25 maja 2024

Wolne stanowisko pracy – Kierownik Biura LGD

HrubieszówMircze

Zarząd Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy „Kierownik Biura LGD”.

1. Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) staż pracy minimum 2 lata,
3) udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem w instytucji lub w projekcie,
4) udokumentowana znajomość problematyki i doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader,

3) doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4) prawo jazdy kat.B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie Biura,

2) wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia i pośrednio uchwał Walnego Zebrania Członków powierzonych do wykonania Zarządowi Stowarzyszenia,

3) przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu oraz Rady,

4) przyjmowanie i obsługa interesantów Biura,

5) obsługa procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze,

6) prowadzenie archiwum Biura oraz udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia zgodnie z stosownymi przepisami prawa,

7) sporządzanie protokółów i odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom i instytucjom,

8) prowadzenie dokumentacji członków Stowarzyszenia,

9) nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,

10) nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń;

11) nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,

12) nadzór nad obsługą wniosków,

13) nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,

14) zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,

15) nadzór nad przygotowywaniem i sporządzanie odpowiednich sprawozdań,

16) pomoc przy organizacji pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,

17) przestrzeganie procedur prawa zamówień publicznych,

18) współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu,

19) sporządzanie sprawozdań końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,

20) przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie odbytych studiach),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: ul Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów pok. 15 z podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko – Kierownik Biura LGD w terminie do dnia 30.06.2009r.

Aplikacje, które wpłyną do biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD oraz w siedzibie biura.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz:. 926: późn. zm.)

UG Mircze

Hrubieszow LubieHrubie 2009