Porady prawne: Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy przez wójta

Od 31 lipca 2020 roku w związku ze zmianami prawa geodezyjnego i kartograficznego zmieniły się również przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 2020 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Reklamy

Zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dla celów związanych z ubezpieczeniem rolników zawarcie umowy dzierżawy potwierdza „wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy”. Przepisy prawa nie regulują szczegółowej procedury potwierdzania umów dzierżawy, wskazują jedynie organ właściwy w tym zakresie.

Podkreślić należy to, że wójt potwierdza jedynie fakt zawarcia umowy, nie wnika natomiast w to, kto jest stroną umowy czy w jej treść. Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy nie oznacza również stwierdzenia własnoręczności podpisu osób zawierających umowę. Zasadą jest, że poświadczenia m.in. własnoręczności podpisu może dokonać tylko notariusz. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest upoważniony do poświadczenia własnoręczności podpisu  jedynie:

Reklamy
  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

  • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Wyłącznie w powyżej opisanych przypadkach poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone przez wójta wywołuje takie same skutki, jak poświadczenie dokumentu przez notariusza.

W chwili obecnej brak jest podstawy prawnej do prowadzenia przez wójta jakichkolwiek rejestrów potwierdzanych umów dzierżawy, tym samym wójt nie ma uprawnienia do gromadzenia danych dotyczących zawieranych umów dzierżawy.

Wymagające podkreślenia jest również to, że od 31 lipca 2020 roku Wydziały Geodezji Starostw Powiatowych nie prowadzą już rejestrów umów dzierżawy w ewidencjach gruntów i budynków. Tym samym informacje o zawartych umowach nie będą już przez te jednostki przesyłane do innych urzędów.

Należy więc, jako strona umowy dzierżawy pamiętać o poinformowaniu właściwych urzędów o zawarciu umowy dzierżawy gruntu rolnego. W przeciwnym razie np. podatki będą nakładane na właścicieli nieruchomości lub dotychczasowych dzierżawców gruntu.

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie