Rehabilitacja lecznicza dzieci niepełnosprawnych

HrubieszówInterpelacja z dnia 10.06.2010 r. posła Sławomira Zawiślaka w sprawie opóźnienia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dzieci niepełnosprawnych.

Reklamy

i>Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Interpelacja

w sprawie opóźnienia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dzieci niepełnosprawnych

***

Do mojego biura poselskiego z prośbą o interwencję zgłosili się przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

W/w informują, iż w związku z opóźnieniem wejścia w życie (planowanym na dzień 15 maja 2010r. ) rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, z dniem 30 czerwca 2010r. zakończy się okres rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodkach /oddziałach dziennych (120 dni) i tym samym zostaną pozbawione one tego świadczenia zdrowotnego na skutek braku możliwości jego przedłużenia. Szczególnie dotkliwie odczują to dzieci z poważną niepełnosprawnością. W tej grupie znajdują się pacjenci wielu specjalistycznych placówek na terenie naszego kraju w tym zamojskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” (NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu i Biłgoraju) – dzieci i młodzież głównie z wczesnym uszkodzeniem mózgu.

Jak podnoszą moi interesanci zdiagnozowane złożone dysfunkcje ich podopiecznych wymagają codziennego, systematycznego i kompleksowego usprawniania zaburzonych funkcji. Podkreślają, że zaniechanie tego rodzaju działań przez najbliższe pół roku przyniesie nieodwracalne pogorszenie stanu funkcjonalnego, zdrowia dzieci niepełnosprawnych, a środki wydatkowane na ich rehabilitację w pierwszym półroczu zostaną tym zmarnotrawione.

Jak słusznie podkreślają w/w pozbawienie dzieci codziennej rehabilitacji w trybie pobytu dziennego będzie wielkim problemem również dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, ze względu na przerzucenie właśnie na nich ciężaru codziennej opieki /rehabilitacji, co będzie zapewne skutkować koniecznością rezygnacji z pracy zawodowej jednego z rodziców.

Należy zaznaczyć, iż z dniem 1 lipca 2010r. dla wyspecjalizowanych placówek w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością, prowadzących rehabilitację w trybie dziennym według najnowszych standardów wiedzy na wzór czołowych europejskich i światowych placówek zgodnie z biomedyczno-psychospołecznym modelem niepełnosprawności, które zainwestowały poważne środki w rozwój zasobów ludzkich i lokalowo-technicznych , kończy się finansowanie świadczeń w ramach zawartych kontraktów z NFZ na skutek wyczerpania limitu 120 dni rehabilitacji. Brak możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych przy istniejącym potencjale do ich wykonania, spowoduje utratę wyszkolonego personelu i poważnie zaburzy funkcjonowanie wielu specjalistycznych placówek, a nawet może doprowadzić do ich upadku.

Moi interesanci wskazują jednocześnie, iż wykaz świadczeń gwarantowanych został przygotowany w oparciu o kryteria wskazane w art.. 31 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych Nr 54/16/2009 z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie wykazów świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych do finansowania ze środków publicznych. W przedmiotowej rekomendacji czytamy, iż Rada Konsultacyjna „rekomenduje finansowanie ze środków publicznych świadczeń opieki zdrowotnej załączonych do projektów rozporządzeń w poszczególnych zakresach wymienionych w art. 15 ustawy pod warunkiem, że obejmą one wszystkie świadczenia obecnie finansowane w ochronie zdrowia ze środków publicznych. Zaś dalej: „Świadczenia te należy uznać za gwarantowane”. Mało tego, jak czytamy na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych Prezes tej instytucji dnia 24 maja br. wydał rekomendację w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wskazano tam, iż „ Prezes Agencji podtrzymuje Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 54/16/2009 z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie wykazów świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych do finansowania ze środków publicznych , w odniesieniu do zmian proponowanych przez Ministra Zdrowia , a przywracających stan ich finansowania do stanu sprzed 6 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej”.

W roku 2009 czas rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale terapii dziennej był określony na okres do 120 dni w roku kalendarzowym z możliwością przedłużenia. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity DZ. U. 2008 nr 164, poz. 1027) w art. 15 ust. 1 daje świadczeniobiorcom prawo „do opieki zdrowotnej, której celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie”. W ust. 2 zapewnia się m.in. rehabilitację leczniczą. Art. 27 ust. 2 stanowi, że świadczenia na rzecz zachowania zdrowia obejmują też: „wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym„.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dlaczego do tej pory nie wydała Pani Minister stosownego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dzieci niepełnosprawnych?

2. Dlaczego Pani Minister w ten sposób pozbawia dzieci niepełnosprawne, przebywające w ośrodkach/ oddziałach terapii dziennej, koniecznej rehabilitacji?

3. Czy ministerstwo przewiduje przywrócenie gwarantowanej możliwości wydłużania czasu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodkach /oddziałach terapii dziennej w uzasadnionych przypadkach powyżej 120 dni w roku kalendarzowym?

Sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm RP Warszawa, 10.06.2010r.
Klub Parlamentarny PiS