22 maja 2024

Gmina Dołhobyczów: Będą modernizowane przedszkola

18 marca została podpisana umowa na realizację Projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” na terenie gminy Dołhobyczów.

Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W celu objęcia wsparciem dzieci z terenu całej Gminy, zawiązano partnerstwo ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła w Przewodowie. Projekt dofinansowany zostanie w 100% ze środków zewnętrznych, przy jego łącznej zakładanej wartości 413 746,90zł.

Pieniądze przeznaczone zostaną na organizację placów zabaw, dostosowanie i doposażenie pomieszczeń (klas, kuchni, szatni, toalet) dla potrzeb przedszkolaków. Harmonogram działań obejmuje miesiące od kwietnia do listopada 2014 roku.

Informacji na temat Projektu udziela Koordynator Projektu Grzegorz Drewnik, tel.: 84 653 25 24.

 
 
źródło: Urząd Gminy Dołhobyczów