13 czerwca 2024

Najlepsza świetlica w Gminie Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

W konkursie udział wzięło 12 świetlic z terenu gminy Hrubieszów tj. z: Obrowca, Brodzicy, Wolicy, Metelina, Czerniczyna, Kozodaw, Mienian, Moroczyna, Szpikołos, Moniatycz, Stefankowic i Janek.

***

Reklamy

Wiedząc, że człowiek ma znaczny wpływ na to, co się wokół niego dzieje i powinien aktywnie kreować swoje otoczenie, Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach ogłosił konkurs na najlepiej działającą świetlicę w gminie Hrubieszów pt. „Tu lubię być”.

Nnagrody finansowe ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie, mając na celu podniesienie aktywności społecznej w podejmowaniu lokalnych działań na rzecz stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży w aktywny i interesujący sposób spędzać wolny czas.

Reklamy

W konkursie udział wzięło 12 świetlic z terenu gminy Hrubieszów tj. z: Obrowca, Brodzicy, Wolicy, Metelina, Czerniczyna, Kozodaw, Mienian, Moroczyna, Szpikołos, Moniatycz, Stefankowic i Janek.

Kryteria oceny obejmowały organizację różnorodnych działań skierowanych głównie do dzieci i młodzieży, a jednocześnie angażujących dorosłych, członków organizacji, Rady Sołeckie.

Na ocenę złożyły się np. zagadnienia:
1. Zagospodarowanie, estetyka, wygląd placu (terenu) wokół świetlicy.
2. Pomysłowość i estetyka wykonania dekoracji w świetlicy.
3. Zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w pracę na rzecz świetlicy.
4. Niezmiernie ważnym elementem w ocenie były rodzaje prowadzonych zajęć:
– zajęcia plastyczne (rysowanie, malowanie, składanie papieru i inne techniki);
– zajęcia muzyczno – teatralne (przygotowywanie przedstawień, sztuk teatralnych, kukiełkowych i innych);
– zajęcia recytatorsko – literackie;
– zajęcia z profilaktyki alkoholowej i innych nałogów (pogadanki, konkursy i inne działania);
– zajęcia ekologiczne (działania podejmowane na rzecz upiększenia otoczenia świetlicy);
– pozalekcyjne zajęcia sportowe;
– zajęcia informatyczno – graficzne (z wykorzystaniem komputera);
– zajęcia z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich i twórcami ludowymi (haftowanie, wykonywanie serwetek, palm, pisanek, elementów dekoracji, stroików okolicznościowych, itp.);
– zapoznanie młodego pokolenia ze zwyczajami i obrzędami (np. związane ze świętami, zwyczajami, dawnymi potrawami);
– współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz z innymi (np. sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Policja i inne);
– uczestnictwo w konkursach organizowanych nie tylko przez GOK;
– ilość złożonych projektów na świetlicę lub swoją miejscowość;
– liczba i jakość zorganizowanych imprez;
– aktywność pisania artykułów do Samorządowej Gazety „Jedność Hrubieszowska”;
– realizowanie programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
– dokumentowanie swoich działań w tym prowadzenie kroniki.

W dniu 17 listopada 2009 r. komisja w składzie:
• Przewodniczący – Gabriela Tomczak,
• Członek – Sylwia Luchowska,
• Członek – Danuta Kloc
po obejrzeniu wszystkich świetlic oraz przeprowadzeniu rozmów z sołtysami, pracownikami świetlicowymi i członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym świetlicom:

– równorzędną nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł otrzymują świetlice w: Metelinie, Moroczynie, Moniatyczach, Brodzicy, Wolicy.

Równorzędne wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 250 zł otrzymują świetlice w: Czerniczynie, Jankach, Kozodawach, Szpikołosach.

Ponadto Przewodniczący Rady i Wójt Gminy Hrubieszów przyznali równorzędne nagrody finansowe dla wszystkich świetlic biorących udział w konkursie w wysokości 200 zł.

Organizator konkursu składa podziękowania wszystkim, którzy mają wkład w rozwój własnej świetlicy, w pozytywne kreowanie swojego otoczenia.

***

info i foto
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009