W powiecie hrubieszowskim ubyło 1 285 osób! Raport o stanie Powiatu Hrubieszowskiego

W porównaniu z rokiem 2020, w roku 2021 liczba ludności w powiecie hrubieszowskim zmniejszyła się o 1 285 osób. Największy spadek liczby ludności, spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym saldem migracji odnotowano w Gminie Miejskiej Hrubieszów o 449 osób.

Reklamy

Na dzisiejszej sesji, radnym powiatowym przedstawiony zostanie „Raport o stanie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2021”. Odbędzie się również debata nad informacjami zawartymi w dokumencie. Poniżej najważniejsze dane demograficzne.

Powiat hrubieszowski zamieszkuje 61 477 mieszkańców, w tym 51,15 % stanowią kobiety, a 48,85 % mężczyźni, co stanowi około 3 % ogółu mieszkańców województwa lubelskiego.

Reklamy

W mieście Hrubieszów zamieszkuje 16 782 mieszkańców (z czego 52,88 % stanowią kobiety, a 47,12 % mężczyźni). Na wsi mieszkają 44 695 osoby (z czego 50,50 % stanowią kobiety, a 49,50 % mężczyźni).

Największą gminą pod względem liczby ludności jest Gmina Miejska Hrubieszów, a najmniejszą Gmina Trzeszczany (4 068 mieszkańców).

W porównaniu z rokiem 2020 liczba ludności w powiecie hrubieszowskim zmniejszyła się o 1 285 osób. Największy spadek liczby ludności, spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym saldem migracji odnotowano w Gminie Miejskiej Hrubieszów o 449 osób.

Średnia gęstość zaludnienia w powiecie hrubieszowskim była niższa niż w województwie lubelskim i wyniosła 48 osoby na km2 wobec 84 osoby na km2 w województwie. W mieście Hrubieszów na 1 km2 przypadało średnio 509 osób, a na wsi 36 osób. W poszczególnych gminach powiatu rozmieszczenie ludności nie było równomierne – największe zagęszczenie występowało w mieście Hrubieszowie, a najmniejsze w Gminie Dołhobyczów (25 osób na km2 ).

Struktura ludności wg płci w powiecie hrubieszowskim nie ulega znaczącym zmianom w stosunku do poprzednich lat. W roku 2021 w powiecie hrubieszowskim kobiety stanowiły 51,15 % podobnie, jak przed rokiem większość ogółu ludności powiatu. Średnio na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet.

W mieście Hrubieszów przewaga liczebna kobiet była większa niż na wsi, na 100 mężczyzn przypadło 112 kobiet wobec 102 na terenach wiejskich. Najbardziej wyrównaną pod względem proporcji płci była Gmina Mircze, Werbkowice i Uchanie, w których na 100 mężczyzn przypadło 101 kobiet.

Struktura ludności wg grup wiekowych w powiecie hrubieszowskim na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco: grupa osób w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 16,16 % ogółu populacji powiatu, ludność w wieku produkcyjnym 60,43 %, a osoby w wieku poprodukcyjnym 23,41 %.

­

­

­

­

Raport o stanie Powiatu Hrubieszowskiego »

­

(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zobacz też: