Są pieniądze na unijne pomysły

W przyszłym tygodniu Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze jutro”, które swoim zasięgiem obejmuje m.in. gminę Mircze, będzie przyjmować wnioski o pieniądze na realizację pomysłów w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do rozdysponowania ma w sumie ponad 1 milion 400 tysięcy złotych.

Reklamy

O środki na tak zwane małe projekty mogą się starać: przedsiębiorcy, rolnicy, gminy i organizacje pozarządowe m.in. fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe. LGD ma na ten cel prawie 315 tysięcy złotych.

Na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest 408 tysięcy złotych. O pieniądze mogą się ubiegać m.in.: osoby fizyczne i prawne, podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo.

Największe środki, prawie 695 tysięcy złotych, LGD może przeznaczyć na „Odnowę i rozwój wsi”. W tym przypadku z wnioskami o dofinansowanie mogą występować: gminy, samorządowe instytucje kultury, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje, wzory formularzy oraz instrukcje ich wypełniania można pobrać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Lepsze jutro” przy ul. 3 Maja 10 w Hrubieszowie lub ze strony internetowej: www.lgdhrubieszow.pl.

Odpowiednie dokumenty będą przyjmowane do 14 do 28 września w biurze LGD między 8.00 a 16.00. Bezpłatną pomocą przy wypełnianiu wniosków o dotacje służą doradcy, dostępni w każdej gminie, wchodzącej w skład LGD czyli: Mirczu, Dołhobyczowie, Hrubieszowie, Trzeszczanach, Uchaniach, Werbkowicach i Horodle.

***

Źródło:
www.ias24.eu