12 kwietnia 2024

Werbkowice: Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Gmina Werbkowice zaprasza z organizacje pozarządowe do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 324, poz. 1536 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Jedną z form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi są konsultacje. Konsultacje społeczne to nie tylko umożliwienie zapoznania się z projektem aktów normatywnych. To także otwartość na wyrażane przez organizacje pozarządowe opinie oraz gotowość do ich uwzględniania lub poinformowania, dlaczego nie zostały uwzględnione. Zapis niniejszej uchwały to umożliwia.

Opinie i sugestie należy kierować na adres e-mail sekretarz@werbkowice.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”

Stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Gminy nr 2 – tel 84 6572080 wew. 34

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 15 października 2012 roku.

 

Projekt uchwały