15 kwietnia 2024

Konkurs międzypowiatowy „My Picture Dictionary”

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV Międzyszkolnym konkursie plastyczno – językowym pt. „My picture dictionary” zorganizowanym dla szkół podstawowych z powiatu hrubieszowskiego, chełmskiego, krasnostawskiego i zamojskiego.

 

CELE KONKURSU

– propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;

– wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;

– rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;

– poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;

– aktywność międzyszkolna

 

ORGANIZATOR

– Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

– Opiekunem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel.500819751, e-mail:kot1-1986@tlen.pl

 

ZASADY KONKURSU:

 

1) WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a) In the country- na wsi

b) In the city- w mieście

c) My day- mój dzień

d) Toys-zabawki

e) Furniture- meble

f) School-szkoła

g) Culture-kultura

h) Plants- rośliny

i) Weather-pogoda

 

2) WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:

a) Słownik powinien mieć format A4

b) Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)

c) Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).

d) Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)

e) Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.

f) Każda szkoła ma możliwość nadesłania 5 prac z jednej kategorii (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie), dlatego też proponuje się, aby zorganizować eliminacje szkolne, w których jury wyłoni 5 najciekawszych prac z danej kategorii klas I-III i IV-VI.

g) Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

h) Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

i) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru dyplomu oraz nagrody. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma dyplom.

j) Nagrody należy odebrać w siedzibie organizatora do dnia 30 czerwca 2017r. po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.

Uczniowie klas IV- IV:

Słownik musi zawierać minimum 40 uporządkowanych alfabetycznie i ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie z klas I-III:

Słownik musi zawierać minimum 20 ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

 

NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

KLASY I-III

KLASY IV-VI

 

W TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ :

ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW :

ODPOWIEDNIA LICZBA PONUMEROWANYCH SŁÓW1p

ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM 1p

POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK 1p (KL.4-6 – SŁOWEK I ZDAŃ 2p)

PORZĄDEK ALFABETYCZNY (KL. IV-VI) 1p

POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA 1p

ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM 1p

ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA 1p

FORMAT PARCY A4 I DO 5 SŁÓWEK NA STRONIE 1p

WKŁAD PRACY 2p

KREATYWNOŚĆ 2p

WRAŻENIE OGÓLNE 2p

 

Punkty do zdobycia: IV-VI-15pkt

I-III – 13pkt

 

PRACE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

NALEŻY WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA W ZAKLEJONEJ KOPERCIE A4 Z DOPISKIEM „MY PICTURE DICTIONARY„ DO DNIA 17 LUTEGO 2017r. LUB ZŁOŻYC OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W UCHANIACH,

UL. SZKOLNA 13 22-510 UCHANIE,

TEL. 846577021

E-MAIL:SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz proszę dołączyć do prac, a także wysłać drogą elektroniczną na

e-mail szkoły: SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

(proszę o wypełnienie drukowanymi literami w celu uniknięcia błędów na dyplomach)

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..

Adres szkoły: …………………………………………………………………………….

Telefon / fax: …………………………………………………………………………….

Adres e-mail szkoły: …………………………………………………………………….

Nauczyciel – opiekun: ………………………………………………………………..

Adres e-mail opiekuna: ………………………………………………………………

Zgłoszeni uczestnicy – imię, nazwisko, klasa:

……………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………………………………….

Nauczyciel – opiekun oraz wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie konkursu.