18 kwietnia 2024

Czy Rada Powiatu dyskryminuje niepełnosprawnych?

Zgoda Rady Powiatu z 14 czerwca br. na zmiany w budżecie, umożliwiające Zarządowi Powiatu przygotowanie propozycji adaptacji obiektu Bursy Międzyszkolnej przy ul. Zamojskiej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wywołała ostry protest nauczycieli tego Ośrodka i rodziców.

br />Na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Narutowicza umieszczono transparent z napisem „RADA POWIATU NIE LICZY SIĘ Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, zainteresowano problemem wszystkie media lokalne, swoją troskę o dobro osób niepełnosprawnych nie omieszkali także zademonstrować radni opozycji w Radzie Powiatu i Ci którym do Rady Powiatu w ostatnich wyborach nie udało się dostać.

Problem w połowie „pustej” Bursy, ewentualnych przenosin SOSW oraz bardzo trudnej sytuacji finansowej w oświacie powiatowej (w ub. r. powiat musiał dopłacić do kosztów utrzymania szkół 1.828.000,00 zł.) zapewne jeszcze czas długi, będzie przedmiotem publicznej dyskusji i gorących debat. Będziemy z pewnością świadkami ścierania się poglądów i pomysłów, różnych racji i zachowań.

To wszystko jeszcze przed nami. Wyjaśnienia już dziś wymaga jednak nieprawdziwy sygnał, jaki odczytać można było z treści transparentu zamieszczonego na budynku SOSW. Wyjaśnienia czy naprawdę władze naszego powiatu nie liczą się z potrzebami osób niepełnosprawnych?

A oto jaka jest prawda.

W 2006 roku w powiecie hrubieszowskim /nie uwzględniając wydatków miasta i gmin/ na potrzeby osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5.112.710,00 zł. tj. 14,3 % wydatków ubiegłorocznego budżetu powiatu. Na oświatę specjalną (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa) oraz prowadzenie SOSW przeznaczono 2.011.300,00 zł., a więc 10,6 % budżetu placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Na rehabilitację społeczną wydatkowano kwotę 2.418.456,00 zł. przeznaczając m.in. na dofinansowanie: uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 140.158,00 zł. (skorzystało 205 osób), likwidację barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 258.789,27 zł. (skorzystały 144 osoby), zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 333.383,00 zł. (skorzystało 250 osób), działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie, Oszczowie i Werbkowicach 1.662.436,00 zł (uczestników 111), sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 23.663,67 zł. (zorganizowano 12 imprez masowych dla 571 uczestników). Na rehabilitację zawodową (szkolenia osób niepełnosprawnych i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej), ze względu na małe zainteresowanie wydano tylko 30.000,00 zł. Poważną pozycją wydatkową był natomiast koszt likwidacji barier architektonicznych w hrubieszowskim szpitalu, gdzie wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym oraz wybudowano dwie windy osobowo – towarowe (Oddział Wewnętrzny II i Oddział Pulmonologii). Na realizację tych przedsięwzięć wydatkowano łącznie 652.954,00 zł.

Z szacunków na dzień 25 czerwca br. wynika, że pod tym względem rok 2007 także nie powinien być gorszy. Wprawdzie zbilansowane na ten dzień wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych zamykają się kwotą 4.800.000,00 zł. (szkolnictwo specjalne i SOSW – ok. 2.100.000,00 zł., rehabilitacja społeczna i zawodowa – 2.229.517,00 zł., kolejne inwestycje na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowane w szpitalu – prawie 240.000,00 zł., adaptacja internatu w Turkowicach dla potrzeb urządzenia nowej siedziby WTZ Werbkowice – 72.000,00 zł. z perspektywą na zwyżkę wydatków na ten cel jeszcze w br.), to istnieją realne szanse na ich zwiększenie.

Nie są to zapewne środki i działania na rzecz osób niepełnosprawnych wystarczające. Wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie umożliwienia bezproblemowego przemieszczania się tym osobom w celu np. załatwienia ich spraw osobistych.

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo trudne do pokonania są nasze drogi i chodniki, a dostępność obiektów użyteczności publicznej (także urzędów powiatowej administracji samorządowej) prawie żadna.

Zmiany tej sytuacji domagają się, i słusznie niepełnosprawni z naszego powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Barczuk