Praca, Profesjonalizm, Skuteczność

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie w okresie od 2.11.2008 r. do 31.12.2010 r. realizuje projekt „Praca, Profesjonalizm, Skuteczność – wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie poprzez zwiększenie liczby pośredników pracy i doradców zawodowych, poprawę przepływu informacji i współpracy między działami oraz wzrost motywacji do pracy u pracowników kluczowych.

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów podjęto następujące działania:
– zatrudniono 3 pośredników pracy,
– zatrudniono 2 doradców zawodowych.

Ponadto przeprowadzono szkolenie grupowe dla 19 pracowników kluczowych prowadzące do wzrostu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Jednocześnie w III kwartale 2009 r. planowane jest kolejne szkolenie o podobnej tematyce.

Projekt wsparciem obejmie 23 osoby – wszyscy beneficjenci ostateczni należą do grupy pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie.

PUP Hrubieszów

Hrubieszow LubieHrubie 2009