25 czerwca 2024

Szkoła nowych możliwości

Dołhobyczów

Reklamy

Zespół Szkół w Dołhobyczowie jako jednostka oświatowa Powiatu Hrubieszowskiego rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości”. Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich klas Technikum Agrobiznesu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, które to szkoły wchodzą w skład Zespołu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Reklamy

Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich klas Technikum Agrobiznesu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, które to szkoły wchodzą w skład Zespołu. W projekcie weźmie ogółem udział 72 beneficjentów w dwóch edycjach projektu. Zorganizowane zostaną dla nich dodatkowe pozalekcyjne zajęcia: z matematyki, języka angielskiego, języka rosyjskiego i przedmiotów zawodowych. Pozwoli to na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy przekazanej w ramach zajęć lekcyjnych. W ramach pozalekcyjnej aktywności projekt zakłada także rozwijanie wiedzy i kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych i przedsiębiorczości – poprzez kurs i egzamin ECDL oraz koła zainteresowań: „Gastronomik” i „Agroturysta”. Zajęcia w tych kołach połączone zostaną z praktykami u pracodawców z województwa lubelskiego.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu weźmie udział w spotkaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, a także w zajęciach: „Wsparcie dla rolników i przedsiębiorców w ramach UE”. Spośród pozalekcyjnych zajęć każdy Uczestnik ma możliwość wyboru dwóch form wsparcia. Realizator projektu zapewnia wszystkim uczestnikom bezpłatne materiały, pomoce szkoleniowe, materiały promocyjne i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kompetencje. Uczestnicy odbywający praktyki u pracodawców uzyskają zwrot poniesionych kosztów i dojazdów do miejsca odbywania praktyk. Dla wszystkich uczestników zajęć zaplanowano też udział w wyjazdach szkoleniowych i wycieczkach edukacyjnych.

Reklamy

W ramach projektu zostanie zakupiony do szkoły nowoczesny sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Także dla nauczycieli został przygotowany kompleksowy program szkoleń, którego celem jest opracowanie i wdrożenie koncepcji pracy szkoły tak, aby podnieść jakość jej kształcenia i poprawić organizację działania placówki.

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Dołhobyczowie do 30 listopada 2012 r. Ogólna wartość projektu to kwota: 422 450,00 zł z czego 371 756,00 to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Więcej o projekcie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Dołhobyczowie:
http://zsdolhobyczow.pl

***

Źródło:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie