14 czerwca 2024

Gmina Dołhobyczów: Konkurs „Serce serc. Bolesław Prus bliski dziecku”

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie i Sołectwo Żabcze zapraszają do udziału w konkursie literackim i plastycznym „Serce serc. Bolesław Prus bliski dziecku”.

Reklamy


Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy,

kiedy dokoła siebie widzi to,

Reklamy

co nosi w sobie samym…

B. Prus

Reklamy

 

Serce serc. Bolesław Prus bliski dziecku

Konkurs literacki i plastyczny


 Organizatorzy: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, Sołectwo Żabcze

 

1. Celem konkursu jest

 • popularyzacja znajomości dziecięcej twórczości Bolesława Prusa,
 • budzenie  szacunku dla twórcy urodzonego na Lubelszczyźnie
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, inspirowanej twórczością B. Prusa.

2. Uczestnicy konkursu

W wybranym konkursie lub konkursach biorą udział osoby ze szkół podstawowych i placówek kultury w pięciu grupach:

 I. do 6 r. ż.

II. 7 -10 lat

III. 11 – 14 lat

IV. 15 – 18 lat

V. dorośli

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: literackiej oraz plastycznej.

3. Kategoria literacka

Uczestnik konkursu powinien samodzielnie napisać dowolny utwór literacki, inspirowany nowelami Bolesława Prusa.

4. Kategoria plastyczna

Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę plastyczną, na której będzie karykatura Bolesława Prusa. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej płaskiej (rysunek, malarstwo, grafika). Format pracy A3. Praca może mieć nadany tytuł.

5. Do przygotowanej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane:

 • dokładna nazwa, adres i numer telefonu szkoły/placówki
 • imię, nazwisko, wiek uczestnika konkursu
 • imię, nazwisko, numer telefonu nauczyciela – opiekuna
 • kategoria konkursu
 • tytuł pracy

6. Kryteria oceny prac konkursowych

Kategoria literacka

 • poprawność językowo – stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna
 • zgodność z tematem
 • objętość nie powinna przekroczyć dwóch stron maszynopisu

Kategoria plastyczna

 • zgodność pracy z tematyką
 • inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • samodzielność pracy

7. Prace konkursowe należy przesłać pod adres: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów w terminie do 17 maja 2014r. (liczy się data stempla pocztowego). Na kopercie należy zaznaczyć,,Konkurs literacki i plastyczny”. Do wysłanych prac należy obowiązkowo dołączyć metryczkę.

8. Rozstrzygnięcie konkursu dokona powołane przez organizatorów jury. Wyniki ogłoszone zostaną 1 czerwca 2014 roku podczas festynu,,Na Balu u Pana Prusa” w Żabczu.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

 
 
źródło: Urząd Gminy Dołhobyczów