17 kwietnia 2024

Gmina Hrubieszów znów najlepsza w kraju

Gmina Hrubieszów

Celem realizacji projektu jest zabezpieczenie gatunków i siedlisk chronionych w ramach obszarów NATURA 2000 na terytorium miejscowości Gródek i Czumów w gminie Hrubieszów, przed nadmierną presją turystów, przy jednoczesnym udostępnieniu walorów kulturowo-krajobrazowych obszaru.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa małej infrastruktury zabezpieczającej Błonia Nadbużańskie na obszarze NATURA 2000”, który Gmina Hrubieszów złożyła na początku roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał pozytywną decyzję. Jednocześnie Gmina Hrubieszów jest jedyną jednostką samorządu terytorialnego, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego 6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu w 2010 roku i znalazła się w gronie 69 wyróżnionych dofinansowaniem podmiotów (głównie parki narodowe i organizacje pozarządowe).

Celem realizacji projektu jest zabezpieczenie gatunków i siedlisk chronionych w ramach obszarów NATURA 2000 na terytorium miejscowości Gródek i Czumów w gminie Hrubieszów, przed nadmierną presją turystów, przy jednoczesnym udostępnieniu walorów kulturowo-krajobrazowych obszaru.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę elementów małej infrastruktury turystycznej, w postaci punktu widokowego i wiat dla turystów. Planuje się umiejscowienie tych elementów na dwóch działkach, co zmniejszy negatywne oddziaływania turystów na obszar objęty projektem i bogaty w cenne siedliska i gatunki.

W Gródku planuje się utworzenie punktu widokowego na Królewski Kąt, w związku z tym w ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
– budowa parkingu z kostki kamiennej lub drewnianej,
– budowa wieży widokowej,
– budowa ogrodzenia działki z bali drewnianych,
– budowa zadaszenia dla turystów (wiata drewniana),
– ustawienie sanitariatów (tzw. toaleta sucha – wiata drewniana),
– ustawienie tablicy informacyjnej,
– ustawienie osłony na pojemnik na śmieci (wiata drewniana),
– ustawienie śmietników drewnianych,
– ustawienie stołów z bali drewnianych,
– ustawienie ławek z bali drewnianych,
– zakup i ustawienie lunet stałych widokowych.

Działka już obecnie stanowi nieoficjalny punkt widokowy. Wybudowanie tam miejsc parkingowych zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także przyczyni się do zmniejszenia ruchu pojazdów na obszarze objętym projektem.

Na działce w miejscowości Czumów (Lasek Czumowski) planuje się:
– budowę zadaszenia dla turystów (wielofunkcyjna wiata drewniana z podłogą drewnianą),
– ustawienie sanitariatów (tzw. toaleta sucha – wiata drewniana),
– ustawienie osłony na pojemnik na śmieci (wiata drewniana),
– ustawienie śmietników drewnianych,
– ustawienie stołów z bali drewnianych,
– ustawienie ławek z bali drewnianych.

Proponowane rozwiązania ograniczą presję ludności, uczestniczącej w corocznym święcie Dzień Samorządowca na środowisko przyrodnicze. Ponadto ruch turystyczny zostanie sprowadzony do wyznaczonych miejsc.

Na uwagę zasługuje również fakt, że koncepcja tego projektu Gminy Hrubieszów już raz została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie. W styczniu br. Gmina zajęła III miejsce w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Wygramy Razem Euro” zorganizowanego wspólnie przez firmę Accreo Taxand i „Gazetę Wyborczą”. Konkurs ten miał na celu wyłonienie najlepszego pomysłu inwestycji ubiegającej się o unijną dotację. Teraz okazało się, że rzeczywiście należy do najlepszych pomysłów w kraju.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki