27 maja 2024

Gmina Mircze: Życie Franciszka Kornickiego w świetle jego autobiografii

Wójt Gminy Mircze i Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu zapraszają osoby dorosłe z terenu gminy mircze do udziału w konkursie „Życie Franciszka Kornickiego w świetle jego autobiografii”.

 

Cel konkursu:

1/ Zapoznanie oraz utrwalenie w pamięci społeczeństwa GMINY MIRCZE osoby Franciszka Kornickiego.

2/ Popularyzacja wiedzy o życiuznanej,ciekawej i zasłużonej postaci historycznejpochodzącej z Gminy Mircze wśród osób dorosłych.

3/ Włączenie społeczeństwa  w obchody uroczystości związanej z postacią Franciszka Kornickiego.

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

zapoznanie się z postacią Franciszka Kornickiego oraz  nabycie wiedzy o jego życiu,

wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej oraz regionalnej,

upowszechnienie osoby i zasług Franciszka Kornickiego w świadomości lokalnej i ponadlokalnej,

zainteresowanie literaturą faktu,

 

REGULAMIN:

Konkurs skierowany jest do osób dorosłych (od lat 18) z terenu Gminy Mircze.  

Konkurs przebiegać będzie w formie testu na podstawie  książki autobiograficznej Franciszka Kornickiego pt. „Zmagania” ( wydanie z 2009 lub 2017 roku).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 16 marca 2018 r.(ostateczna data przyjmowania zgłoszeń)na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 18 lub e’mailem na adres:biblioteka.mircze@vp.pl – liczba miejsc ograniczona do 30 pierwszych osób.

Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej GOK Mircze, w dniu 10 kwietnia 2018 r. Początek o godz.10:00.

Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod nrtel. 84 6634483 lub 730 824 010

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Test wiedzy będzie polegać na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 25 pytań z zakresu tematycznego konkursu:

każde pytanie składa się z trzech odpowiedzi,

uczestnik zaznacza tylko jedną odpowiedź,

na rozwiązanie testu przeznacza się maksymalnie 30 minut,

z testu uczestnik może otrzymać maksymalnie 25 punktów,

– w przypadku takiej samej ilości punktów uczestnicy otrzymają dodatkowy test składający się z 5 pytań:

każde pytanie składa się z trzech odpowiedzi,

uczestnik zaznacza tylko jedną według niego odpowiedź prawidłową,

na rozwiązanie dodatkowego testu przeznacza się maksymalnie 20 minut,

za rozwiązanie dodatkowego testu uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 punktów,

– ostatecznie z obu testów łącznie uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów

– w przypadku braku rozstrzygnięcia po przeprowadzeniu drugiego testu, nastąpi ostateczna dogrywka w postaci ustnej odpowiedzi uczestników na jedno pytanie zadane przez komisję konkursową,

– rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności,

– komisja przeprowadzająca test może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy,

– korzystania z niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu,

– w trakcie pisania testów obowiązuje zakaz posiadania telefonu komórkowego,                        

– korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone,

– wszelkie poprawki będą traktowane jako odpowiedzi błędne,

– po dokonaniu oceny testów zostanie przygotowana lista rankingowa:

kolejność przyznanych miejsc ustalona zostanie na podstawie liczby zdobytych przez uczestników punktów (od najwyższejdo najniższej),

I miejsce uzyska uczestnik z najwyższą liczbą punktów,

kolejno zostaną przyznane miejsca II i III.

6. Ocena komisji jest ostateczna  i niepodważalna.

7. Testy złożone w konkursie przechodzą na własność organizatorów.

8. Nagrody:

– O przyznaniu nagród rzeczowych zdecyduje komisja powołana przez organizatorów konkursu.

–  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają statuetki i pamiątkowe dyplomy.

9. Podsumowanie  oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie siępodczas uroczystości na cześć Franciszka

Kornickiego zaplanowanej na 27 maja 2018 r. w Wereszynie.

10. Wszelkie informacje dotyczące konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej GminyMircze oraz

Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu na każdym etapie trwania konkursu bez podania przyczyny.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

Formularz zgłoszeniowy Konkursu pt.”Życie FranciszkaKornickiego w świetle jego autobiografii”

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………

2. Adres, telefon:  …………………………………………………

3. Wiek: ……………………………………………………………

4. a/ Oświadczam, że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie moich danych osobowych w  celach konkursowych, zgodnie  z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922  z późn. zm.).

b/ Wyrażam  zgodę na umieszczenie fotografii z  konkursu na stronie internetowej Organizatorów , które mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych służących promocji Gminy Mircze i Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu. Zgoda obejmuje również wszelkie formy publikacji, w szczególności w broszurach, czasopismach,w internecie i mediach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

 

Miejscowość, data                    Czytelny podpiszgłaszającego

 

…………………………                   ……………………………