Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG

Dziś w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie 50 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG.
Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk.

Reklamy

Nowo przyjęci funkcjonariusze SG, najbliższy czas spędzą w ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej by po odbytym szkoleniu, powrócić do służby w ochronie granicy państwowej.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.).

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 

  • o nieposzlakowanej opinii,
  • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadaj ąca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
  • gotowa podporządkować si ę szczególnej dyscyplinie,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkó ł wyższych),
  • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Źródło i fot: NOSG