Marta Majewska – Burmistrz Miasta

­

Po otrzymaniu odpowiedź na moje zapytania „udostępnienie informacji publicznej” Ldz. S 1431.72.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. pozwalam sobie na ustosunkowanie się do nich i proszę o dodatkowe wyjaśnienia:

Ad 2. Czy inwestor Miasto Hrubieszów tego zadania inwestycyjnego podpisało jakąś umowę lub wydało zlecenie Miejskiej Służbie Drogowej na wykonanie tej inwestycji – wielkość planowanych nakładów według jakiego kosztorysu i przez kogo opracowanego?

Inwestorem inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę jest Miasto Hrubieszów i to ono powinno zlecić na piśmie prowadzenie tej inwestycji jednostce budżetowej i prowadzącej samodzielną działalność. Tego wymogu nie spełniono i powierzono kto miał prowadzić tą inwestycję – Kierownik Służby Drogowej Pan Zbigniew Dolecki ani jego następca nie otrzymał żadnej informacji w tej sprawie.

AD 3. Czy inwestor Miasto Hrubieszów powołał inspektora nadzoru budowlanego dla tej inwestycji a jak nie to kto dokonywał nadzór nad tą budową z ramienia inwestora.

Niespotykana sytuacja, że inwestor nie zadbał aby inwestycja była nadzorowana przez inspektora nadzoru budowalnego i sprawdzana czy jest realizowana zgodnie z dokumentacją projektową.

AD 4. Powiatowy Inspektor Budowlany podaje, że inwestycja nie została zakończona bo nie otrzymał zawiadomienia w tej sprawie od inwestora. Jak to się stało, że inwestycja budowla-nieruchomość parking nie został ukończona a faktycznie jest 5 lat użytkowana.

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie zwracał się z żądaniem wyjaśnienia dlaczego inwestycja nie została zakończona i brak protokołów odbioru wykonanych robót i przekazania do użytkowania ?
W powiecie nikt nie kontroluje czy wydane pozwolenia na budowę są realizowane zgodnie z przepisami a inwestor nie dba o terminowe realizowanie inwestycji.

AD 5. Kiedy odbył się odbiór częściowy- czy końcowy i kto przejął obiekt i dopuścił do publicznego użytkowania – budowlę do użytkowania ? -proszę podać decyzję, datę i kto ją wydał.

Inwestor czyli Miasto Hrubieszów nie dokonało odbioru końcowego inwestycji i nie przekazało tej inwestycji jednostce budżetowej Miejskiej Służbie Drogowej do użytkowania. Nie wiadomo na jakiej podstawie budowla jest użytkowana i kto podjął taką decyzję. Burmistrz Miasta nie wie czy inwestycja została zakończona i kto jest administratorem i w jakim zakresie a to jest jego podstawowym obowiązkiem gdy jest realizowana inwestycja a on był inwestorem.

W mapach geodezyjnych na działkach nr. ewid. 892 i nr 389/32 nie ma zaznaczonych tej budowli.

AD 6. Kiedy dopuszczono parking z placem manewrowym do ruchu drogowego wszelkiego rodzaju pojazdów ? – proszę podać decyzję, datę wydania odpowiedniego organu.

Inwestor inwestycji czyli Miasto Hrubieszów nie wie kto dopuścił, że na parkingu z placem manewrowym odbywa się ruch drogowy wszelkiego rodzaju pojazdów ?

AD 8. Proszę podanie z jakich środków te nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane i czy mieściły się w budżecie jednostki samorządowej – miasto Hrubieszów a może jakiejś innej jednostki oraz podanie w czyjej ewidencji środków trwałych – grupa 2 – budowle znajduje się powstały w czasie realizacji tej inwestycji środek trwały i czy został przyjęty do ewidencji środków trwałych czy nadal w sprawozdaniu finansowym i ewidencji księgowej znajduje się jako inwestycje w toku(w budowie).

Burmistrz Miasta nie udziela nierzetelnej informacji o kosztach inwestycji – podaje że w 2015 r. koszt inwestycji to 69 991,46 zł zaś w 2016r. 29 999,05 zł.

Inwestor nie podaje kto wykonał (jaka firma zewnętrzna) pokrycia asfaltem całego parkingu i kto poniósł koszty ułożenia asfaltu na tym parkingu – jest to znaczna kwota ale w sprawozdaniach Burmistrza Miasta nie ma tych danych ani w 2015, 2016 a nawet 2017r. Proszę o informację w kosztach remontu jakiej drogi w mieście lub powiatu znajdują się koszty pokrycia parkingu asfaltem.

Przyjęcia na Środek Trwały i przekazanie do użytkowania – dokument OT sporządzono w Miejskiej Służbie Drogowej bez protokołu końcowego odbioru robót. Czy w Miejskiej Służbie Drogowej jest jakiś wewnętrzy protokół dokumentujący jego wycenę ? – brak informacji.

Wartość środka trwałego zaniżona, ponieważ nie ma kosztów ułożenia asfaltu na całym obiekcie. Nie ma żadnej informacji czy inwestycja została wykonana zgodnie z projektem.

AD 10. Jak Komenda Powiatowa w Hrubieszowie miała zabezpieczyć porządek publiczny na budowli – parkingu, którego budowa nie została zakończona i nikt nie ma pozwolenia na użytkowanie i administrowanie a faktycznie 5 lat użytkowana przez kierowców i nie tylko kierowców.

Przykre jest, że Burmistrz Miasta Hrubieszów nie rozumie problemu o jaki chodzi mieszkańcom osiedla „Popówka” – zapewnienie spokoju i ciszy nocnej i nie łamanie prawa na tym parkingu i mieście Hrubieszów – wyścigi uliczne.

Moje zapytania miały na celu wyeliminowanie nieprawidłowości jakie wystąpiły przy budowie tej inwestycji i szybkie ich usunięcie – udzielone wyjaśnienia są dalekie od poważnego potraktowania problemu i odciąganie sprawy jak najdalej od Urzędu Miasta Hrubieszów.

­

Z poważaniem

Jan Burak

­


(fot. lubiehrubie.pl, JB – nadesłane)


Zobacz też:

Hrubieszów: „Bączki” i nieprzespane noce – sprawa niezakończonej inwestycji – parking przy ulicy Ciesielczuka – ZDJĘCIA

Hrubieszów: „Bączki” i nieprzespane noce – sprawa niezakończonej inwestycji – parking przy ulicy Ciesielczuka – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie