Hrubieszów: Podatki w górę

W przyszłym roku hrubieszowianie będą płacili o około 4 procent wyższe podatki lokalne niż w tym roku. Nie obyło się bez dyskusji.

Reklamy

 

Nowe stawki podatków lokalnych na 2020 rok uchwalono podczas sesji Rady Miejskiej Hrubieszowa, która odbyła się 29 października.

Więcej:

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/18502,hrubieszow-podatki-w-gore

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/102896/po-kieszeni-podatnika.html

 

***

 

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem dzialalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,69 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,11 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,93 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,72 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,41 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Hrubieszowa na 2020 rok.

Podatek od nieruchomości stanowi jedną z danin publicznych, dla której normatywną podstawę stanowią przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.).

Do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest uprawniona Rada Gminy (art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Minister Finansów w „Monitorze Polskim” ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. 2019 r., poz. 738 z dnia 24.07.2019 r.).

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 r. , w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%).

Zgodnie z projektem uchwały, stawki lokalne zostały podwyższone o 2,5 % w stosunku do obowiązujących w roku podatkowym 2019 na podstawie przyjętych wskaźników ekonomicznych do opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz wycinkowych planów Wydziałów Urzędu Miasta stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu miasta na 2020 rok z dnia 19.09.2019 r.

 

Treść uchwały, uzasadznienia oraz analizy stawek:

https://www.miasto.hrubieszow.pl/files/sesje/15/druk005.pdf

 

Zapis obrad sesji Rady Miasta można obejrzeć pod adresem:

https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/archiwum-obrad-rady-miejskiej-w-hrubieszowie

 

źródło: kronikatygodnia.pl, tygodnikzamojski.pl, UM Hrubieszów