13 kwietnia 2024

PiS: Negatywna ocena projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Lubelska Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Komunikat prasowy Lubelskiej Rady Regionalnej PiS w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Lubelska Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Członkowie Rady zwracają uwagę, że projekt na obecnym ważnym, bo wstępnym etapie prac, został poddany konsultacjom społecznym w najgorszym z punktu widzenia partnerów społecznych terminie, tj. w szczycie sezonu urlopowego. Zdaniem liderów PiS w województwie lubelskim wybór terminu konsultacji świadczy o mało poważnym podejściu do samego projektu, w którym znów znajduje się „wszystko dla wszystkich”. Postanowiono pragmatycznie zapisać w nim wszystko, co w przyszłości można wykorzystać jako fundusze publiczne do wsparcia szeregu rozproszonych lokalnych (lub korporacyjnych) inicjatyw.

W ocenie liderów PiS jest to typowy objaw braku wizji rozwoju regionu. Projekt RPO WLsprawia wrażenie wyłącznie szablonu Komisji Europejskiej, który określa, na jakie obszary można uzyskać wsparcie środkami EFRR i EFS w ramach dokumentów strategicznych UE i zasad tzw. ring – fencingu, nie uwzględniając lubelskiej specyfiki. Jak się wydaje jego założenia są także spójne z oczekiwaniami krajowej władzy centralnej zarówno w formie, jak i treści, dlatego niewiele ma on wspólnego z kreowaniem regionalnej polityki.

Członkowie Rady zwracają uwagę na fakt, iż w treści RPO WL z tak dużą mocą podkreśla się kwestię odnawialnych źródeł energii. A przecież warto zauważyć, że akurat Lubelszczyzna dysponuje olbrzymim potencjałem nieodnawialnych źródeł energii w postaci węgla kamiennego czy gazu łupkowego. Z tego powodu naszą specjalnością powinno się stać właśnie nowoczesne i efektywne wykorzystanie energii ze źródeł tradycyjnych np. poprzez wypracowanie i wdrożenie ekonomicznie efektywnej technologii zgazowywania węgla, czy bezinwazyjne dla środowiska pozyskiwanie gazu z łupków.  Liderzy PiS zauważają, że w projekcie nie można się doszukać informacji, w jaki sposób RPO WL przyczyni się do realizacji zakładanych celów i rezultatów.

Mimo że członkowie LRR PiS dostrzegają fakt, iż mamy do czynienia ze wstępną wersją projektu, to jednak podkreślają brak planu finansowego, schematu wdrażania i  odniesienia,  w jakich obszarach wystąpi pomoc publiczna. Szczególnie niepokoi nas, że wciąż nie ma wstępnej nawet listy projektów strategicznych. Z projektu RPO  WL nie można dowiedzieć się, w jaki sposób będzie ona tworzona.

Konkludując Lubelska Rada Regionalna PiS stwierdza, że propozycja Regionalnego Program Operacyjnego  WL na lata 2014-2020 nie gwarantuje osiągnięcia trwałego podniesienia konkurencyjności naszej regionalnej gospodarki. Zdaniem polityków PiS kluczem do poprawienia programu nie jest wyłącznie analiza samych jego zapisów, lecz świadomość konieczności prowadzenia własnej, efektywnej polityki rozwojowej. Aby jednak takową prowadzić, trzeba ją najpierw mieć.

W ocenie LRR PiS władze województwa wydają się nie zauważać fiaska własnej polityki, czego dowodem jest masowa emigracja ludności z regionu i skala upadłości podmiotów gospodarczych, nie wyciągają wniosków z faktów, dość ślepo kopiując niesprawdzone i nieefektywne rozwiązania. Tkwią one w rytuale „przecinania wstęg” nie dopuszczając przy tym myśli o tym, jak może wyglądać realna sytuacja społeczno – gospodarcza regionu.

Mieszkańcy Lubelszczyzny mają prawo oczekiwać od samorządowych władz województwa prowadzenia polityki, która nie będzie, jak dotąd, przyczyną kolejnych fal emigracji zarobkowej, ale stanie się motorem rozwoju lokalnej gospodarki; będzie  przyczyniała się do zmniejszania dysproporcji między Lubelszczyzną a bogatszymi regionami naszego kraju. Dlatego w RPO WL 2014-2020, będącym kluczowym narzędziem tej polityki, powinny zostać uwzględnione rzeczywiste potrzeby  gospodarcze społeczeństwa.

Lubelska Rada Regionalna PiS wyraża nadzieję, że falstart władz województwa, zostanie zniwelowany na następnych, poważniejszych etapach projektowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. To bardzo ważne, bo prace RPO 2014-2020 są w innych regionach dalece bardziej zaawansowane.

 

 

Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP

Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej

Prawa i Sprawiedliwości