3 grudnia 2023

Konkurs poezji śpiewanej „Kraina łagodności – Zamojszczyzna”

W dniach 9 – 10 kwietnia w klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, odbędzie się konkursu poezji śpiewanej „Kraina łagodności – Zamojszczyzna”.

Reklamy

 

REGULAMIN KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ „KRAINA ŁAGODNOŚCI – ZAMOJSZCZYZNA” 2018 r.

 

I. Postanowienia ogólne:

Reklamy

1. Organizatorem konkursu „Kraina łagodności – Zamojszczyzna”, zwanym dalej Konkursem, jest Katolickie Radio Zamość, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość, NIP: 922-23-79-789, Regon: 950338982.

2. Współorganizatorami konkursu są:

– Klub 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ul. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość,

– Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II

3. Koordynatorem konkursu jest Mateusz Kulasza.

4. Konkurs skierowany jest do studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego.

5. Cele konkursu:

a. upowszechnienie poezji śpiewanej;

b. zachęcenie uczestników do twórczego interpretowania utworów innych autorów i wykonawców;

c. rozwijanie zainteresowań uczniów i studentów formą poezji śpiewanej;

d. zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstów piosenek;

e. uwrażliwienie uczniów i studentów na dbałość i estetykę wykonania śpiewanych utworów;

f. promowanie młodych talentów;

g. promocja miasta Zamość i okolic (powiat Zamość)

6. Konkurs składa się z 2 części:

a. przesłuchań wstępnych;

b. koncertu galowego.

7. Przesłuchania wstępne odbędą się 9 kwietnia 2018 r. w Sali widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

8. Koncert galowy odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. w Sali widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

 

II. Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do 27 marca 2018 r.

a. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim udział zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu i w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.)

2. Karty zgłoszenia przyjmowane będą w następujący sposób:

a. drogą mailową na adres: kraina.zamojszczyzna@gmail.com

b. w siedzibie Radia: ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość,

c. tradycyjną drogą pocztową na ww. adres;

3. Dopuszcza się występy z podkładem pół-playback;

4. W Konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły muzyczne (do czterech osób, muzycy mogą grać najwyżej na czterech instrumentach);

5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

a. I kat. – szkoły ponadgimnazjalne,

b. II kat. – studenci;

 

III. Przesłuchania wstępne:

1. Do koncertu galowego zostaną zakwalifikowani uczestnicy wybrani przez Jury z przesłuchań wstępnych;

2. Podczas przesłuchań wstępnych każdy wykonawca zaprezentuje 2 utwory wybranych przez siebie artystów;

3. Utwór powinien być wykonywany z pamięci, nie dopuszcza się występów z wykorzystaniem tekstu;

4. Piosenki mogą być wykonane zgodnie z oryginałem lub we własnej interpretacji i aranżacji;

5. Łączny czas występu uczestnika (uczestników) nie może przekroczyć 10 minut;

 

IV. Koncert galowy:

1. Podczas koncertu galowego każdy wykonawca zaprezentuje 2 utwory, w tym 1 z przesłuchań wstępnych;

2. Nie dopuszcza się ponownego wykonania obu utworów z przesłuchań wstępnych;

 

V. Ocena uczestników i kryteria:

1. Uczestnicy będą oceniani przez jury powołane przez organizatora;

2. Jury będzie oceniało prezentacje uczestników pod względem:

a. indywidualności,

b. siły przekazu,

c. interpretacji,

d. operowania głosem, dykcji, emisji głosu,

e. ogólnego wyrazu artystycznego,

f. zgodności akompaniamentu z charakterem tekstu,

g. doboru repertuaru (wybór i dobór utworów),

h. inwencji twórczej, formy prezentacji;

3. Decyzje Jury są ostateczne;

 

VI. Nagrody:

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a finaliści konkursu dyplomy laureatów;

2. Laureaci 1 miejsc w obu kategoriach otrzymają nagrody:

a. rzeczowe o łącznej wartości 800 zł;

b. występ podczas koncertu z okazji Zamojskiego Dnia Papieskiego;

3. Laureaci 2 i 3 miejsca w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1 000 zł.;

4. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, jury może nie przyznać jednej z nagród lub przyznać nagrodę ex aequo;

5. W przypadku ex aequo nagroda zostaje podzielona na 2 wykonawców;

 

VII. Informacje dodatkowe:

1. Każdy wykonawca w dniu koncertu konkursowego ma obowiązek stawić się na miejscu koncertu o wyznaczonej godzinie w celu przeprowadzenia próby akustycznej.

2. Wykonawcy występujący z podkładem pół-playback zobowiązani są dostarczyć nagrania na nośniku pendrive w formacie mp3 w dniu próby akustycznej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów konkursu po uprzednim poinformowaniu uczestników.

4. Koszt transportu, noclegu oraz wyżywienia uczestnik konkursu pokrywa we własnym zakresie.

5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykorzystania materiałów własnych takich jak instrumenty, piece gitarowe i pulpity na nuty.

6. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są do przebywania podczas konkursu pod opieką osoby dorosłej.

7. Organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom odpowiednie warunki do występów konkursowych zgodnych z przesłanym Riderem technicznym z wyjątkiem materiałów wymienionych w rozdz. VIII pkt. 2.

8. Organizator na czas trwania konkursu zapewnia uczestnikom wodę.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu pracy jury w dniu finału Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, po uprzednim powiadomieniu uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych (zdjęcia i nagrania) oraz wykorzystania zgromadzonego materiału do celów własnych w formie publikacji pokonkursowych bądź promocji kolejnych edycji konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do transmisji oraz retransmisji Konkursu lub jego fragmentów na antenie Katolickiego Radia Zamość, przez patronów medialnych oraz partnerów Konkursu.

 

IX. Organizator:

1. Katolickie Radio Zamość, tel.: 84 638 90 10; dział promocji i reklamy: 84 693 97 97 e-mail: reklama@radiozamosc.pl

2. Klub 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, tel.: 261-181-223.

3. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II

4. Koordynator: Mateusz Kulasza tel.: 574-098-173, e-mail: kraina.zamojszczyzna@gmail.com, kulaszamateusz@gmail.com

 

Organizatorzy