23 kwietnia 2024

Masz wybór! OREW w Alojzowie

W Alojzowie koło Werbkowic, powstał bardzo nowoczesny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Placówkę wyróżnia bogate zaplecze dydaktyczne, współpraca wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistycznej (oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda, rehabilitant, pielęgniarka) oraz indywidualne podejście do każdego dziecka. 

            Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma status niepublicznej placówki oświatowej, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich wychowanków.

            Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.

            W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie mieszka dziecko.

Ośrodek prowadzi nauczanie w grupach:

            1. Rewalidacyjno – wychowawczych – dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzedzeniem umysłowym – od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

            Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Minimalny wymiar zajęć wynosi 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie.

            2. Edukacyjnych – dla dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami (uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową i z autyzmem). Z uwagi na specyficzne potrzeby każdego z wychowanków konstruowane są indywidualne programy terapeutyczne, obejmujące różne sfery funkcjonowania ucznia.

Uczniowie OREW będą realizować obowiązek szkolny w klasach:

I – III szkoły podstawowej,

IV – VI szkoły podstawowej,

I – III gimnazjum.

Głównym celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosowanie do jego możliwości – w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

 

Szczegółowe informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki:

www.werbkowice.psouu.org.pl (zakładka OREW)

OREW w Alojzowie na Facebooku:

https://www.facebook.com/OREW-w-Alojzowie-238018239880981/?fref=ts

Telefon do sekretariatu OREW: (84) 627 41 96 – w godzinach 9.00-16.00.