15 czerwca 2024

Kolejne umowy na środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego podpisane

W środę, 13 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisano sześć umów z Beneficjentami o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Reklamy

 

W środę, 13 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisano sześć umów z Beneficjentami o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jedną w ramach Działania 7.1. – Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekt pozakonkursowy oraz pięć z Działania 7.3 – Turystyka przyrodnicza.

Beneficjenci to: miasto Puławy i Zamość oraz gminy: Poniatowa, Łuków, Puchaczów oraz Nadleśnictwo Janów Lubelski.

Reklamy

Dzisiejsze podpisanie umów jest czymś na co czekali mieszkańcy tych miast i gmin, które wygrały konkurs. Turystyka oraz obszary, które mają służyć wypoczynkowi są bardzo ważne dla samorządów, ponieważ w ten sposób zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności.przekonywał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.  

– Nowy Zarząd Województwa Lubelskiego z Marszałkiem Jarosławem Stawiarskim na czele dotrzymuje słowa. Mówiliśmy w kampanii wyborczej, że są potrzebne pieniądze na rozwój turystyki w regionie. Te projekty nie były zakwalifikowane do dofinansowania i dopiero obecny zarząd na czele z marszałkiem Stawiarskim tę decyzję podjął. Rozwój turystyki i rozwój zalewu w Zamościu są bardzo potrzebne. Podniesienie turystycznych walorów regionu będzie także możliwe dzięki zrealizowaniu unikatowego projektu Nadleśnictwa Janów Lubelski. Nowe podejście do marketingu turystycznego to projekt amonit, mam nadzieję, że stanie się on nowym Bałtowem. – dodał uczestniczący w spotkaniu Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Reklamy

 

 

Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekt pozakonkursowy

 

Miasto Puławy

Celem głównym projektu pn. Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania mediateki jest poprawa jakości życia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy, poprzez zapewnienie mieszkańcom tego obszaru dostępu do bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej. Działaniem służącym osiągnięciu tego celu stanie się kompleksowa przebudowa pawilonu wystawowego POK „Dom Chemika” w celu utworzenia budynku mediateki, w którym mieścić się będzie siedziba Biblioteki Miejskiej. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt kulturalny, którego program użytkowy i architektoniczny, uwzględniający założenia nowoczesnego bibliotekarstwa, pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej jakości. Projekt skierowany jest do kilku grup docelowych, najważniejszą z nich będą mieszkańcy Puław, autorzy i artyści promujący swoją twórczość w mediatece, kontrahenci mediateki, turyści oraz inne podmioty zajmujące się promocją książki i multimediów.  Zakres projektu obejmuje m. in. wykonanie kompleksowej przebudowę budynku oraz budowę parkingu podziemnego, wykonanie robót w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie go w meble i sprzęt multimedialny.

– Otrzymaliśmy bardzo dużą merytoryczną pomoc od pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za co chciałem podziękować. Nasz projekt obejmuje budowę Mediateki przy modernizowanym obecnie „Domu Chemika”. Potrzeby inwestycyjne i oczekiwania społeczeństwa są duże, dlatego przychylność zarządu województwa bardzo mnie cieszy. Jest to druga umowa jaką wspólnie podpisujemy. – mówił Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj.

 

Turystyka przyrodnicza

Wartość 5. podpisanych dziś umów wynosi 16 444 590,98 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 11 362 052,02 PLN. Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów została ostatecznie zwiększona do kwoty –  22 804 840,00 PLN środków z UE.


Gmina Poniatowa

Projekt pn. „Poniatowa – stawy pełne energii” ma na celu utworzenie strefy turystyczno-rekreacyjnej w Poniatowej, która stworzy odpowiednie warunki do rozwoju nowych form aktywności gospodarczej. Dzięki modernizacji i odpowiedniemu wyposażeniu terenu w nową infrastrukturę stworzone zostanie miejsce wykorzystujące warunki klimatyczne „Krainy zdrowego oddechu”, czyli obszaru nawiązującego do Krainy Lessowych Wąwozów i pobliskiego uzdrowiska w Nałęczowie. Projekt będzie również kojarzony z markowymi produktami turystycznymi. Koncepcja zakłada realizację następujących zadań: wybudowanie obiektu turystycznego, placu zabaw z zestawem wspinaczkowym i wiszącym mostem oraz z elementami małej architektury i infrastruktury teletechnicznej tj. systemu monitoringu placu, zliczania ludzi, punktu dostępu do szerokopasmowego Internetu, info-kiosku z zapewnioną wizualną i głosową obsługą w dwóch językach obcych. 

Gmina czekała na te środki, ponieważ jest to dla nas bardzo ważny projekt. Rozpoczęliśmy już prace na zbiornikach wodnych położonych w centrum naszych lasów. W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane ścieżki dydaktyczne, wykonane będą nasadzenia roślinności i plac zabaw, wszystko z dostępem do szerokopasmowego Internetu. To na pewno umili wypoczynek naszym mieszkańcom.mówił Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.


Gmina Łuków

Celem głównym projektu pn. „AMONIT – Leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny w miejscowości Klimki” jest wspieranie rozwoju turystyki przyrodniczej na terenie Gminy Łuków. Będzie to możliwe dzięki budowie i udostępnieniu kompleksu turystyczno-edukacyjnego oraz wzmocnieniu efektywności ochrony i promocji walorów środowiska naturalnego. Zbudowany zostanie kompleks o nazwie Leśny zespół rekreacyjno-edukacyjny „AMONIT”. W jego ramach będą funkcjonowały dwa obiekty turystyczne i rekreacyjne wykorzystywane do turystyki przyrodniczej, w tym: sala wystawiennicza o charakterze przyrodniczo-geologicznym oraz kompleks „AMONIT”, w którego skład wejdą m.in. szlaki turystyczne i edukacyjne oraz plac zabaw. Długość wybudowanych szlaków turystycznych wyniesie łącznie 180 m: ścieżka edukacyjna będzie miała długość 85m, a pomostowa ścieżka zdrowia (wraz z urządzeniami) ok. 95m. Dodatkowo zmiany obejmą również elementy infrastruktury technicznej takie jak: zatoka autobusowa z dojściami do obiektu (w tym drewniany mostek), zjazd z drogi publicznej, dojazd do świetlicy z salą ekspozycyjną, parking (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych), stojak na rowery, przenośne toalety, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu. Dla bezpieczeństwa cały obszar objęty będzie całodobowym systemem monitoringu wizualnego. Teren oświetlany będzie 10. ekologicznymi lampami z panelami fotowoltaicznymi. Zaprojektowana zostanie strona internetowa, która wykorzystywana będzie do marketingu terytorialnego dotyczącego zarówno całego obszaru Gminy Łuków, jak i utworzonego kompleksu turystycznego. Wśród zwiedzających będzie dystrybuowana wcześniej wydana, bezpłatna publikacja, w której szczegółowo będą opisane elementy ekspozycji i zjawiska geologiczne.

– Nasz projekt jest projektem innowacyjnym. Stwierdziliśmy, że mamy bardzo dobry, niezagospodarowany teren starej wydmy polodowcowej, z pozostałości której możemy zrobić coś dobrego dla naszej społeczności. Projekt ma być skierowany szczególnie do dzieci i młodzieży. Chcemy im udostępnić obszar atrakcyjny przyrodniczo, a także wybudować urządzenia, dzięki którym będziemy mogli edukować ich poprzez zabawę. Będziemy pokazywać im przeszłość geologiczną ziemi łukowskiej, a także promować chronione amonity i wiedzę na temat okresu czwartorzędu, którego pozostałości występują na naszych terenach. – mówił wójt Mariusz Osiak.


Nadleśnictwo Janów Lubelski

Celem głównym projektu pn. „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej powiązanych z terenem arboretum leśnego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Nadleśnictwie Janów Lubelski” jest tworzenie efektywnych warunków do rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie funkcjonalności arboretum leśnego i ukazanie walorów obszaru cennego przyrodniczo. Będzie to możliwe dzięki wykonaniu 10. obiektów: Kolekcja roślin boru bagiennego i torfowiska; Kolekcja roślin wodnych i przywodnych; Pomost widokowy w podszycie drzew; Strefa edukacji przyrodniczej dla dzieci; Kolekcja drzew i krzewów rodzimych; Zaczarowana dąbrowa; Ogród sensoryczny; Ogród janowski; Ostoja i punkt obserwacji ptaków; Polska łąka kwietna; Przebudowa drogi dla rowerów (Jakubowska Droga) o dł. 2650m, a także infrastruktura uzupełniająca energooszczędne oświetlenie i monitoring.

– Wszystkie urządzenia, które powstaną w ramach dofinansowania i naszych środków będą to nowinki techniczne. Będą mogli z nich skorzystać turyści odwiedzający Lasy Janowskie i Lubelszczyznę. Każdy bez względu na wiek pozna lasy w pigułce. Uważam, że projekt jest bardzo praktyczny i nowoczesny. – przekonywał Nadleśniczy Waldemar Kuśmierczyk.


Gmina Puchaczów

W ramach projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w pasie drogi powiatowej nr 1809L w miejscowości Ciechanki – Ostrówek” powstanie nowy produkt oferty turystycznej. W miejscowości Ciechanki-Ostrówek powstanie ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem oraz małą architekturą. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Puchaczów utworzony zostanie wirtualny spacer oprowadzający po trasie ścieżki rowerowej, pozwalający na realistyczne odwzorowanie środowiska naturalnego. W ramach projektu zostanie również zakupiony audio-przewodnik, dzięki któremu turyści będą mogli bliżej poznać teren całej gminy Puchaczów. Przewodnik będzie informatorem utworzonej ścieżki rowerowej: wskaże wyjątkowe i rzadkie gatunki roślin oraz najbliższe miejsca, które warto zobaczyć.

Zadania przewidziane do realizacji projektu:

1. budowa oświetlenia.

2. budowa ścieżki rowerowej.

3. stworzenie wirtualnego spaceru.

4. zakup audio-przewodników.

5. budowa monitoringu.

Planując budowę ścieżki rowerowej mieliśmy przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa naszych rowerzystów. Wiem, że ta trasa bardzo często uczęszczana jest nie tylko przez dorosłych, ale i przez młodzież szkolną. – mówił wójt Puchaczowa Adam Grzesiuk.


Miasto Zamość

Celem projektu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” jest zwiększenie potencjału jednego z ważniejszych kompleksów przyrodniczych Zamościa tj. terenu wokół zalewu miejskiego dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Zadania ujęte w projekcie obejmują m.in. budowę: drogi pieszo-rowerowej, parkingów, oświetlenia, pomostów obserwacyjnych, urządzeń odnawialnych źródeł energii, remizy dla zwierząt, a także podłączenie do bezprzewodowego dostępu
do Internetu czy rozbudowy centrum monitoringu. Dodatkowo wykonane zostaną elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice edukacyjno-przyrodnicze, tablice informacyjne, info-kioski. Planowana jest również wymiana kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenów wokół nich, a także wykonanie zieleni i przebudowa zbiornika wodnego. Wybudowana infrastruktura będzie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miasto Zamość jest jednym z większych beneficjentów środków unijnych w województwie lubelskim, ale także w Polsce. W tej chwili mamy realizowane lub w trakcie oceny 23. projekty. Projekt, który dziś podpisaliśmy dotyczy zalewu miejskiego, czekał on do oceny przez 2 lata. Zarząd alokował środki i dzięki temu możemy realizować tę inwestycję, choć rozpoczęliśmy już jej realizację z własnych środków. Powstaje duży parking przy zalewie na 150. samochodów. Przygotowujemy przeniesienie plaży, ścieżki rowerowe, oświetlenie wokół zalewu, wszystko po to, aby uatrakcyjnić ten obiekt. To jest inwestycja, która jest potrzebna przede wszystkim mieszkańcom, ale także turystom, którzy przez ostatnie 4 lata prawie o 50% częściej odwiedzają Zamość.- tłumaczył Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk.

 

(źródło i fot. UMWL)