15 lipca 2024

Strzyżów: Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Strzyżowie ul. Herbowa 9/4 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Reklamy

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
w Strzyżowie ul. Herbowa 9/4
działając na podstawie uchwały nr 3/2013 z dnia 07.01.2013r

Z DNIEM 09 STYCZNIA 2013R OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.

Reklamy

I.Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu
1. Wymagania konieczne :
1. Wykształcenie minimum średnie (preferowane ekonomiczne, techniczne, prawnicze ).
3. Korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
6. Posiadanie praktycznej wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania spółdzielnią mieszkaniową i wspólnotami mieszkaniowymi;
7. Znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów
gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej.
8.Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami.
9. Dobra znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania szczególnie pożądane :
1. Licencja zarządcy Nieruchomości.
2. Pełna dyspozycyjność.
3. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników
oraz wiedza z zakresu prawa pracy.
4.Staż pracy w na stanowiskach kierowniczych.

Reklamy

II. Wymagane dokumenty i oświadczenia
pisemne zgłoszenie do konkursu;
informacja o sposobie kontaktowania (telefon, e-mail);
CV (życiorys);
kopia dowodu osobistego;

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje będą przyjmowane w sekretariacie, mieszczącym się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Strzyżowie przy ul. Herbowej 9/4, 22-523 Horodło w godzinach 7.00-15.00 do dnia 23 stycznia 2013 r. Zgłoszenia w zaklejonej kopercie z nazwą konkursu można złożyć osobiście Radzie Nadzorczej Spółdzielni lub przesłać na adres Spółdzielni . W przypadku przesłania liczy się data i godzina wpływu do Spółdzielni.

III. Termin otwarcia zgłoszeń – 24 stycznia 2013r.

IV. Zgłoszenia złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

V. Kandydaci, których zgłoszenia spełniać będą wymogi formalne (złożą wymagane dokumenty oraz wykażą się wymaganymi kwalifikacjami), zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O dacie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną zawiadomieni indywidualnie.

VI. Wyłonienie przez Radę Nadzorczą kandydata na dane stanowisko następuje w głosowaniu tajnym.

VII. O wyniku kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W STRZYŻOWIE