Dołhobyczów: Nowe stawki za wywóz śmieci

Od 1 lutego 2020 zmianie uległy wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Dołhobyczów.

Reklamy

 

W związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Radę Gminy w Dołhobyczowie, od 1 lutego 2020 r. nowa stawka wynosi 9 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane.

Podwyższona została również stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i wynosi 18 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji). Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.

 

źródło: UG Dołhobyczów

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Dołhobyczów: Przetarg na drogę ogłoszony

POWIAT – Dołhobyczów: Odzyskano Jaguara o wartości 270 tysięcy