Wnioski o wyprawkę w Werbkowicach

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

Wójt Gminy Werbkowice ustalił na dzień 15 września 2009 r. ostateczny termin składania przez rodziców wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

Wójt Gminy Werbkowice Zarządzeniem nr 49/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. ustalił na dzień 15 września 2009 r. ostateczny termin składania przez rodziców wniosków do dyrektorów szkół i placówek o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do:

– uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł miesięcznie na jedną osobę w rodzinie;

– uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, ale wymagających pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

– 150 zł dla ucznia klasy I i II szkoły podstawowej,
– 170 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,
– 280 zł dla ucznia klasy I gimnazjum.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki.

Rodzice zainteresowani pozyskaniem dofinansowania powinni złożyć wniosek w terminie do 15 września 2009 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010.

Akty prawne dotyczące Programu „Wyprawka szkolna”:

– Uchwała Nr 57/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”;

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz. U. nr 76, poz. 642).

info
UG Werbkowice

Hrubieszow LubieHrubie 2009