14 czerwca 2024

Debata nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020 – każdy mieszkaniec może zabrać głos

30 czerwca zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020. Zabrać w niej głos może każdy mieszkaniec gminy, który złoży do przewodniczącego rady miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Reklamy

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Raport o stanie gminy pn. „Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020” stanowi załącznik do zarządzenia nr 526/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 28 maja 2021 r.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 20 osób.

Reklamy

Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie. Program sesji: https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/xxxvii-sesja-rady-miejskiej.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień sesji, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do 29 czerwca 2021 r. Ustawodawca dopuścił wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy, w tym elektroniczną.

Reklamy

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w Sekretariacie (p. nr 1 – piętro). W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane. Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

UWAGA: Z uwagi na zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, związane z trwającą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 o szczegółach technicznych wystąpienia na sesji mieszkańcy, którzy zgłosili się do debaty, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem »

(info, grafika: UM Hrubieszów)


Zobacz też:

Paralotniarze nad Hrubieszowem – WIDEO

Paralotniarze nad Hrubieszowem – WIDEO


LubieHrubie na Instagramie