Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym

Starosta Hrubieszowski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji powiatu w Wydziale Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej.

Reklamy


Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1)      obywatelstwo polskie,
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.,
5)      nieposzlakowana opinia,
Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
1)      wykształcenie wyższe magisterskie,
2)      wiedza w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy UE oraz dostępnych środków krajowych,
3)      doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania dotacji w ramach funduszy UE oraz dostępnych środków krajowych,
4)      doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat stażu pracy w jednostkach administracji publicznej,
5)      biegła obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),
6)      umiejętność sporządzania tekstów informacyjnych (komunikatów prasowych, artykułów promocyjnych),
7)      zdolności organizacyjne związane z inicjowaniem i organizowaniem wydarzeń promocyjnych,
8)      prawo jazdy kat. B,
9)      wiedza z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych i kpa.

Zakres wykonywanych zadań:
1)      podejmowanie przedsięwzięć związanych z promocją powiatu, w tym współpraca z mediami,
2)      opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów oraz publikacji promujących powiat,
3)      prowadzenie spraw wynikających z umów partnerskich zawieranych przez powiat z partnerskimi powiatami polskimi i zagranicznymi,
4)      podejmowanie przedsięwzięć i organizowanie imprez powiatowych promujących powiat poprzez oferty gospodarcze, turystyczne, kulturalne i rekreacyjno-sportowe,
5)      opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby pozyskania dotacji w ramach funduszy UE oraz dostępnych środków krajowych.
Warunki zatrudnienia:
1)      zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
2)      warunki pracy zgodne z przepisami bhp wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) oraz zgodne z zasadami ergonomii
3)      w marcu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 4,82 %.

Wymagane dokumenty:
1)      CV,
2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)      list motywacyjny,
4)      dokumenty potwierdzające wykształcenie
5)      dokumenty potwierdzające staż pracy
6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
8)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.),
9)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
10)     oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
11)     kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego .
12)     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 .11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.) podpisane czytelnym podpisem.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez składającego ofertę.

Składanie ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko ds. promocji powiatu” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów w terminie do dnia 14.04.2016 r. lub przesłać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszych etapach postępowania.. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie