19 kwietnia 2024

Niejasne plany Komisji Europejskiej w kwestii wiz

Hrubieszów Zniesienie wiz między Unią Europejską a wybranymi krajami Europy Wschodniej zawarte jest w planach Komisji Europejskiej, natomiast niewiele się w tej sprawie dzieje. Potwierdza to odpowiedź Komisji przesłana na pytanie zadane przez posłów do Parlamentu Europejskiego, prof. Lenę Kolarską-Bobińską oraz Pawła Zalewskiego.

***

Pełna liberalizacja obowiązku wizowego pozostaje kwestią długofalową i obecnie nie ma ustalonego konkretnego harmonogramu ani planu działań – napisano w przesłanej posłom odpowiedzi.

W związku z powyższą odpowiedzią koniecznie jest jak najszybsze wypracowanie z krajami naszego regionu realistycznego, ale bardzo konkretnego planem zniesienia wiz, zgodnie z duchem propozycji Partnerstwa Wschodniego – skomentowała pismo prof. Lena Kolarska-Bobińska. Zaniechanie takich działań jest zdaniem poseł Kolarskiej-Bobińskiej niebezpiecznym sygnałem dla naszych wschodnich sąsiadów. Polityka Unii Europejskiej w tym wymiarze może być potraktowana jako wznoszenie trwałego muru, podziału między Unią a Europą Wschodnią.

***

Pytanie prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Pawła Zalewskiego:

Wejście nowych państw członkowskich do strefy Schengen w grudniu 2007 roku, w przypadku wielu spośród nich, oznaczało konieczność znacznego zaostrzenia wymagań dla obywateli państw takich jak Białoruś, Mołdowa, Rosja czy Ukraina. Miało to negatywny wpływ na kontakty z tymi państwami, które bezpośrednio sąsiadują z nowymi członkami strefy Schengen.
Co więcej, zaostrzenia wymagań wizowych miały zły wpływ na współpracę transgraniczną, kontakty międzyludzkie, handel, w szczególności na terenach przygranicznych. Zmiany te mają negatywny wpływ także na postrzeganie całej UE i jej otwartości na mieszkańców państw Europy Wschodniej. W statystykach widać wyraźnie spadek liczby wydanych wiz. W przypadku Polski liczba wiz krótkoterminowych i długoterminowych wydanych Ukraińcom w 2008 roku jest o 40% niższa niż w 2007 roku, w przypadku Białorusi o 60%, w przypadku Litwy – liczba wiz wydanych na Białorusi spadła o 50%, na Ukrainie o 25%, Węgry wydały Ukraińcom o 48%, a Białorusinom o 40% mniej wiz. Spadki liczby wydanych wiz znajdują swoje odzwierciedlenie w mniejszym ruchu na granicach.
W umowach o ułatwieniach wizowych podpisanych pomiędzy UE a Mołdową, Rosją i Ukrainą uznano, że długoterminowym celem ma być wprowadzenie bezwizowego systemu podróżowania dla obywateli tych państw. Podobne deklaracje miały miejsce już wcześniej w przypadku Rosji, także na szczycie UE-Ukraina we wrześniu 2008 roku oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie negocjacji pomiędzy UE i Ukrainą w tej sprawie.
Uprzejmie proszę o przekazanie członkom Parlamentu Europejskiego informacji o konkretnych działaniach planowanych w kwestii ruchu bezwizowego dla wybranych państw Europy Wschodniej. Kiedy można oczekiwać przygotowania tak zwanych map drogowych dla ruchu bezwizowego dla tych państw? Jednym ze wstępnych elementów liberalizacji wizowej miało być zniesienie opłat za wizy dla państw Partnerstwa Wschodniego – jakie terminy wchodzą w grę?

Odpowiedź Komisji Europejskiej:
W stosunkach Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami jednym z kluczowych elementów jest mobilność osób – zarówno jako część partnerstwa strategicznego UE-Rosja, jak i w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Na szczycie UE-Rosja, który odbył się w Sankt Petersburgu w dniu 31 maja 2003 r., złożono deklarację w sprawie wprowadzenia, w perspektywie długofalowej, ruchu bezwizowego pomiędzy Unią Europejską i Rosją. Pierwszym krokiem uczynionym w kierunku ruchu bezwizowego, a także w celu propagowania bezpośrednich kontaktów między obywatelami, było zawarcie z Rosją umowy o ułatwieniach wizowych, która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. Kolejne umowy o ułatwieniach wizowych zawarto z Ukrainą i Republiką Mołdowy; weszły one w życie w dniu 1 stycznia 2008 r. . Ponadto, aby granice zewnętrzne UE nie stanowiły bariery dla handlu, wymiany społecznej i kulturalnej czy współpracy regionalnej, państwa członkowskie mogą zawierać dwustronne umowy o ułatwieniach w małym ruchu granicznym z sąsiadującymi państwami trzecimi .
W odniesieniu do wprowadzenia ruchu bezwizowego w perspektywie długofalowej, w kwietniu 2007 r. rozpoczęto dialog UE-Rosja w sprawie wiz, przy okazji którego bada się warunki, na jakich można by wprowadzić ruch bezwizowy w perspektywie długofalowej; w ramach dialogu przeprowadzono kilka spotkań ekspertów technicznych dotyczących stosownych zagadnień takich, jak: bezpieczeństwo dokumentów, zarządzanie migracjami, porządek publiczny i stosunki zagraniczne. W październiku 2008 r. rozpoczęto dialog wizowy UE-Ukraina obejmujący te same kwestie.
Jak Szanowni Państwo Posłowie sobie przypominają, w grudniu 2008 r. Komisja zaproponowała podjęcie konkretnych kroków w kierunku ruchu bezwizowego w ramach Partnerstwa Wschodniego, mianowicie zmianę istniejących umów o ułatwieniach wizowych, jak również opracowanie planów działania prowadzących do zniesienia obowiązku wizowego. We wspólnej deklaracji podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze w maju 2007 r., UE zobowiązała się do podjęcia kolejnych kroków w kierunku liberalizacji obowiązku wizowego w perspektywie długofalowej w stosunku do poszczególnych krajów partnerskich, o ile w tych krajach spełnione będą warunki bezpiecznej mobilności i zarządzania nią w odpowiedni sposób.
Komisja zamierza dokonać zmian w umowach o ułatwieniach wizowych z Rosją, Ukrainą i Republiką Mołdowy. Jednak pełna liberalizacja obowiązku wizowego pozostaje kwestią długofalową i obecnie nie ma ustalonego konkretnego harmonogramu ani planu działań. Kwestia ta nadal będzie przedmiotem dyskusji pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi w Radzie – z jednej strony – oraz – Rosją i partnerami wschodnimi – z drugiej strony.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009