Interpelacja posła Zawiślaka w sprawie zmian organizacyjnych PGE Dystrybucja S.A.

Zaniepokojenie odbiorców energii elektrycznej, mieszkańców Zamojszczyzny i Podkarpacia, w tym pracowników zatrudnionych w Rejonowych Zakładach Energetycznych budzą zapowiadane zmiany organizacyjne w spółce PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Zamość, w wyniku których 6 spośród 10 w/w jednostek ma zostać przekształconych w Posterunki Energetyczne.

Reklamy

i>Szanowny Pan
Budzanowski
Minister Skarbu Państwa

Zapytanie poselskie
w sprawie zmian organizacyjnych PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

Zaniepokojenie odbiorców energii elektrycznej, mieszkańców Zamojszczyzny i Podkarpacia, w tym pracowników zatrudnionych w Rejonowych Zakładach Energetycznych budzą zapowiadane zmiany organizacyjne w spółce PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Zamość, w wyniku których 6 spośród 10 w/w jednostek ma zostać przekształconych w Posterunki Energetyczne.

Powyższe zmiany miały zostać zapisane w projekcie Optymalizacja pracy rejonów i posterunków energetycznych, przygotowanym przez Zarząd PGE Dystrybucja S.A.

W ramach jego realizacji zakłada się, jak informują m.in. lokalne media (Tygodnik Zamojski z dnia 11 stycznia, Nie będzie zwolnień) „ ograniczenie kosztów funkcjonowania i zwiększenie efektywności oddziałów PGE Dystrybucja S.A. w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, bez pogorszenia jakości obsługi klientów”.

Rezultatem podjętych zmian ma być likwidacja Rejonów Energetycznych, w Hrubieszowie, Biłgoraju, Krasnymstawie, Przeworsku, Przemyślu i Włodawie. Likwidowane Rejony Energetyczne, mające dotychczas w swojej strukturze zwykle po 4 Posterunki Energetyczne zostaną przekształcone w Posterunek Energetyczny. W ten sposób ma być przekształcony – wedle przekazanych mi informacji- np. Rejonowy Zakład Energetyczny w Biłgoraju.

Niewątpliwym skutkiem ewentualnego wprowadzenia w życie w/w zmian organizacyjnych będzie m.in. zwiększenie odległości siedzib Rejonu czy Posterunku od obsługiwanych odbiorców co niewątpliwie spowoduje pogorszenie jakości świadczonych usług, czy wreszcie likwidacja miejsc pracy powodująca zwiększenie bezrobocia w regionie.

W tym kontekście warto wskazać, iż w chwili obecnej, np. Rejon Energetyczny w Hrubieszowie obsługuje ponad 34 tysiące odbiorców energii na Zamojszczyźnie. Zakres jego działalności obejmuje powiat hrubieszowski, część zamojskiego i tomaszowskiego. Utworzenie na tym terenie tylko jednego Posterunku Energetycznego doprowadzi do wydłużenia czasu przejazdu na miejsce awarii, a tym zwiększy się czas jej usuwania. Zainteresowani odbiorcy energii elektrycznej, szczególnie osoby prowadzące działalność gospodarczą podnoszą, że wykazane m.in. w/w przykładami pogorszenie jakości usług oznacza dla nich niewątpliwe straty finansowe. Wskazują oni na to, iż likwidacja tak dużej ilości Rejonach i Posterunków Energetycznych niewątpliwie musi skutkować wielkim zmniejszeniem ilości zatrudnionych w spółce pracowników technicznych w tym wysokokwalifikowanych monterów ze specjalistycznymi uprawnieniami. Zmniejszone kadrowo ekipy techniczne nie mają szansy na sprawne reagowanie na awarie często mocno zużytych urządzeń energetycznych.

Niepokojące sygnały co do możliwości radykalnego zmniejszenia obsady technicznej w Rejonach i Posterunkach Energetycznych zdają się potwierdzać głosy o składanych monterom propozycjach zatrudnienia na stanowiskach inkasentów. A przecież umiejętności tych pracowników są zdecydowanie bardziej potrzebne w terenie.

W przedmiotowej sprawie swoją opinię wyraził również Sejmik Województwa Lubelskiego w stanowisku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych Zarządu PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. Możemy w nim przeczytać m.in. „Właścicielem większościowym spółki pozostaje Skarb Państwa i kierowanie jej na drogę restrukturyzacji podobną jak dla Telekomunikacji Polskiej S.A. nie napawa optymizmem i świadczy o braku odpowiedzialności decydentów za dalsze jej losy. Dlatego zwracamy się z apelem o spowodowanie powtórnego rozważenia podejmowanych decyzji, mając na względzie zarówno dobro spółki, jak również też całej Lubelszczyzny i Podkarpacia, jej rozwój , a nie pogrążanie w stagnacji i zacofaniu gospodarczym”. Przyłączając się do w/w apelu chciałbym jednocześnie Panu Ministrowi a także samorządowym władzom Województwa Lubelskiego przypomnieć tezy głoszone nie tak dawno przez liderów PO i PSL. Twierdzili oni z przekonaniem, że ustanowienie siedziby spółki PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie zapewni regionowi tak potrzebne miejsca pracy i gospodarczy rozwój.

Wierzę, że m.in. przywołane przeze mnie stanowisko ( rządzonego przez koalicję PO-PSL ) Sejmiku Województwa Lubelskiego, a także apele licznych środowisk i osób reprezentujących dyskryminowaną gospodarczo przez rząd PO-PSL wschodnią część kraju doprowadzą do zmiany niekorzystnych planów Zarządu spółki. Tym bardziej, że jak się wydaje proponowane zmiany nie przyniosą dużych oszczędności. Koszty utrzymania obiektów kubaturowych, będących siedzibami Rejonów i Posterunków Energetycznych mogą być niższe względem kosztów jakie spółka będzie ponosić po wprowadzeniu omawianego projektu zmian. Chyba, że Zarząd spółki ukrywa przed opinią publiczną plany skandalicznie wielkich zwolnień swoich pracowników.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na jakim etapie znajduje się proces ewentualnego wdrażania projektu Optymalizacja pracy rejonów i posterunków energetycznych, przygotowanego przez Zarząd PGE Dystrybucja S.A.? Jakie są, inne niż wskazane w zapytaniu, przesłanki realizacji w/w projektu ?

2. Jaki jest cel takiej restrukturyzacji ?

3. Dlaczego głównym kryterium planowanych zmian jest ilość obsługiwanych odbiorców a nie ilość urządzeń na obszarze działania Rejonów Energetycznych ?

4. Czy i w jakim zakresie w procesie ewentualnych zmian organizacyjnych w PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie zostanie uwzględniony aspekt społeczny? Czy pracownicy likwidowanych Rejonów Energetycznych z terenu województwa lubelskiego, w tym Zamojszczyzny będą mieli możliwość kontynuowania pracy, już jako pracownicy Posterunków Energetycznych ?

5. Czy prawdą są przekazywane mi informacje o zamiarze likwidacji nawet do 60% miejsc pracy wykazanych w obecnie obowiązującym schemacie organizacyjnym spółki? Jak praktycznie będzie wyglądać łączenie-dzielenie Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych ?

6. Proszę kwotowo podać jakie wymierne oszczędności przyniesie ewentualne wprowadzenie planowanej restrukturyzacji ? Czy Zarząd spółki wziął pod uwagę niewątpliwy wzrost kosztów obsługi odbiorców będący m.in. wynikiem niekorzystnej proporcji przejechanych kilometrów do czasu załatwienia reklamacji?

7. Co się stanie z rozbudowaną siecią teleinformatyczną gdyby zostały zlikwidowane Rejony Energetyczne i Posterunki Energetyczne ?

Sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm RP
Klub Parlamentarny PiS
Warszawa, 11.01.2012 r.