18 czerwca 2024

Biegasz? Masz okazję!

Biegacze i działacze lubelscy dążą do zorganizowania 8.06.2013 r. maratonu, podchodzą do tego profesjonalnie, ponieważ organizują przed nim treningi i czterokrotnie bieg na atestowanej trasie 10km, aby przygotować do tego wielkiego wysiłku jak najwięcej osób. Najbliższa „Dycha” już w niedzielę 9.09.2012 r. nad Zalewem Zembrzyckim. Poniżej regulamin, zapisz się!

Reklamy

 Regulamin biegu na 10 km

„Pierwsza DYCHA do maratonu”

Reklamy

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

Bieg jest pierwszym z cyklu zawodów pod hasłem „Cztery DYCHY do Maratonu” i stanowi element programu mającego na celu pomoc w przygotowaniu się mieszkańców Lublina i okolic do Maratonu Lubelskiego oraz:

Reklamy

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

2. Promocja miasta Lublina jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych

3. Promocja Pierwszego Maratonu Lubelskiego

 

II. ORGANIZATORZY

1. Organizatorami Pierwszej DYCHY do maratonu są:

– Fundacja Rozwoju Sportu, al. J. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, KRS 000378048 oraz

– Fundacja Lubelskie Centrum Żeglarstwa, ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin, KRS0000325043

2. Honorowym patronem imprezy jest Prezydent Miasta Lublin

3. Obsługę w zakresie zapisów i pomiaru czasu prowadzi STS-Timing.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 9 września 2012 r. nad Zalewem Zemborzyckim, bez względu na pogodę.

2. Start i meta zlokalizowane będą w okolicy tawerny LaTraviata, przy ul. Krężnickiej 6

3. Bieg rozpocznie się o godzinie 11:00

4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowejwww.maraton.lublin.eu w zakładce „Cztery DYCHY do Maratonu”

5. Długość trasy wynosi 10km.

6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godz.

6. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi, co 1 kilometr.

7. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

8. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 10 km.

3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

5. Biuro Zawodów będzie się mieścić w Galerii Plaza przy ul. Lipowej 13. Biuro będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

– 7 września 2012 (piątek) w godzinach 10:00-20:00

– 8 września 2012 (sobota) w godz. 10:00-20:00

 

Uwaga!

W dniu 9 września (niedziela) Biuro Zawodów przeniesione będzie w okolice startu biegu i czynne od godziny 9:00 do zakończenia zawodów. Odbiór pakietów w tym dniu możliwy będzie tylko do 10:30.

6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora;

7. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuacji biegu są ostateczne i nieodwołalne.

8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 PLN

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sts-timing.pl.

2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 6 września 2012 (czwartek). Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 7 – 9 września 2012.

3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

4. Limit uczestników w biegu wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

5. Opłata startowa za udział w biegu „Pierwsza DYCHA do maratonu”, w zależności od terminu wpłaty, wynosi:

I termin: do 6.09.2012 r. – 10 złotych

II termin: od 7.09.2012 do 9.09.2012 – 15 złotych (w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie w Biurze Zawodów)

6. Opłatę będzie można uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w serwisiewww.sts-timing.pl w trybie on-line, albo w późniejszym terminie z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia.

7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia, nie później jednak niż do dnia 6 września br. drogą elektroniczną lub gotówką w Biurze Zawodów. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

8. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika.

9. Osoby, które wniosą opłatę startową w dniu 6 września 2012 roku winne są posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.

10. Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 9 września 2012 będą mieli ukończone 60 lat są zwolnieni z opłaty startowej.

11. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

– numer startowy wraz z czterema agrafkami

– napoje (woda) na trasie i (woda, izotonik) na mecie biegu

– medal na mecie

 

VI. KLASYFIKACJA

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1. W kategorii Generalnej Kobiet i Mężczyzn

2. W kategoriach wiekowych Kobiet (16+, 30+, 45+)

3. W kategoriach wiekowych Mężczyzn (16+, 30+, 45+)

4. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkt kontrolny, meta)

 

VII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

5. Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu i zarejestrowane czasy przez system elektronicznego pomiaru na wszystkich punktach pomiaru.

6. Wśród wszystkich uczestników startujących w biegu (z wyłączeniem nagrodzonych w poszczególnych kategoriach klasyfikacyjnych), rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe od sponsorów i partnerów biegu. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność w trakcie losowania.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem na 10 km rozgrywanym w ramach cyklu „Cztery DYCHY do Maratonu” należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres Fundacja Rozwoju Sportu, ul. J. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, z dopiskiem Cztery DYCHY do Maratony – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje dotyczące Biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu będzie ostateczna.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.sts-timing.ploraz przekazane do informacji mediów.

11. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy na stronie www.maraton.lublin.eu

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

13. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 10 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 13:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.

14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Na podstawie www.maraton.lublin.eu opracował – mak

Na zdjęciu – Jeden z inspiratorów lubelskiego maratonu, były biegacz Unii Hrubieszów, a w Lublinie i nie tylko znany jako wybitny artysta Lubelskiej Federacji Bardów Jan Kondrak. (zdj. ze strony biegu)