Porady prawne: Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Zgodnie z art. 13  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

Reklamy

1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska:

2. zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Przewidziane ulgi mają na celu zachęcenie podatników podatku rolnego do dokonywania różnego rodzaju inwestycji. Ulgę tę ustanowiono w celu zmotywowania podatników podatku rolnego do podejmowania inwestycji określonych w art. 13 ustawy o podatku rolnym.

Ulga na budowę lub modernizację budynku przysługuje podatnikowi niezależnie od tego, czy budynek inwentarski położony jest na gruntach gospodarstwa rolnego, czy na innych użytkach rolnych.

Modernizacją budynku inwentarskiego będzie na przykład: dokonanie przebudowy budynków inwentarskich polegające na zainstalowaniu w nich sprzętu mechanicznego podawania paszy zwierzętom, położenie terakoty i glazury, zainstalowanie sprzętu do mechanicznego usuwania obornika przy przebudowie podłoża oraz ścian działowych budynku, wylanie posadzek przemysłowych, wyposażenie pomieszczeń w budynkach inwentarskich, w których przechowywane jest mleko, w umywalkę z podgrzewaczem wody, czy zainstalowanie na stałe w budynku inwentarskim schładzarki czy dojarki do mleka.

Podkreślić należy, że wydatki poniesione na zakup i zainstalowanie urządzeń mających na celu modernizację budynku inwentarskiego są podstawą do przyznania ulgi inwestycyjnej tylko wówczas, jeśli urządzenia te zainstalowane są na stałe w budynku inwentarskim (stanowią substancję budynku, a nie jego wyposażenie).

Deszczownia to urządzenie mechaniczne rozpylające wodę w postaci tak zwanego sztucznego deszczu. Służy ono do powierzchniowego nawadniania upraw polowych i warzywnych, sadów, szkółek itp. Składa się z pompy wodnej, przenośnych rurociągów i zraszaczy rozpryskujących wodę. W związku z tym, że ustawodawca mówi jedynie o „zakupie i zainstalowaniu deszczowni”, nie wskazując przy tym, o jaką kategorię deszczowni chodzi, to należy uznać, że zakup i zainstalowanie każdego rodzaju deszczowni będzie uprawniał do skorzystania z ulgi inwestycyjnej.

Natomiast ulga na zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych i zaopatrzenia gospodarstwa w wodę umożliwia rozliczenie nakładów poniesionych na budowę własnego ujęcia wody, przyłączenie się do zbiorczego ujęcia wody, rozprowadzenie wody w gospodarstwie rolnym. Ulga nie przysługuje natomiast z tytułu wydatków na budowę wodociągu wiejskiego. W takim przypadku inwestorem jest gmina, chociażby budowa była finansowana ze środków pochodzących z różnych źródeł (w tym dobrowolnych wpłat mieszkańców).

Ustawodawca uprawnia także do skorzystania z ulgi inwestycyjnej podatnika podatku rolnego, który poniósł wydatki na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Będą to urządzenia umożliwiające przetworzenie energii wiatru, biogazu, słońca czy spadku wód w energię elektryczną, mechaniczną, cieplną czy paliwa. Za takie urządzenia można uznać między innymi turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, komputerowe systemy sterowania przysłonami czy przepustnicami, elektrownie słoneczne, ściany magazynujące ciepło, energooszczędne okna, diody cieplne, pompy ciepła, elektrownie wodne itp.

Istotne jest to, że ulga przysługuje tylko wówczas jeśli zainstalowane urządzenia będą wykorzystywane na cele produkcyjne w gospodarstwie rolnym.

­

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Czy ZUS może żądać zwrotu pobranych zasiłków?

Porady prawne: Czy ZUS może żądać zwrotu pobranych zasiłków?