3 marca 2024

UPZ rozwija działalność naukowo-wydawniczą

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu odnotowała dwa znaczące sukcesy, będące zwieńczeniem kilkunastoletniej już działalności wydawniczej i naukowej.

Reklamy

Po pierwsze, czasopismo naukowe UPZ „Facta Simonidis” wpisane zostało na międzynarodową, prestiżową listę ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), co oznacza że spełnia jedną z przesłanek do wpisania na ministerialną listę czasopism punktowanych. Z kolei wydawnictwo uczelniane OFFICINA SIMONIDIS po raz kolejny znalazło się w najnowszym wykazie wydawnictw punktowanych, ogłaszanym cyklicznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach działań na rzecz umiędzynarodowienia polskich czasopism, Ministerstwo Edukacji i Nauki wypracowało nowy system oceny czasopism naukowych. Do 2018 roku publikacja artykułu na łamach czasopisma „Facta Simonidis” oznaczała 8 punktów. Po zmianie zasad bardzo duży nacisk położono na obecność czasopism w międzynarodowych bazach danych i na listach indeksacyjnych, mierzących prestiż i siłę oddziaływania danego czasopisma w danej dziedzinie nauki.

Reklamy

– W odpowiedzi na te wyzwania, redakcja podjęła działania na rzecz wpisania na listę ministerstwa, m.in. aplikując w programie wsparcia dla czasopism naukowych. Już wówczas czasopismo było obecne w Central and East European Online Library (C.E.E.O.L.) oraz Index Copernicus – International Journals Master List (ICI). W roku akademickim 2020/2021 zintensyfikowano działania na rzecz umiędzynarodowienia czasopisma i aplikowania do baz danych wymienionych w rozporządzeniu. Między innymi poszerzono skład Rady Programowej o kolejnych badaczy z zagranicznych ośrodków naukowych oraz uaktualniono i przygotowano anglojęzyczną wersję strony internetowej czasopisma. Wniosek został złożony pod koniec lutego tego roku i po kilku miesiącach oczekiwania uzyskano informację o zaakceptowaniu czasopisma. Wymagało to spełnienia szeregu warunków, jak np. system recenzyjny czy metadane artykułów w języku angielskim (tytuł, abstrakt, słowa kluczowe), choć oczywiście redakcja od początku dbała o wysoki poziom standardów wydawniczych i poziom merytoryczny publikowanych artykułów. Wpisanie czasopisma na kolejną listę stanowi tego potwierdzenie i uznanie dla dorobku publikacyjnego czasopisma. Redakcja podjęła także trud uzupełnienia wcześniejszych i wprowadzenia do nowych tzw. baz prezentacyjnych, wszystkich artykułów naukowych z wydanych dotychczas numerów – m.in. do Central European Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH). Te działania wpisują się w politykę open access,  a więc otwartego dostępu do publikacji naukowych. Wszystkie dotychczas wydane numery są także dostępne w wersji pełnotekstowej na stronie Uczelni – mówi dr Ewa Pogorzała, sekretarz redakcji „Facta Simonidis”.

Co oznacza ujęcie czasopisma na liście ERIH PLUS? Zgodnie z rozporządzeniem wykaz czasopism może obejmować czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) i na tej podstawie Komisja Ewaluacji Nauki może wnioskować o ujęcie czasopisma w wykazie z odpowiednią, przypisaną mu liczbą punktów. Tak więc czasopismo spełnia warunki ustawowe, aby aplikować do ujęcia w takim wykazie. Prawdopodobnie jesienią tego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzi kolejną aktualizację wykazu czasopism punktowanych.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak. Obecnie przygotowywany do druku jest nr 1(14) za 2021 rok.

Niewątpliwie ważną informacją jest fakt, że wydawnictwo uczelniane OFFICINA SIMONIDIS po raz kolejny znalazło się w najnowszym wykazie wydawnictw punktowanych, ogłaszanym cyklicznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-22-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe).

– Wydawnictwo uczelniane OFFICINA SIMONIDIS już w 2019 roku znalazło się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z liczbą 80 pkt za monografię, zaś za rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją 20 pkt. – mówi dr Ewa Pogorzała, sekretarz redakcji – Procedura wygląda w ten sposób, że Komisja Ewaluacji Nauki sporządza listy wydawnictw spełniających etyczne i naukowe standardy wydawnicze, m.in. przez stosowanie zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym oraz ustalone procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową. Poziom I z liczbą 80 punktów przyznany Wydawnictwu Uczelni Państwowej w Zamościu, plasuje go obok uznanych wydawnictw uniwersyteckich.

Funkcję dyrektora Wydawnictwa od początku działalności pełni prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak. Dotychczas ukazało się kilkadziesiąt tytułów, w tym monografie autorskie, prace zbiorowe i podręczniki. Wydawnictwo wydaje także dwa czasopisma – wspomniany już rocznik „Facta Simonidis” oraz „Studia Żydowskie. Almanach”. Tu także dorobek publikacyjny obejmuje już kilkanaście numerów. W planach wydawniczych jest m.in. publikacja tomu po konferencji, która miała miejsce w maju tego roku pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie globalizacji. Zagrożenia zdrowotne”. W formule online, z uwagi na obostrzenia pandemiczne, zgromadziła blisko 100 badaczy z różnych ośrodków naukowych, w tym również młodych adeptów nauki w ramach sesji studenckich.

Wydawnictwo UPZ zaprasza do współpracy i zgłaszania propozycji publikacji. Więcej o Wydawnictwie przeczytać można pod adresem: https://upz.edu.pl/wydawnictwo/

­

(info i fot. UPZ)


Zobacz też:

Dyplomy, podziękowania i gratulacje dla 7-latka i jego siostry za bohaterską postawę – ZDJĘCIA

Dyplomy, podziękowania i gratulacje dla 7-latka i jego siostry za bohaterską postawę – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie