Gmina Werbkowice pozyskała kolejne unijne środki na inwestycje

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wójt Lech Bojko podpisał 5 umów na realizację inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Reklamy

 

Dzięki pozyskanym środkom w Gminie Werbkowice do połowy lipca tego roku powstaną trzy nowe miejsca rekreacji. Z nowych placów zabaw zadowoleni będą mieszkańcy Peresołowic, Honiatycz i Hostynnego. Kwota pomocy wyniesie ponad 105 tys. zł.

Mieszkańcy Alojzowa doczekają się wymiany dachu na budynku świetlicy. W świetlicy w Wilkowie wymienione zostanie m.in. pokrycia dachu, stolarka drzwiowa zewnętrzna, przebudowana zostanie części korytarza z wydzieleniem pomieszczenia łazienki z wc. Dofinansowanie na oba obiekty wyniesie prawie 140 tys. zł., a zadanie powinno być zrealizowane do końca sierpnia br.

Reklamy

Kolejną inwestycją realizowaną w ramach działania będzie długo wyczekiwana bieżnia lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach, do budowy której Gmina otrzyma prawie 80 tys. zł dofinansowania. Bieżnia powstanie najpóźniej do końca października tego roku.

Z kolei w Podhorcach, do połowy przyszłego roku, powstanie przystań kajakowa wraz z altanką i miejscem na grilla. Będzie to już trzecia przystań na Huczwie w Gminie Werbkowice – dwie pozostałe powstały w Kotorowie i w Werbkowicach. Na to zadanie Gmina otrzyma prawie 70 tys. zł.

W sumie na realizację zadań Gmina z funduszy UE  pozyskała ponad 395 tys. złotych.

 

*** 

 

Realizacja zadań w 2017 r., plus zadania w trakcie realizacji na rok 2018.

 

7 536 000 zł – wartość zrealizowanych i realizowanych inwestycji na jakie mamy umowy na dofinansowanie oraz przedłożone wnioski z LGD.

Nie ujęto mieszkań socjalnych wniosek w ocenie (wartość 2 mln zł).

 

„Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice”

Realizacja 2017 r.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu gmina otrzymała prawie 36 tys. zł.

Dofinansowanie: 35 874,00 zł (w tym 30 492,90 zł z Funduszu Spójności, 5 381,10 zł z budżetu państwa).

Wkład własny: 3 986,00 zł

 

Projekt „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne – Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną”

 Realizacja 2017/2018

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina otrzyma prawie 1,34 mln zł dofinansowania na budowę ponad 14 km sieci wodociągowej. Do wykonania zaplanowano również 189 szt. podłączeń oraz budowę 2 oczyszczalni ścieków w Hostynnem-Kolonii (przy świetlicy wiejskiej i przy Publicznej Szkole Podstawowej) wraz z siecią kanalizacyjną. Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln zł.

 

 „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa”

Realizacja 2017 r.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość dofinansowania 405 210,00 zł, Wartość inwestycji 642 502,00

Projekt obejmował budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice o łącznej dł. 1177,5m w zakresie:

1.Przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynków przy ul. Parkowej, Piłsudskiego, Szkolnej, Przemysłowej(blok awaryjny) łączna długość 1097m. Przebudowana kanalizacja będzie obsługiwała mieszkańców tych ulic w liczbie 653os.

2.Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynków przy ul. Przemysłowej (działka nr 313;314/1;314/3) o długości 80,50m. Produkt powstały w wyniku budowy będzie obsługiwał budynki o nr 6 i 7 w liczbie ludności 43;

3. Przyłącze zbiorcze przy ul. Przemysłowej długości-113,00m + Studnie rewizyjne(nie objęte wnioskiem o dofinansowanie).Wykonane wg odrębnego projektu budowlanego i włączone do projektowanego kanału sanitarnego wykazanego w zadaniu nr2(budowa).

4.Aparat przenośny do poboru próbek ścieków i wody-1szt

5.Sektrofometr przenośny-1szt.

6.zestaw fotowoltaiczny kompatybilny z aparatem przenośnym-1szt.

7.termostat z blokiem grzewczym-1szt

8.Uruchomienie serwisu internetowego-1szt.

 

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice”

Realizacja 2017/2018

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina otrzyma ponad 1,12 mln zł dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych, wykorzystujących energię słoneczną do podgrzania wody. Wartość projektu 1,6 mln. zł. inwestycja obejmuje montaż 178 szt. instalacji 2,3 i 4 kolektorowej.

 

TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach

Realizacja 2017-2018 r.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne. Wartość dofinansowania 472531,74 zł, wartość projektu 555919,70 zł, Gmina ponosi tylko wkład własny rzeczowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród 230 uczniów przez zwiększenie efektywnego korzystania z innowacyjnych metod nauczania: edukacja z

wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz wykorzystanie eksperymentów w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Werbkowicach poprzez realizację zajęć

matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, j. angielskiego, zakup doposażenia i sprzętu do pracowni:

– Utworzenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej: zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne. Utworzona zostanie międzyszkolna pracownia dla SP Werbkowice i SP Sahryń. Pomiędzy szkołami zostanie popisane porozumienie o wspólnym wykorzystywaniu pracowni. Pracownia podczas projektu posłuży do realizacji zadania „Zajęcia z przyrody”

– Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informatyczne: Zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne. Utworzona zostanie „Mobilna sala komputerowa”, które podczas realizacji projektu będzie wykorzystywana na wszystkich rodzajach zajęć do realizacji zadania „Zajęcia z przyrody”

 

Projekty złożone w ramach PLBYUA

Zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP oraz szkolenie z udzielania pomocy przy wypadkach.

Wartość projektu ok.100 tyś. Zł, dofinansowanie 90 tyś. Zł

 

Projekty do przedłożenia w ramach LGD w ramach PROW działanie leader

Realizacja 2017 i 2018r r.:

– Budowa miejsca rekreacji w Peresołowicach: wartość 44 316 zł, dofinansowanie 30 432 zł

– Przebudowa świetlicy w Alojzowie: wartość 110 495 zł, dofinansowanie 69 935 zł

– Przebudowa świetlicy w Wilkowie  wartość 109 017,29 zł, dofinansowanie 68 900 zł

– Budowa miejsca rekreacji w Honiatyczach: wartość 44 316 zł, dofinansowanie 30 432  zł

– Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne: wartość inwestycji 44 316 zł, dofinansowanie 30 432 zł

– Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Werbkowicach: wartość inwestycji 129 797,87 zł dofinansowanie 79 459 zł

 

Budowa targowiska w Werbkowicach w ramach PROW 2014-2020

Realizacja 2018 i 2019 r.

Wartość inwestycji 1 333 025,67 zł, dofinansowanie 782 055,00 zł

 

Aktywny e-Samorząd

Realizacja 2018 r

Dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: wartość 182 768,00 zł, dofinansowanie 182 768,00 zł

 

Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu

Wniosek o dofinansowanie jest w ocenie.

Ogółem wartość projektu: 2 007 009, 96 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 544 741, 28 zł

Planowana ilość powstałych mieszkań: 12 (mieszkanie 1 pokojowe – 4 szt., mieszkanie 2 pokojowe – 6 szt., mieszkanie 3 pokojowe – 2 szt.)

 

źródło i fot. UG Werbkowice