Rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie

Projekt ma na celu utworzenie na terenie powiatu hrubieszowskiego w miejscowości Alojzów, placówki pobytu dziennego, w której dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną otrzymają profesjonalną, kompleksową, wielodyscyplinarną pomoc rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną oraz rewalidacyjną.

Reklamy

 

Projekt Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie”, którego projektodawcą jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa  oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej.


Partnerem projektu jest: Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjne „Źródło” we Lwowie.

Projekt ma na celu utworzenie na terenie powiatu hrubieszowskiego w miejscowości Alojzów, placówki pobytu dziennego, w której dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną otrzymają profesjonalną, kompleksową, wielodyscyplinarną pomoc rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną oraz rewalidacyjną.


Czas realizacji:  od 6 maja 2013 r. przez okres 24 miesięcy

Wartość projektu ogółem: 2 273 083,91 EUR
Wartość dofinansowania: 2 045 775,52 EUR
Wkład własny: 10%

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń rehabilitacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie na obszarze przygranicznym.


Cele szczegółowe:

Nawiązanie współpracy Transgranicznej na rzecz pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

–  Poprawa infrastruktury rehabliltacyno-edukacyjno-wychowawczej, poprzez rozbudowę i adaptację budynków w Alojzowie i Lwowie,

–  Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz zintegrowane przeszkolenie pracowników w dziedzinie rehabilitacji i integracji osób niepełnoprawnych intelektualnie.

 

Odbiorcy projektu to osoby niepełnosprawne intelektualnie z obszaru przygranicznego, ich rodziny  oraz pracownicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach oraz Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego „Źródło” we Lwowie .

„Niniejszy dokument  został sporządzony przy finansowym wsparciu  Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.  Beneficjent  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu którego w żadnym wypadku nie należy rozumieć  jako dokumentu odzwierciadlającego stanowisko Unii Europejskiej”.