Dotacje do 30 tys. na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej do udziału w Projekcie „MIKRO-przedsiębiorcy”

Reklamy

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, zamieszczone zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie dokumenty rekrutacyjne do Projektu:

Reklamy
 • Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia,
 • Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, 
 • Kartę oceny formalnej Formularza Zgłoszeniowego,
 • Kartę oceny merytorycznej – Formularza Zgłoszeniowego
 • Kartę oceny merytorycznej – Rozmowy kwalifikacyjnej.

Do pobrania pod poniższym linkiem:

http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy


Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 18 marca 2015 roku do 25 marca 2015 roku:

 • w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze
  w godzinach od 8:00 do 14:00,  tel. 84 696 54 77

Formularze Zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.
UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 


Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób, w tym:

 • 30 mężczyzn + 30 kobiet (w tym min. 6 wchodzących/powracających na rynek pracy
  po urodzeniu dziecka)
 • 40 osób bezrobotnych + 20 osób nieaktywnych zawodowo
 • co najmniej 15 osób mieścić się będzie w przedziale wiekowym 18-30 lat


CEL PROJEKTU:

Zaktywizowanie zawodowe 60 uczestników/czek projektu (30 kobiet) z terenu powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasto Zamość poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w oparciu o następujące instrumenty: doradztwo, szkolenie oraz uzyskanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego przez 47 uczestników/czek projektu (24 kobiet) do 30.11.2015 r.


OFERTA:

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1. Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe:

a. indywidualne doradztwo przeszkoleniowe (diagnoza potrzeb, opracowanie Indywidualnych Planów Działania) – 2 godz. na osobę,

b. szkolenie pt. „Przedsiębiorczość krok po kroku” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej – 40 godz. na grupę (5 dni)

c. indywidualne wsparcie doradcze dotyczące przygotowania biznes planu – 4 godz.
na osobę.

2. Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacja inwestycyjna w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 47 uczestników / uczestniczek projektu.

3. Wsparcie pomostowe udzielane w formie:

• Doradztwa specjalistycznego podstawowego – indywidualne konsultacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego – 10 godzin na osobę (przez okres 5 miesięcy)

• Podstawowego wsparcia pomostowego – podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 47 uczestniczek projektu,


Dodatkowo zapewniamy:

1. materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, notatnik, teczka, pendrive, materiały szkoleniowe),

2. wyżywienie podczas szkoleń,

3. zwrot kosztów opieki nad dziećmi dla 6 uczestniczek szkoleń grupowych (kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy po przezwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka ).