8 grudnia 2023

Hrubieszowscy strażacy pomagali w zabezpieczeniu przejść granicznych w Zosinie i Dołhobyczowie

W ramach ścisłej współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną, hrubieszowscy strażacy pomagali w zabezpieczeniu przejść granicznych w Zosinie i Dołhobyczowie.

Reklamy

 

W ramach ścisłej współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną, dotyczącej zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zostali skierowani do punktów kontrolnych na przejściu granicznym w Zosinie oraz Dołhobyczowie.

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca oraz pomiarze przy pomocy termometrów cyfrowych temperatury ciała osób przekraczających wschodnią granicę Polski.

Reklamy

 

***

 

Zawieszenie ruchu granicznego w części przejść na zewnętrznej granicy Polski

Minister Mariusz Kamiński podpisał w dniu 13 marca rozporządzenie – w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Na jego mocy od 15 marca br. do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją.

Wykaz przejść, na których zostaje zawieszony ruch graniczny, stanowi załącznik numer 1 do tego rozporządzenia.

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435

 

Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Od 15 marca br. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową będą mogli:

– obywatele RP;

– cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

– cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

– szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

– cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

– cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

– cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

 

info: KP PSP Hrubieszów, NOSG

fot. KP PSP Hrubieszów